7. بررسی امکان استفاده از روش پردازش تصویر در شمارش کلنی باکتریها و مقایسه آن با روش کلنی کانتر

چکیده:
زمینه و اهداف: شمارش کلنیهای باکتری یک امر پیچیده برای میکروبیولوژیستها میباشد. شمارش دقیق کلنیها در اندازههای زیاد، به توانایی دیدن دقیق کلنیها بستگی دارد. در این پژوهش، یک روش شمارش کلنیها با نتایج دقیقتر، کارایی بیشتر و موثرتر نسبت به سیستمهای قدیمی پیشنهاد میکنیم که در ظرف چند دقیقه کلنیها را شمرده و موجب صرفه جویی در زمان میشود. پردازش تصویر روش بسیار دقیقی بوده و در عین غیر مخرب بودن، نتایج ثابتی را ارائه میدهد. هدف از این پژوهش، استفاده از روش پردازش تصویر با نرم افزار ایمیج جی جهت شمارش کلنی باکتریها و مقایسه آن با روش قدیمی کلنیکانتر بود.
مواد و روش کار: ابتدا با استفاده از محلول سرم فیزیولوژی (5/8 گرم کلرید سدیم در لیتر) از فلورهای میکروبی روده بلدرچین، خمیر نانوایی و نوشیدنی کفیر، رقت های
رقت ها تا  رقت ها تهیه شد. سپس به ترتیب در محیط کشتهای پلیت کانت آگار، YGC آگار و MRS آگار، کشت سطحی داده و در انکوباتور گرمخانه گذاری شدند. کلنیهای رشد کرده توسط کلنیکانتر و نرم افزار ایمیج جی در سه تکرار شمارش شدند.
یافته ها: در رقت های رقت ها تا رقت ها بین اعداد گزارش شده توسط دو روش شمارش کلنیکانتر و پردازش تصویر، تفاوتی دیده نشد، اما در رقت های رقت ها تا رقت ها تفاوت قابل توجهی وجود داشت که با تکرار آزمونها به صحت عدد گزارش شده توسط پردازش تصویر پی برده شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، میتوان روش پردازش تصویر را به عنوان یک روش دقیق و سریع در شمارش کلنی باکتریها معرفی نمود.
کلمات کلیدی: پردازش تصویر، کلنی کانتر، کلنی باکتری، ایمیج جی.

فایل PDF – در 7 صفحه- نویسندگان : محمدجواد اکبریان میمند، سمانه فرجی کفشگری، علیرضا صادقی ماهونک، سید عبدالله حسینی شرقی، مهدی وطن خواه

بررسی امکان استفاده از روش پردازش تصویر در شمارش کلنی باکتریها و مقایسه آن با روش کلونی کانتر

پسورد فایل : behsanandish.com


8. شناسایی ضایعات خط تولید با الگوی پردازش تصویر در شرکت روغن نباتی شیراز

چکیده : امروزه رقابت شدید بین تولیدکنندگان و هزینه بالای تولید باعث شده کاهش ضایعات و استفاده دوباره در مرحله بازیافت به یکی از دغدغه هـاي بسیار مهم کارخانه ها و شرکتهاي صنعتی و تولیدي تبدیل شود. هدف این تحقیق کاربرد الگوي پـردازش تصـویر در شناسـایی ضـایعات خـط تولید بود. جهت مطالعه موردی، از ظروف تولیدی شرکت روغن نباتی شـیراز اسـتفاده شـد. عملیـات پـردازش تصـویر بـا اسـتفاده از نـرم افـزار MATLAB انجام گرفت. در این تحقیق، از دو نظریه براي سنجش و شناسایی ظروف سالم و معیوب استفاده شد. نظریه اول بر مبناي مقایسه مساحت تصویر ظروف سالم و معیوب با یک نمونه ی سالم و نظریه دوم بر مبناي نسبت طول به مجموع عرض های قسمت های مختلف هـر تصـویر است. نظریه دوم از الگوریتم تابع لبه استفاده میکند. نتایج تحقیق نشان داد نظریه دوم نسبت به نظریه به دست آوردن مساحت تصویر دقیـق تـر است.
کلیدواژگان: الگوریتم آشکارسازي لبه، بازیافت، پرداز تصویر، ضایعات، ظرف روغن

فایل PDF – در 11 صفحه- نویسندگان : سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی، وجیهه ظریف

شناسایی ضایعات خط تولید با الگوی پردازش تصویر در شرکت روغن نباتی شیراز

پسورد فایل : behsanandish.com


9. طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت مفتول های مسی

چكیده: در محیطهای صنعتی امروزی، کنترل کیفیت نقش کلیدی را ایفا میکند و هر زمان که الزم باشد اقدامات مناسبی به منظور تضمین اینکه محصوالت و خدمات تولید شده از استانداردهای کیفی مطمئن برخورددار باشند را انجام میدهند. در این تحقیق به طراحی یک سیستم خبره به منظور کنترل کیفیت به طور خودکار پرداخته شده است. در این سیستم خبره ورودی، تصاویری از محصول تولیدی هست. برای این منظور از روشهای پردازش تصویر استفاده شده است. در ابتدا چون ممکن است تصاویر دارای نویز باشند، پیش پردازش انجام شده و سپس با استفاده از یک سیستم فازی مورد پردازش قرار میگیرند. در این سیستم فازی با توجه به تصاویر قوانین خاصی نوشته میشود تا ویژگیهای خاصی را که مورد نیاز هست، استخراج کند. بعد از اینکه ویژگی مورد نیاز استخراج شد، با استفاده از نمودار چارت به دستهبندی محصول از لحاظ کیفیت پرداخته میشود. رویکرد پیشنهادی در مورد مفتولهای مسی مورد استفاده قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: سیستم خبره، پردازش تصویر، منطق فازی، کنترل کیفیت، مفتولهای مسی

فایل PDF – در 7 صفحه- نویسندگان : محمدمهدی دهدار، مصطفی جهانگشای رضائی، مرضیه زرین بال ماسوله، حمیدرضا ایزدبخش

طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر برای کنترل کیفیت مفتول های مسی

پسورد فایل : behsanandish.com


10. کنترل ابعادي ذرات شن و ماسه بر اساس استاندارد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

چکیده: یکی از متداولترین تکنیک هاي آنالیز شکل ذرات استفاده از روش سري فوریه میباشد. پارامترهاي شکل شناسی از قبیل گردي، کشیدگی، تقارن، مثلثی و مربعی بودن با استفاده از توصیفگرهاي مرتبه پایین و پارامترهاي بافت مثل صافی سطح با توصیفگرهاي از مرتبه بالاتر بیان میشوند. ابتدا تصاویر گرفته شده از ذرات شن و ماسه از نظر لبه، رنگ و دیگر مشخصه ها بهبود دهی و پردازش میشوند، سپس میتوان از تصویر خروجی و باینري شده با استفاده از الگوریتم سري فوریه، خصوصیات مورد نظر جسم را استخراج کرد. در این مقاله، دو کاربرد سري فوریه براي توصیف ذرات مورد بررسی قرار گرفته است، کاربرد اول بدست آوردن مشخصه هایی از قبیل کشیدگی و مثلثی بودن شن و ماسه است که در کاربردهایی از قبیل بتن، اندود گچ و دیگر مصارف ساختمانی، راهسازي و غیره داراي اهمیت میباشد. موضوع دوم، امکان مقایسه اندازه ذرات شن و ماسه با مقادیر استاندارد مورد نیاز براي هر کاربرد آن میباشد که میزان انحراف از استاندارد را مشخص میکند. مقایسه اندازه هاي استخراج شده با مقادیر بدست آمده توسط روشهاي استاندارد فعلی کارایی روش پردازش تصویر را نشان میدهد. ویژگی شکل در استاندارد سنتی مورد بررسی قرار نمیگیرد و تنها ابعاد جسم توسط الک هاي استاندارد اندازه گیري میشود. لذا با استفاده از پردازش تصویر و تکنیک سري فوریه، امکان بهبود استاندارد فعلی از نظر افزایش سرعت، کاهش هزینه ها و افزودن پارامترهاي شکل ذرات شن و ماسه، امکانپذیر خواهد شد.

کلیدواژگان: دانه بندي ذرات شن و ماسه، ذرات شن و ماسه، پردازش تصویر، توصیفگر سري فوریه، شکل شناسی

فایل PDF – در 11 صفحه- نویسندگان : خلیل خلیلی، سید محمد امام

کنترل ابعادي ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com


11. كنترل كيفيت فرآيند و فرآورده های غذايی با استفاده از سيستمهای بينايی كامپيوتری

چكيده: روشهاي معمول بازرسي، درجه بنـدي و سـورتينگ دستي محصولات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي هزينه بـر، وقت گير و سخت هستند، بعلاوه نتيجۀ عملكرد ايـن روشـها نيز قابل تضمين نبوده و كنتـرل كيفيـت يكنواخـت و پايـدار محصولات غذايي با اين روشها امكان پذير نيست. در مقابـل سيستم هاي بينايي كامپيوتري غير مخرب، كارآمد و مقرون به صرفه بوده و نيز نتايج باثبات تر و پايدارتري ارائه مـي كننـد. بطور كلی سيـستم هــاي بينـايي كــامپيوتري بر مبنای تصويربرداري از محصول، حتي در حين عبور از خط توليد و سپس پردازش تصوير گرفته شده و آناليز آن كـار مـي كننـد. سيستم هاي بينايي كامپيوتري نه تنها انـدازه، شـكل، رنـگ و بافت اشياء را تشخيص مي دهند بلكه ويژگيهاي عددي اشياء يا صحنه تصوير برداري شده را تعيين مي كنند. يـك سيـستم بينـايي كـامپيوتري عمومـاً شـامل پـنج جـزء اصـلي اسـت :
تجهيزات روشنايي، سنسورها (دوربـين)، گيرنـده تـصوير يـا رقمي ساز(Digitizer)، سخت افزار و نرم افـزار كـامپيوتري. اين مقاله ضمن معرفي اجزاء و ويژگيهاي سيستم هاي بينـايي كامپيوتري، كاربردهاي اين سيـستم هـا را در صـنايع غـذايي تشريح مي نمايد.
واژه های كليدي : بينـايي كـامپيوتري، پـردازش و آنـاليز تصوير، كنترل كيفيت مواد غذايي، كنترل فرآيند مواد غذايي

فایل PDF – در 8 صفحه- نویسندگان : سيد هاشم حسيني پرور،حميدرضا پوررضا، سيد علي مرتضوي، سيد محمد علي رضوي، الهام خاني پور

كنترل كيفيت فرآيند و فرآورده هاي غذايي با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری

پسورد فایل : behsanandish.com


12. كنترل كيفيت قوطی های كنسرو در خط توليد با استفاده از روش های پردازش تصوير

چکيده: با توجه به افزايش جمعيت صنايع مختلف محصولات خود را به صورت بسته بندي در اختيار مشتريان قرار ميدهند محصولات ارائه شده ميبايست در بسته های شکيل، سالم و بدون خرابي جهت ارائه در بازار توليد شود. در اين تحقيق طرحي براي شناسايي انواع خرابي ها از جمله: سوراخ شدگي، شکاف و تورفتگي براي بسته بنديهاي از نوع قوطي بکار رفته كه ميتواند خرابيها را بررسي و در دسته هاي مختلف شناسايي و ارائه نمايد. به منظور بررسي انواع خرابيها و تعيين محل خرابي بر روي قوطي به كمك پردازش تصوير با روش مورفولوژي (Morphology) انجام داديم. كه با اين روش ميتوان شکل خرابي و ساير پارامترهاي مربوط به منطقه تخريب شده را بدست
آورد. و اين پارامترها شامل مشخصاتي از خرابي هستند كه با كمك آنها همراه با شبکه عصبي بتوان انواع خرابي را دسته بندي كرد. در مرحله آخر شبکههاي عصبي مختلفي به منظور دسته بندي انواع خرابيها بررسي شد. كه از اين جمله ميتوان به شبکه هاي عصبي: LMS,RLS وBPN اشاره كرد كه شبکههاي مربوط به BPN شامل: گراديان نزولي،training Batch و Newton Quasi ميباشد. ضمنا بهترين نتيجه حاصل شده از لحاظ دقت، سرعت و صحت اطالعات خروجي، شبکه LMS با دقت 9999 بدست آمده است.
كلید واژه: پردازش تصویر، مورفولوژی،قوطی، شبکه عصبی ، معیوب

فایل PDF – در 7 صفحه- نویسندگان : محمدرضا شیروانی زاده، محمدرضا احمدزاده

كنترل كيفيت قوطي هاي كنسرو در خط توليد با استفاده از روش هاي پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com


13. مروری بر روش های اندازه گيری پارامترهای نخ با پردازش تصوير

چکیده: در سال های اخیر با رشد علم و فناوری و ایجاد بازارهای رقابتی در صنعت نساجی، لزوم کنترل کیفیت و اندازه گیری پارامترهای کمی و کیفی و پیش بینی خواص محصول نهایی اهمیت بسزایی دارد. امروزه کارخانه های تولیدی به دنبال روش های بینایی رایانه ای و الگوریتم های مختلف پردازش تصویرند، چرا که در این روش ها نه تنها نیازی به استفاده از دستگاه های گران قیمت و پیچیده نیست، بلکه با استفاده از یک رایانه و یک دوربین، می توان به نتایج بسیار دقیق در کمترین زمان ممکن دست یافت و خطاهای ارزیابی را به حداقل ممکن رساند. در این بررسی، پژوهش های انجام شده در زمینه اندازه گیری پارامترهای نخ مانند قطر، پرز، تاب در متر نخ، درصد موج در نخ های تغییرشکل یافته )textured ،)درصد مخلوط در نخ های چندجزئی، عیوب پوششی نخ های مغزی، بالک های نخ تغییرشکل یافته به وسیله جت هوا، تغییر شکل سطح مقطع الیاف پس از قرار گرفتن در نخ و شناسایی عیوب نخ با استفاده از پردازش تصویر مرور شد. در مقاله حاضر، این پارامترها تشریح و روش های به کار برده شده برای اندازه گیری آنها با استفاده از پردازش تصویر مطرح شد.

كلمات كليدی: بینایی رایانه ای، پردازش تصویر، پارامترهای نخ.

فایل PDF – در 15 صفحه- نویسندگان : نعیمه باغشاهی، پدرام پیوندی، محمد علی توانایی

مروری بر روش های اندازه گيری پارامترهای نخ با پردازش تصوير

پسورد فایل : behsanandish.com

مقالات کنترل کیفیت با پردازش تصویر قسمت 1
مقالات کنترل کیفیت با پردازش تصویر قسمت 2

1.ارائه یک الگوریتم پردازش تصویر هوشمند جدید برای تشخیص و شناسایی علائم راهنمایی و
رانندگی مبتنی بر منطق فازی

چکیده: در این مقاله یک الگوریتم هوشمند جدید برای تشخیص و شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی، براساس پردازش تصویر و منطق فازی، ارائه میشود. این الگوریتم شامل سه مرحله پیش پردازش، تشخیص و شناسایی میباشد. در مرحله پیش پردازش با اعمال الگوریتمهای پردازش تصویر، تغییرات به منظور بهبود کیفیت تصویر دریافتی و حذف داده های نامرتبط با هدف مورد نظر انجام میگیرد. در مرحله شناسایی یک الگوریتم بینایی ماشین هوشمند برای استخراج مفاهیم علائم استفاده شده است. به منظور کاهش زمان عملیات و افزایش دقت الگوریتم شناسایی، در مرحله تشخیص، کاندیداهای علائم راهنمایی و رانندگی با دقت بیشتری انتخاب و در اختیار مرحله شناسایی قرار میگیرند. در تمام مراحل پردازش تصویر و بینایی ماشین، از منطق و ریاضیات فازی استفاده شده است. استفاده از منطق و ریاضیات فازی قابلیت استنتاج و هوشمندی همانند انسان را برای تصمیم گیری در شرایط واقعی، در اختیار سیستم هوشمند قرار میدهد. مراحل کامل این الگوریتم در نرم افزارمتلب پیاده سازی شده است. همچنین آزمایشهای عملی در شرایط واقعی برای بررسی عملکرد این الگوریتم طراحی و انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایش، عملکرد مناسب این الگوریتم تا 68/92 درصد صحت، در تشخیص و شناسایی علائم در شرایط واقعی را نشان می دهد. الگوریتم ارائه شده، در مقایسه با الگوریتمهای دیگر با شرایط آزمایشی مشابه، از صحت عملکرد مناسبی برخوردار است. از این الگوریتم میتوان برای طراحی سیستمهای کمک راننده و سیستمهای کنترلی با هدف هوشمندسازی خودرو استفاده نمود.

کلمات کليدي: تشخیص و شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی، پردازش تصویر، منطق فازی، ویژگی های تغییرناپذیر

فایل PDF – در 12 صفحه- نویسندگان : احسان فنی، علیرضا خدایاری

ارائه یک الگوریتم پردازش تصویر هوشمند جدید برای تشخیص و شناسایی علائم راهنمایی و انندگی مبتنی بر منطق فازی

پسورد فایل : behsanandish.com


2. استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

چکیده : برای شناخت رفتار حرکتی وسایل نقلیه در قسمت اصلی آزادراه از دیدگاه خرد لازم است، موقعیت ایـن وسـایل در آزاد راه در هر بازه زمانی مشخص باشد . در این  پژوهش سیستمی ابداع شده است که با اسـتفاده از الگـوریتم هـای سـاده پـردازش تصاویر موقعیت هر یک از وسایل نقلیه در آزاد راه را تعیین می کند . سادگی الگوریتم های بکار رفته، زمان اجرای نـرم افـزار پردازش تصویر تهیه شده را کاهش می دهد و دقت تشخیص موقعیت وسایل نقلیه نیز در حد ابعاد یک وسیله نقلیه است که برای اکثر تحقیقات خرد ترافیک کافی است. ورودی سیستم تهیه شده یک فیلم ویدیویی از حرکت وسایل نقلیه و خروجـی آن جدول موقعیت هر یک از وسایل نقلیه مشاهده شده در فیلم مورد نظر است. به عنوان یکی از کاربردهای این سیستم، نحـوه تشخیص وسیله نقلیه ای که فاصله مطمئنه را رعایت نکرده معرفی شده است.

واژه های کلیدی: پردازش تصویر،جابجایی وسایل نقلیه، رفتار حرکتی وسایل نقلیه، خصوصیات کلان ترافیک، خصوصیات خرد ترافیک، ردیابی وسایل نقلیه

فایل PDF – در 11 صفحه- نویسندگان : سید محمد سادات حسینی، رسول جوادیان و منوچهر وزیری

استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

پسورد فایل : behsanandish.com


3. امکان سنجي درجه بندي کيفي سيب با استفاده از پردازش تصوير

چکيده: سيستمهای ماشين بينايي و پردازش تصوير روشهاي نويني هستند که در بخش کشاورزي کاربردهاي مختلفـي دارنـد. از سيستم ماشين بينايي براي درجه بندي محصولات مختلف استفاده ميشود. هدف اين تحقيق بررسي امکان اسـتفاده از پردازش تصوير براي درجه بندي سيب بر اساس صدمات سطحي بود. بدين منظور يک سيستم کامل ماشين بينايي شامل محفظه نوردهي، دوربين و کامپيوتر فراهم شد. نرم افزار Matlab براي پردازش تصاوير به کار گرفتـه شـد. تعـداد ۱۰۵ عددسيب گراني اسميت به طور تصادفي انتخاب شدند و از هر سيب در شرايط نوردهي، تصويرگرفته شد. سپس به کمک روش سعي و خطا مقدار آستانه به عنوان معياري براي تصميم گيري معيوب يا سالم بودن سيب به دسـت آمـد. از جملـه مشکلات در ارتباط با درجه بندي سيب وجود دمگل بود که در تصوير باينري با نـواحي معيـوب اشـتباه گرفتـه مـيشـد بنابراين نسبت طول به ضخامت براي حذف دمگل انتخاب شد. سپس سيب ها به چهار درجه عالي، درجه يک، درجـه دو و درجه سه درجه بندي شدند. به منظور ارزيابي سيستم، نتايج درجهبندي ديد انساني با نتايج درجهبندي ماشين بينـايي بـا هم مقايسه شدند. دقت حذف دمگل ۰۴/۹۹ % و دقت کلي درجه بندي ۲۳/۹۵ % به دست آمد.

واژه هاي کليدي: پردازش تصوير، درجه بندي سيب، ماشين بينايي

فایل PDF – در 11 صفحه- نویسندگان : راضيه پوردرباني، حميدرضا قاسم زاده، علي آقا گل زاده و حسين بهفر

امکان سنجي درجه بندي کيفي سيب با استفاده از پردازش تصوير

پسورد فایل : behsanandish.com


4. اندازه گیری وکنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر

چکیده: اندازه گیری قطعات صنعتی همانند چرخدنده ها میتواند به روشهای تماسی و غیرتماسی انجام بگیرد. در این تحقیق برای بازرسی ابعادی چرخدنده مارپیچ به روش غیرتماسی، از سامانه بینایی ماشین جهت یافتن خطاهای مهم ساخت چرخدنده مانند خطای گـام  راست و چپ و خطای پروفیل دندانه استفاده شده است. به این منظور، نرم افزاری در محیط کتابخانه لبویو نوشـته شـد. ایـن نـرم افزار پس از دریافت تصویر و انجام پیش پردازش هایی مانند بهبود لبه، آستانه گیـری، حـذف نـویز و کالیبراسـیون تصـویر، بـا انجـام عملیات پردازشی نظیر لبه یابی و اندازه گیری، ابتدا محل چرخدنده را در تصویر شناسایی و سپس پارامترهای هندسی آنرا مشـخص می کند. از جمله مزایای این سامانه نسبت به ابزارهای مرسوم،کم هزینه بودن، سرعت و دقت بالا و انـدازه گیـری بهنگـام در خطـوط تولید است. سامانه حاضر، توانایی اندازه گیری خودکار پارامترهای چرخدنده را بدون نیاز به واردکردن اطلاعات طراحی دارا مـیباشد. در این مقاله چرخدنده ساده ای هم به روش بینایی ماشین و هم با یک دستگاه دقیق و متـداول انـدازه گیـری چرخدنـده انـدازهگیری شده که مقایسه نتایج آنها تفاوت کم ده میکرونی را نشان میدهد.

كلید واژه ها: چرخدنده، بینایی ماشین، آستانه گیری، کالیبراسیون تصویر، لبه یابی

فایل PDF – در 9 صفحه- نویسندگان : مهران محبوبخواه و توحید کریم بابازاده ممقانی

اندازه گیری وکنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com


5. برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر

چکیده: محاسبه حجم محصولات کشاورزی به روش ریاضی، به دلیل شکل هندسی نامنظم آنها چندان دقیق نیست. یکی از راه حل های ممکن، پردازش تصویر در ماشین های جداساز پیوسته بر اساس بینایی ماشین است. هدف از این تحقیق، یافتن روشی مناسب برای برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر است. به کمک یک دوربین دیجیتال و یک آینه تخت، از هر نمونه تنها یک تصویر از دو نمای آن تهیه شد. با کار برد نرم افزار MATLAB، تصاویر پردازش و ابعاد سیب زمینی بر حسب موقعیت لبه در ماتریس تصویر اندازه گیری شد. در این پژوهش حجم سیب زمینی پس از تصویر برداری، با دو روش برآورد شد: روش اول، تعیین رابطه ی تجربی مبتنی بر برآورد حجم بر اساس سه قطر اصلی و روش دوم، تقسیم تصویر به قطعات کوچک تر به شکل مخروط ناقص با مقطع بیضی و برآورد حجم از مجموع حجم قطعات. اندازه سه قطر اصلی و طول قطعات مخروط ناقص، با پردازش تصویر تعیین شدند. با اندازه گیری حجم واقعی سیب زمینی از طریق جابهجایی آب میزان خطای هر دو روش محاسبه و مقایسه شد. د این تحقیق، 50 عدد سیب زمینی(رقم مارفونا) به عنوان نمونه های مورد آزمایش انتخاب شدند. نتایج نشان داد که روش تقسیم تصویر بر 64 قسمت، حجم را با دقت بالاتری (خطای حدود 8/15 درصد) نسبت به روش رابطه ی تجربی (خطای 20/5 درصد) برآورد می کند. بنابراین، برای درجه بندی سیب زمینی بر اساس حجم، روش تقسیم تصویر به عنوان روش کاربردی پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: بینایی ماشین، درجه بندی، قطر اصلی، مخروط ناقص

فایل PDF – در 14 صفحه- نویسندگان : جعفر امیری پریان، محمد هادی خوش تقاضا، احسان الله کبیر و سعید مینایی

برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com


6. برآورد میزان شمارش کلى میکروبى میگوى پرورشى (گونه وانامى) به کمک پردازش تصویر

چکیده: افزایش میزان تولید و مصرف میگو، اهمیت تازگى و کیفیت این محصول غذایى را براى صنعت میگو دو چندان کرده است. امروزه تعیین شاخص هاى کیفى یکى از موضوع هاى جدید و مورد علاقه بسیارى از مهندسان صنایع غذایى و بیوسیستم است، زیرا دانستن میزان کیفیت مواد غذایى مى تواند اطلاعات بیش ترى درباره شرایط نگه دارى و نظارت آن، ارائه نماید. اهمیت مقوله پردازش تصاویر در کنترل کیفیت بدین جهت است که تعیین کیفیت مواد غذایى با هزینه کم تر و راحت تر مى باشد و بدین ترتیب مواد غذایى از آسیب هاى مکانیکى ناشى از آزمون هاى شیمیایى مصون مى ماند. در این میان، یکى از شاخص هاى تازگى مواد غذایى به خصوص در آبزیان، شمارش کلى میکروبى است. لذا در این مطالعه، سعى شده تا مدلى براى پیش بینى مقادیر شمارش کلى میکروبى با کمک پردازش تصویر و شبکه هاى عصبى مصنوعى براى میگوى وانامى در طى چهار مرحله نگه دارى (روز اول، سوم، ششم و نهم) با شرایط نگه دارى مرسوم (در یخ و با صفر تا 2 درجه سانتى گراد) برآورد شود. پس از انتخاب بهترین شرایط نورپردازى، تصویر بردارى به وسیله یک دوربین دیجیتال و در دو نماى بالا و کنار انجام گرفت. این تصاویر به رایانه انتقال داده شدند. سپس براى استخراج ویژگى هاى تصویر از جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار متلب استفاده شد. مقدار*a و *b به دست آمده از تصاویر بالا، در طول نگه دارى در سطح احتمال (05/0<p (به صورت خطى افزایش داشته است. با مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون دانکن، مى توان دریافت که بین تغییر رنگ میانگین R ،واریانس *b ،میانگینV ،میانگین Y ،میانگین y ،میانگین *b و میانگین l از تصاویر گرفته شده از بالا، در مدت نگه دارى با شمارش کلى میکروبى ارتباط قوى وجود دارد. بنابراین، مى توان
از پردازش تصویر با استفاده از پارامترهاى رنگ و بافت میگو به عنوان روشى غیرمخرب، کم هزینه و آسان براى ارزیابى سریع شمارش کلى میکروبى میگو در صنایع غذایى و کنترل کیفیت مواد غذایى استفاده کرد.
واژ ه هاى کلیدي: میگو، شمارش کلى میکروبى، کیفیت، پردازش تصویر، شبکه هاى عصبى مصنوعى.

فایل PDF – در 14 صفحه- نویسندگان : رضا گلى، مهدى قاسمى ورنامخواستى، مریم میرزایى، سید سعید محتسبى

برآورد میزان شمارش کلى میکروبى میگوى پرورشى (گونه وانامى) به کمک پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com

 

مقالات کنترل کیفیت با پردازش تصویر قسمت 1
مقالات کنترل کیفیت با پردازش تصویر قسمت 2

دوربین های ثبت تخلف وثبت پلاک چراغ قرمز

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عدم توجه به علامت چراغ قرمز و عبور غیرمجاز از چهارراه ها بیشترین علت وقوع تصادفات می باشد. می توان گفت که بیش از 20 % تصادف های درون شهری به دلیل عدم توجه به چراغ قرمز می باشد که بخش بسیار زیادی از تصادف ها در تقاطع ها و چهار راه ها می باشد. سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز در چهار راه ها برای نظارت بر توقف خودرو ها پشت خط عابر پیاده می باشد. این سامانه، بر اساس الگوریتم های پردازش تصویر کار می کند و در صورت تخلف، سیستم به صورت خودکار از چراغ راهنمایی و خودروی متخلف عکس برداری می کند.

 

وظیفه اصلی سامانه کنترل چراغ قرمز :

 • ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
 • ثبت تخلف توقف روی گذرگاه عابر پیاده در حالت چراغ قرمزتجهیزات سامانه دوربین چراغ قرمز
 • ثبت تردد کلیه وسایل عبوری ( صرف نظر از رنگ چراغ راهنمایی)

تجهیزات سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز :

 

 

 

 

 

 

 

دوربین ها:

ابتدایی ترین ویژگی یک دوربین برای ثبت تخلف و پلاک خوانی آن است که باید دارای (InfraRed) IR به معنای طیف مادون قرمز باشد. به خاطر بازتابش بهتر نور مادون قرمز از پلاک ، دوربین مادون قرمز برای پلاک خوانی در تمامی شرایط آب و هوایی و ساعات متفاوت شب و روز می باشد و به همراه  IRداخلی تصویر مناسب پردازش از پلاک وسایل نقلیه ثبت می کند. با توجه به نصب سیستم ها در محیط آزاد و وجود انواع شرایط نوری ( شب، تابش مستقیم نور خورشید، سایه و…) برای عملکرد مطمئن سامانه حتما نیاز به دوربین دارای مادون قرمز به همراه پروژکتور بوده به خاطر این که عکس هایی هم که در شب گرفته می شوند باید رنگ ماشین قابل تشخیص باشد در غیر این صورت مورد تایید نمی باشند.

پروژکتورها:

برای این که تصویرهای ثبت شده از خود خودرو و پلاک آن در تمامی شرایط جوی و نوری متفاوت قابل قبول باشید به این 3 مدل پروژکتور نیازمندیم :

 • پروژکتور مادون قرمز داخلی

این پروژکتور داخل دوربین قرار گرفته و وظیفه تامین نور مادون قرمز لازم برای تصویر برداری از پلاک را بر عهده دارد.

 • پروژکتور سفید داخلی

برای ثبت تصاویررنگی از وسایل نقلیه و برای واضح بودن پلاک لازم است که دردوربین از پروژکتور مرئی سفید نیز استفاده شده باشد که وظیفه روشن کردن تصویر پلاک را بر عهده دارد.

 • پروژکتور سفید خارجی

پلاک ها به صورتی طراحی شده اند که نور را به خوبی بازتاب میکنند و برای ثبت پلاک همان نور پروژکتورهای داخلی کفایت میکند اما  بدنه وسایل نقلیه نیاز به نور خیلی بیشتری دارد ، این پروژکتورها نور لازم برای تصویر برداری رنگی از بدنه وسایل نقلیه در تمامی ساعات شبانه روز را فراهم می سازد.

 

ثبت تردد

برای ثبت تردد علاوه بر دوربین های پلاک خوان نیاز به یک نرم افزار جامع و هوشمند می باشد نرم افزار ثبت تردد بهسان اندیش این امکان را به شما میدهد که تمامی تردد ها در طول روز و  شب به صورت کامل و با دقت بالا ثبت کنید.

 

محیط نرم افزار ثبت پلاک بهسان اندیش

 

سامانه ثبت تردد بهسان اندیش می تواند تمامی تردد های انجام شده از تقاطع ها و چهارراه ها  را صرف نظر از وضعیت چراغ راهنمایی و رانندگی (روشن، خاموش، یا به هر رنگ) ثبت کند و همچنین می تواند برای کشف خودروهای مسروقه و تحت تعقیب، موارد آگاهی و… به کارگرفته شود. از دیگر مزایای این سامانه ثبت تصاویر ماشین به همراه پلاک و سرنشینان می باشد .

 

ثبت مستند تخلفات:

با توجه به اثبات پذیری تخلفات در سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز لازم است که تصاویر تهیه شده از هر تخلف به صورت مستند ،روند رخداد تخلف را ثبت نمایند برای این منظور دو خط فرضی در دوربین ثبت تخلف توسط کاربر تنظیم می گردد که اگر در حالت چراغ قرمز پلاک خودرویی از خط اول عبور کرد وی به محدوده خط عابر تجاوز کرده است و روی خط عابر قرار گرفته است و برای ایشان تخلف توقف روی کانال عابر ثبت می گردد. اما در صورتی که پلاک متخلف از خط دوم نیز عبور کند متخلف به محدوده چهار راه تعرض کرده و تخلف عبور از چراغ قرمز برای وی ثبت می گردد بدیهی است که در این حالت برای این خودرو تخلف توقف روی خط عابر دیگر ثبت نمی گردد.
بدین ترتیب برای هر تخلف عکس های زیر تهیه می گردد:

عکس مادون قرمز پلاک خوانی در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
عکس رنگی در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
عکس مادون قرمز پلاک خوانی پس از محرز شدن تخلف
عکس رنگی پس از محرز شدن تخلف
عکس پلاک بریده شده خودرو

فرجه های زمانی در ثبت تخلف چراغ راهنمایی و رانندگی :

 • چند ثانیه ابتدایی چراغ :

به خاطر این که در حق رانندگان اجحاف نشود لازم است که چند ثانیه ی ابتدایی که چراغ قرمز می شود در سیستم درج نشود این زمان از 3 تا 5 ثانیه متغیر می باشد.

 • دنده عقب گرفتن :اگر خودرویی از خط عابرپیاده عبور کرده اما قبل از 3 ثانیه دنده عقب گرفته و به پشت خط عابر برگردد نباید تخلفی برای آن ثبت شود.
 • اختلال در عملکرد چراغ راهنمایی و رانندگی :

اگر به هرعلتی چراغ راهنمایی و رانندگی از حالت عملکرد معمول خارج شده ، چشمک زن شده و یا خاموش گردد سیستم به طور هوشمند ثبت تخلف را متوقف خواهد کرد.

 

نکات مهم :

 • اگرهنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی سبز یا زرد باشد و خودرویی به چهارراه وارد شود و به دلیل تراکم ترافیک خودرو وسط چهارراه باقی بماند و هنگامی که چراغ قرمز شد حرکت کند جریمه ای برای راننده ثبت نخواهد شد.
 • هنگامی که چراغ راهنمایی ورانندگی قرمز می باشد گردش به چپ و راست نیز به منزله عبور از چراغ قرمزبوده و برای وسیله ی نقلیه به عنوان تخلف ثبت می شود.
 • برای قابل قبول بودن جریمه ی صادر شده توسط دوربین علاوه بر اینه که نیاز به ثبت دو عکس از هر تخلف مورد نیاز است لازم است که در تصویر رنگی وضعیت چراغ راهنمایی و رانندگی نیز کاملا مشخص باشد.
 • همزمانی تصویر دوربین پلاک خوانی و دوربین رنگی شاهد :
 • با توجه به اینکه سیستم شامل دوربین های رنگی و مادون قرمز است پس هر دو دوربین باید در یک لحظه به صورت همزمان تصویر برداری کنند به همین علت ضروری است که بین تصاویر این دو دوربین همزمانی بر قرار باشد زیرا در غیر این صورت تصاویرتهیه شده ازوسیله ی نقلیه با توجه به سرعت خودروها در یکی از تصاویر با دیگری هماهنگ نبوده و عملکرد سیستم را مختل خواهد نمود.
 • عکس رنگی روز و شب :
 • باید توجه داشت که از نظر قانونی تردد یا تخلف زمانی اعتبار خواهد داشت که رنگ وسیله نقلیه به صورت واضح قابل رویت باشد به همین علت باید منبع نوری قابل قبولی از نظر طول عمر و مصرف الکتریکی تهیه شده باشد وهمچنین نباید منبع نور به صورتی باشد که چشم رانندگان را آزار دهد.

 

 • ثبت چند تردد یا تخلف همزمان
 • سامانه باید قابلیت ثبت تردد یا تخلف تمامی وسایل نقلیه داخل تصویر را داشته باشد یعنی در وضعیت سبز و زرد چراغ راهنمایی و رانندگی، لازم است که تردد تمامی وسایل نقلیه عبوری به همراه شماره پلاک، تصویر پلاک خوانی و عکس رنگی ثبت شود. و در وضعیت قرمز اگرهر تعداد وسیله نقلیه از خط عابرپیاده عبور نمایند باید برای تمامی آن ها تخلف ثبت شود. به عبارت دیگر اگر در وضعیت قرمز تمامی وسایل نقلیه بدون توجه به چراغ از چهار راه عبور کنند باید برای تمامی آن ها تخلف ثبت شود.

سامانه پلاک خوان :
سامانه باید قادرباشد تا کلیه پلاک های وسایل نقلیه عبوری اعم از ملی یا منطقه آزاد را تشخیص دهد و ثبت کند.همچنین باید تصویر بریده و صاف شده پلاک هر وسیله نقلیه نیز توسط سیستم تهیه شود. پلاک خودروهای مخدوش در سیستم باید قابل ثبت باشند و در محل مربوط به خود ثبت شوند تا توسط مراجع قانونی پیگیری شوند .

 

نحوه کار دوربین چراغ قرمز

سیستم های چراغ قرمز، به فناوری های بسیار پیچیده ای، مجهز می باشند،ولی از لحاظ مفهومی بسیار ساده عمل می کنند. بیشتر سیستم ها از4عنصر اصلی تشکیل شده اند: 1.دوربین ها   2.محرک های سنسور  3.پروژکتورها   4. رایانه. به طور کلی، فناوری های محرک زیادی وجود دارند اما همه ی آن ها یک هدف را دنبال می کنند: آنها تشخیص می دهند که اتومبیل چه زمانی به طور غیر قانونی از خط عبور کرده است.

هنگامی که اتومبیل از چهار راه عبور می کند، حسگرهایی که در سر تقاطع ها قرار دارند(1- حسگرهایی که زیرخط عابر نصب می شوند 2- حسگرهایی که در ارتفاع در کنار دوربین )، عبور اتومبیل را تشخیص می دهند و به کامپیوتر اطلاع می دهند. در صورتی که چراغ قرمز باشد، کامپیوتر به دوربین ها دستور می دهند تا از وسیله نقلیه عکس بگیرند. بیشتر سیستم ها، از دو دوربین استفاده می کنند. دوربین اول از روبرو و هنگامی که وسیله نقلیه از خط عبور می کند و دوربین دوم بعد از تقاطع و از پشت وسیله نقلیه عکس برداری می کند تا راننده و پلاک اتومبیل مشخص باشند.

تاریخ، زمان و سرعت وسایل نقلیه متخلف در کامپیوترثبت می شود. این سامانه قادر است چندین تخلف همزمان ازوسایل نقلیه متفاوت ثبت کند و تک تک وسایل نقلیه به صورت خودکار توسط سیستم پلاک خوانی می شوند. همچنین سیستم را به گونه ای می توان تنظیم کرد که برای مطلع کردن فرد متخلف یک فلش فعال شود یا از نورهای پالسی به صورت نامحسوس استفاده شود.

محرک های سنسور

این سنسور ها به دو صورت زیر می باشند :

 1. سنسور های هوایی : که در نزدیکی دوربین نصب میشود.
 2. سنسور های زمینی:که در زیر خط عابر پیاده نصب میشوند.

هنگامی که چراغ راهنمایی و رانندگی سبز یا نارنجی است، سیستم هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. ولی به محض قرمز شدن چراغ، سیستم فعال می گردد.

 

هنگامی که سنسورها فعال باشند به محض اینکه وسیله نقلیه حرکت کند مشخص می شود که وسیله ای در حال عبور از خط عابر پیاده است و از آن عکس می گیرد. همچنین در صورتی که خودرو روی خط عابر پیاده نیز توقف نماید در سیستم تشخیص داده شده و برای آن تخلف توقف روی خط عابر پیاده ثبت می گردد.

عکس ها و فیلم های بدست آمده از وسیله نقلیه متخلف به کامپیوتر منتقل شده ودر آن ذخیره می گردد. پلیس با تمام اطلاعات منطبق با تصویر و عکس هاي وسیله متخلف، جرایم قانونی را به صورت اتوماتیک اعمال می کند و از طریق پیام کوتاه نیز فرد خاطی را مطلع می کنندهمچنین این فیلم ها و عکس ها نیزمی تواند به منزله سندي حقوقی فرض شود و قابل استناد در دادگاه نیز باشد.

 

در این سامانه ها علاوه بر استفاده از دوربین عکسبرداري می توان از دوربین فیلمبرداري نیز استفاده کرد. دوربین هاي عکسبرداري از نوع تمام اتوماتیک و بسیار دقیق و حساس می باشند. معمولا زمان نورگیري این دوربین ها کمتر از یک هزارم ثانیه است. به این ترتیب می تواند حتی در حالت حرکت خودرو با سرعت بسیار زیاد نیز تصویر واضحی از آن تهیه نماید. این دوربین  هاي عکسبرداري مجهز به فلش نیز بسته به شرایط نوري به طور اتوماتیک تنظیم می گردد و در هر شرایط آب و هوایی و نور عمل می نمایند.

وظایف دوربین پلاک خوان پلیس

 • خواندن و تفکیک انواع خودروها و موتورسیکلت ها با هر نوع پلاك ایران (شخصی، دولتی، جانبازان، سازمانی، ارگان ها، تاکسی و …) نیز قابل انجام می باشد.
 • پلاک هاي کثیف، ضربه خورده و مخدوش اگرچه ممکن است در پلاک خوانی مشکل ایجاد کند؛ ولی با مکانیزم طراحی شده، اکثر آنها قابل شناسایی و ثبت می باشند.
 • علاوه بر این موارد، استفاده هاي امنیتی نظیر تشخیص خودروهای تحت تعقیب و مسروقه نیز از کاربردهای چنین سیستمی محسوب می گردد.
 • پلاک خوانی خودروها و اعمال تخلف برای کلیه وسایل نقلیه اي که در وضعیت قرمز چراغ راهنمایی، روی خط عابر پیاده بایستند و از خط عبور نمایند به تفکیک آن ها انجام می گردد.

 

 

 

 

 

معرفی دوربین های ثبت تخلف

دوربین های ثبت تخلف نوعی از دوربین های مداربسته می باشند و در موقعیت های خاصی از جاده ها و خیابان ها نصب می شوند. این دوربین ها وظیفه ی بررسی تخلفات و ثبت آن ها در اجرای قوانین راهنمایی رانندگی کمک بسیاری میکنند و می توانند از وقوع جرایم رانندگی تا حد بسیارزیادی جلوگیری نمایند. طبق آمارجهانی ثبت شده می توان اثبات کرد که با نصب دوربین راهنمایی رانندگی تخلف های جاده ای و تصادف های  شدید به 44 درصد کاهش داده شده. رئیس سازمان راهداری اعلام نموده است که برای بهبود امنیت جاده ها و شریان های اصلی و بزرگراه های کشور، در حال برنامه ریزی برای نصب بیش از 2000 دوربین ثبت تخلف  راهنمایی و رانندگی می باشند.

چگونگی کارکرد دوربین های مدار بسته راهنمایی و رانندگی :

دوربین های ثبت تخلف راهنمایی رانندگی قادر به خواندن پلاک (ANPR) می باشند و طبق برنامه ریزی داخلی یا برنامه های کامپیوتری قادر هستند پلاک وسایل نقلیه ای که در حال عبور از جلوی دوربین هستند را ثبت کنند. نکته ای که باید در مورد این دوربین ها به آن توجه داشته باشید آن است که اگر قبل از رسیدن به دوربین قصد کاهش سرعت خودروی خود را دارید تا از جریمه در امان باشید و مانع از جریمه خودروی خود شوید کاملا در اشتباه هستید. این دوربین های مداربسته قادر هستند سریع تر از آنچه شما تصور می کنید سرعت خودرو را ثبت نموده و اقدام به صدور قبض جریمه نمایند. به همین علت از شما خواهشمندیم که مسیر خود را با سرعت مجاز بپیمایید.

دوربین های ثبت تخلف

 

 

احتمالا برای شما نیز جالب است که بدانید عملکرد دوربین های ثبت تخلف که در سطح ، معابر شهری یا بین شهری  قرار گرفته اند چگونه است. دوربین های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی وظیفه دارند تا در کنار ماموران راهنمایی و رانندگی به طرق کاملا نامحسوس تخلف های جاده ای را ثبت کنند. در بسیاری از مکان ها از جمله خیابان های درون شهری، این دوربین ها وظیفه دارند که وضعیت ترافیک جاده را به صورت زنده در اختیار اپراتور مرکز کنترل ترافیک قرار دهد تا اپراتورها بتوانند از طریق این دوربین ها به وضعیت ترافیک دسترسی پیدا کنند و بتوانند حجم ترافیکی شهر را آنالیز کرده و آن را کنترل کنند.

به این خاطر می توان گفت  دوربین های مداربسته بخش کاملا مهمی از سیستم راهنمایی و رانندگی را تشکیل داده اند. این تکنولوژی به ماموران انتظامی کمک می کند تا بخش بسیاری از تخلفات درون و برون شهری را ثبت نمایند. می توان به طور قاطع گفت که استفاده از دوربین های مداربسته در معابر و خیابان ها در حال افزایش است و شاهد آن هستیم که جریمه های رانندگی به سرعت ثبت شده و اپراتور ها را مطلع می سازد. با این حال هنوز افراد بسیاری هستند که توجه چندانی به این دوربین ها نداشته و قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می گذارند و بر خلاف قوانین عمل می کنند. اما واقعا نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که وجود دوربین های ثبت تخلف توانست به میزان زیادی از سرپیچی شهروندان از قوانین جلوگیری نماید. عملکرد و وظیفه دوربین های ثبت تخلف می توانند بر حسب زمان و مکان استفاده متفاوت باشند .

کمک دوربین راهنمایی رانندگی در محدودیت های کرونایی :

از زمان شروع همه گیری کرونا و ایجاد محدودیت تردد به نقاطی که شدت انتشار ویروس در آن ها زیاد بود ستاد ملی مقابله با کرونا و نیروی انتظامی بر آن شدند تا در مورد وضعیت استان ها به تصمیم یکتایی برسند .از این رو وضعیت استان ها و شهرها را به قرمز، نارنجی، سبز و سفید تغییر دادند. این دو نهاد تصمیم گرفتند تا بر روی تردد خودروهای غیر بومی و بومی به شهرها دقیق شده و به طور جدی اقدام به اعمال قانون علیه خودروهای متخلف نمایند. به همین علت از دوربین راهنمایی رانندگی پلاک خوان برای صدور قبوض جریمه استفاده نموده و قبض های صادره را جهت اجرا و اعمال قانون به پلیس راهنمایی و رانندگی ارجاع دادند.

 

محدودیت های کرونایی

 

تخلف هایی که دوربین های راهنمایی و رانندگی ثبت می کنند :

تخلف های رانندگی که در سطح معابر شهری وجود دارند با تخلف های معابر بین شهری کاملا متفاوت هستند اما رایج ترین این تخلفات شامل :

 • سرعت غیر مجاز وسایل نقلیه
 • عبور از چراغ قرمز راهنمایی
 • پارک غیر مجاز و توقف در محل
 • سبقت غیر مجاز و …

برای هریک می بایست دوربین مداربسته مناسب را انتخاب و نصب نمود.

به عنوان مثال می توان به دوربین ثبت سرعت غیر مجاز اشاره کرد. این دوربین مداربسته می تواند تا سرعت 250کیلومتر را با حداکثر 2 درصد احتمال خطا در شرایط های جوی مختلف ثبت نماید.  اطلاعات ثبت شده  شامل تصویر یا فیلم از وسیله نقلیه می باشد. اگر قصد ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز را داشته باشید شرایط و وظیفه دوربین مداربسته کاملا متفاوت خواهد شد.

معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرده است که سبقت و سرعت غیر مجاز در جاده های شهری و بین شهری و هم چنین رعایت فاصله ایمنی با خودروی جلویی از عوامل بسیار مهمی می باشند که منجر به بروز تصادفات شدید و مرگبار می شود. رانندگان با اطلاع از موقعیت دوربین راهنمایی رانندگی و نزدیک شدن به آن، سرعت وسیله نقلیه خود را کاهش می دهند و پس از عبور از دوربین، سرعت خودرو را افزایش می دهند. در این لحظه حادثه بسیار ناگواری را برای خود و دیگران رقم خواهند زد.

مواردی که توسط دوربین های کنترک ترافیک می توان ثبت کرد به شرح زیر می باشد:

 • ورود به محدوده طرح ترافیک
 • ورود خودروها و موتورسیکلت ها به لاین اتوبوس های تندرو
 • عبور از چراغ قرمز
 • سرعت غیر مجاز
 • توقف و پارک در محل های غیر مجاز
 • گیت عوارض بین شهری

 

 

دوربین کنترل سرعت

 

دوربین کنترل سرعت از چه فاصله ای عمل میکند؟

دوربین های کنترل سرعت که در مسیر های بین شهری نصب می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند از نوع  ثابت هستند. اکثراین دوربین ها که توسط پلیس راهور مورد استفاده قرار می گیرند از نوع دوربین های لیزری بوده و می توانند تا مسافت 3 کیلومتری را تحت پوشش قرار دهند. دوربین های ثابت شهری نیز قادر به پوشش مسافت 300 متری می باشند.

دوربین راهنمایی رانندگی که ثابت در محل مستقر می باشد شامل 2 دوربین هستند. دوربین اول پلاک خودروی در حال عبور را می خواند و زمان عبور خودرو از جلوی دوربین را ذخیره می کند. دوربین دوم با در نظر گرفتن زمانی که خودرو به دوربین خواهدرسید و فاصله خود با دوربین اول سرعت وسیله نقلیه را محاسبه میکند. اگر سرعت محاسبه شده غیر مجاز و بالاتر از محدوده مجاز باشد،ظرف 1 تا 10 روز کاری جریمه برای شما ثبت خواهد شد.

بعضی رانندگان متخلف هنگام رسیدن به دوربین ثبت سرعت اقدام به کاهش سرعت می کنند ولی دوربین ها با عملکرد سریع خود قادر به ثبت سرعت وسایل نقلیه عبوری می باشند.

نرخ جریمه هایی که توسط دوربین های مدار بسته ثبت می شود ( سال 1400):

 • حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ معادل 150 هزار تومن
 • تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) معادل 200 هزار تومن
 • سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه معادل 200 هزار تومن
 • عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی معادل 200 هزار تومن
 • حرکت مارپیچ معادل 150 هزار تومن
 • حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها معادل 150 هزار تومن
 • تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت معادل 100 هزار تومن
 • عبور از محل ممنوع معادل 90 هزار تومن

دوربین های مداربسته که در سطح شهر نصب شده است دارای دقت بسیار زیادی می باشند که به همین خاطراحتمال خطا در آن ها بسیار پایین است با این حال برای رانندگان وسایل نقلیه امکان شکایت و اعتراض به جرایمی که توسط دوربین ثبت شده وجود دارد. و باید به این نکته توجه داشته باشید که برای اثبات اعتراض و شکایت شما نیاز به اسناد و مدارک لازم خواهید داشت.

انواع تکنولوژی برای ثبت تخلف :

دوربین های راهنمایی و رانندگی که برای ثبت تخلف ها مورد استفاده قرار می گیرند انواع مختلفی دارند.

 • لیزر
 • رادار
 • پردازش تصاویر
 • لوپ

 

پردازش تصویر

لیزر

سرعت سنج لیزری یکی از تکنولوژی هایی است که به منظور کنترل سرعت خودروها معابر پرتردد به کار گرفته میشود. این تکنولوژی کاربرد بسیاری دارد اما مهم ترین مشکلی که این تکنولوژی دارد این است که اپراتور سرعت سنج می بایست به جاده نزدیک باشد و بیشتر از این دستگاه ها در معابری استفاده می شود که تردد کم اما سرعت بالا وجود دارد . می توان گفت جان اپراتور سرعت سنج لیزری همیشه  در خطر است. همچنین امکان دارد با خطای زاویه لیزر مواجه  شود بنابراین در برخی موارد سرعت وسیله ی نقلیه در سطح جاده ها و بزرگراه ها را کمتر از میزان واقعی ثبت می کند به همین علت تخلف راهنمایی و رانندگی ثبت نمی شود.ولی میتوان گفت که سرعت سنج های لیزری دارای یک مزیت بسیار مهم می باشند آن نیز پوشش بسیار زیاد مسافت است که حدود یک کیلومتر می باشد.

رادار

سرعت سنج هایی که مبتنی بر سامانه رادار هستند عملکرد تقریبا مناسبی دارند. در این دستگاه ها، امواج الکترومغناطیسی از طریق یک فرستنده به سمت وسیله نقلیه ارسال می شود. این امواج پس از برخورد با وسیله ی نقلیه، بازتاب داده خواهندشد سپس، این امواج توسط گیرنده دریافت می شود و با مقایسه اختلاف امواج ارسال شده و امواج بازگشتی سرعت وسیله نقلیه محاسبه می شود.

سامانه هایی که بر اساس رادار کار می کنند در برخی مدل ها قادر هستنند تا چندین هدف را سرعت سنجی کنند. نکته ی مهمی در در مورد سامانه های راداری باید در نظر گرفته شود این است که  در ترافیک نسبتا شدید، عملکرد آن با کمی اختلال مواجه خواهد شد.

پردازش تصویر

سرعت سنجی به کمک پردازش تصاویر به دو صورت تک دوربین یا دو دوربین عمل می کند:

تک دوربین

در پردازش تصویر به صورت تک دوربین ، به منظور کنترل سرعت وسایل نقلیه از سنسورهای مادون قرمز یا نور مرئی که به صورت پی در پی ثبت شده استفاده می شود. به بیان دیگر، در این روش سرعت وسیله نقلیه با تشخیص فاصله بین دو فریم و تخمین مسافت جابجا شدن خودرو محاسبه می گردد. میزان دقت پردازش تصویر به روش تک دوربین به عوامل زیادی بستگی دارد. به عنوان مثال حتی اختلاف ارتفاع پلاک خودرو در مدل های مختلف می تواند بر روی دقت سرعت سنجی این سامانه تاثیرگذار باشد.

دو دوربین

در پردازش تصویر به روش دو دوربین، عملکردی مشابه با چشم های انسان را در اختیار خواهیم داشت. اختلاف زاویه دید و منظره که توسط چشم های ما در اختیار ما قرار می گیرد سبب می شود تا به عمق تصویر برسیم. در پردازش تصویر به روش دو دوربین، دو دوربین مداربسته با فاصله ثابت اما اختلاف منظر در محیط نصب می شود. تصویر هریک از این دوربین ها به صورت جداگانه پردازش می شود و با یکدیگر تطبیق داده می شود. سپس عمق تصاویر محاسبه خواهد شد. بهترین مزیت پردازش تصاویر به این روش این است که دقت بسیار بالایی در سرعت سنجی دارد و قادر است سرعت تمامی خودروهای عبوری را تشخیص دهد.

لوپ

کارکرد این سامانه در اندازه گیری سرعت به صورتی است که حسگرهای مغناطیسی ثبت سرعت در کف بزرگراه ها نصب می شود. خروجی سنسورهای کنترل سرعت به سیستم ثبت سرعت که شامل دوربین مداربسته و کنترلر است متصل می گردد. بزرگ ترین اشکال وارده به این سامانه هزینه بسیار بالای نصب و راه اندازی سنسورها در کف بزرگراه ها است به همین دلیل تمایل به استفاده از این سامانه برای ثبت تخلفات راهنمایی رانندگی کاهش یافته است. دومین مشکل این سامانه آن است که وسایل نقلیه به منظور ثبت سرعت می بایست در طول یک خط به صورت ثابت حرکت کنند تا سرعت آن ها به طور دقیق ثبت شود. از آنجایی که متاسفانه قانون رانندگی بین خطوط در کشور ما چندان رعایت نمی شود درصد خطای ثبت سرعت وسایل نقلیه در این سامانه بالا و غیر دقیق خواهد بود.

مزایای دوربین های کنترل تردد راهنمایی و رانندگی :

دوربین های راهنمایی و رانندگی روشی بسیار خلاقانه و کارآمد در زمینه سیستم های نظارتی به شمار می آید. احتمالا شما نیز در بخش های خبری تلویزیون، وضعیت گزارش ترافیک در خیابان ها و معابر شهری و بین شهری را مشاهده کرده اید. فیلم های دریافت شده ای که به صورت زنده گزارش ترافیک در سطح شهر را در اختیار شما قرار می دهند. با اینکه این دوربین ها به منظور اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت بر ترافیک شهر مورد استفاده قرار می گیرند با این حال یکی از محصولات محبوب خانواده سیستم های نظارتی به شمار می روند. اما حضور دوربین های مداربسته در سطح شهر چه مزیتی دارد؟

 • کمک به مسافران

دوربین راهنمایی رانندگی معمولا در نقاط های پرتردد شهر از جمله آزادراه ها، بزرگراه ها و شریان های اصلی شهر قرار داده می شوند و تصاویر را به صورت زنده در اختیار رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون قرار می دهند. این رسانه ها، تصاویر دریافتی را در قالب گزارش های ترافیکی در اختیار مسافران قرار می دهند. این اطلاعات  می تواند به افرادی که قصد سفر دارند کمک شایانی کنند تا از این تصاویر به منظور اطلاع از بسته بودن جاده ها، هشدار ترافیک و … استفاده نمایند.

 

 

 

 • اطلاعات ارزشمند

دوربین راهنمایی رانندگی که به ترافیک روان در جاده ها و بزرگراه های کشور نظارت دارند غالبا توسط اداره حمل و نقل نگهداری می شوند. این دوربین ها علاوه بر نظارت مستمر جاده ها به منظور اطلاع از تصادف یا بسته شدن جاده، نقش بسزایی در تصمیم گیری در مورد وضعیت جاده ها، توسعه و ساخت جاده های بیش تر در آینده ایفا می کنند.

 • قانونمند کردن شهر

دوربین راهنمایی رانندگی که به ثبت سرعت غیر مجاز و تشخیص عبور از چراغ قرمز مورد استفاده قرار می گیرند در ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی و صدور قبوض جریمه بسیار موثر عمل می کنند.

 • تشویق افراد برای رانندگی ایمن

دوربین راهنمایی رانندگی که در تقاطع خیابان ها نصب می شوند می توانند به میزان موثری رانندگان را به رانندگی ایمن تشویق کرده و میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی را به حداقل برساند.

با استناد به اطلاعات موجود در پایگاه داده پلیس راهنمایی و رانندگی تا کنون بیش از 2 میلیارد و 550 میلیون پلاک‌خوانی توسط این دوربین های هوشمند ثبت تخلف ثبت شده است که امکان دارد برخی از آن ها به صورت تکراری صورت گرفته باشد. تخلف های ثبت شده توسط دوربین راهنمایی رانندگی به سرعت در سیستم ثبت شده و به برای صدور جریمه به اداره اجرائیات پلیس ارجاع داده می شوند. در این مرحله مشخصات پلاک ثبت شده با اطلاعات موجود وسایل نقلیه تطبیق داده شده و جریمه مربوطه صادر خواهد شد.

عملکرد دوربین راهنمایی رانندگی در شب :

دوربین راهنمایی رانندگی کنترل سرعت در طول شب نیز قادر به فعالیت می باشند تا تخلف های راهنمایی و رانندگی را ثبت کند. برخلاف تصور، میزان تردد خودروها در جاده ها و خیابان ها  در طول شب به اندازه روز می باشد بنابراین اهمیت کنترل سرعت و ثبت تخلف های رانندگی در طول شب نیز اهمیت دارد. برای دوربین هایی که تخلف های رانندگی را ثبت می کنند روز یا شب بودن تفاوتی ندارد. این دستگاه ها توسط اپراتور و پلیس راهنمایی و رانندگی قادر هستند تا به صورت 24 ساعته تمامی تخلفات رانندگی در سطح شهر را ثبت و قبض جریمه صادر نمایند. جرایمی از قبیل پارک غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیر مجاز و … همگی توسط دوربین راهنمایی رانندگی شناسایی می شود.

 

نرم افزار کنترل تردد بهسان

 

دوربین های ثبت تخلف می توانند در طول شب، رانندگان متخلف و خودروهای آن ها را شناسایی نموده و برای آن ها قبض جریمه صادر کند. به واسطه وجود این دوربین ها شاهد هستیم که میزان جرایم رانندگی از جمله سبقت و سرعت غیر مجاز، پارک و توقف غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز به میزان چشمگیری کاهش یافته است. با این حال نمی توان این امر را انکار کرد که افراد زیادی هنوز اقدام به تخلف می نمایند و خطر بزرگی برای خود و اطرافیان رقم می زنند.

 

 

سخن آخر

دوربین راهنمایی و رانندگی تنها برای صدور قبض جریمه مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه دوربین ثبت تخلف یا دوربین راهنمایی رانندگی با نیت افزایش امنیت در جاده ها، کمک به شهروندان و تشویق افراد به رانندگی ایمن نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرند و توانسته اند در این راه بسیار موفق عمل کنند. اما باید در نظر داشته باشید جریمه هیچگاه عامل بازدارنده کاملی برای این کار نخواهد بود بلکه باید قدم فراتر گذاشت و اقدام به فرهنگ سازی در میان مردم نمود به نوعی که شهروندان برای امنیت خود و عزیزان خود اقدام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نمایند.

 

 

 

باسکول چیست؟

باسکول یک ترازوی وسایل نقلیه سنگین است که مخصوص توزین کامیون ها، تریلرها و وسایل نقلیه سنگین و به طور کلی جهت توزین اجسام حجیم و سنگین طراحی شده است. باسکول ها روی یک سطح بتنی سوار شده اند و دارای یک مانیتور الکترونیکی یا دیجیتالی هستند که وزن کل وسیله نقلیه را نشان می دهد.انواع مختلف باسکول در اندازه ها و مدل های مختلف برای اهداف مختلف ساخته شده است. قابلیت نصب باسکول ها به آنها امکان می دهد تا در محیط های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله قصد داریم تا اطلاعات کامل و جامعی در مورد باسکول ارائه دهیم.باسکول در زبان های مختلف با نام های truck scale، railroad scale و weighbridge شناخته می شود. اجزاء اصلی آن عبارتند از: پلتفرم، شاخص یا نمایشگر وزن و لودسل (حسگر وزن) که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

شاخص یا نمایشگر وزن (weight indicator) چیست؟

شاخص ها که همچنین به عنوان نمایشگرهای وزن شناخته می شوند، مغز هرگونه عملکرد توزین هستند. شاخص های وزن علاوه بر نمایش داده های وزن بر روی صفحه ای شفاف و خوانا، داده ها را جمع آوری کرده و با آنها ارتباط برقرار می کنند که می تواند دقت را بهبود بخشد و خروجی را بهینه کند. شاخص های وزن را می توان با طیف وسیعی از ترازوها جفت کرد و یک سیستم توزین کامل ایجاد کرد.

 لودسل (load cell) چیست؟

لودسل قسمت جدایی ناپذیر هر ترازو می باشد و وظیفه اندازه گیری وزن یا نیروی وارده را بر عهده دارد. لودسل نیروی بار را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند که این سیگنال سپس توسط یک نمایشگر وزن خوانده و نمایش داده می شود. لودسل ها یا سلولهای بار در ابعاد، شکلها و ظرفیتهای مختلف متناسب با سیستمها و کاربردهای مختلف توزین وجود دارند.

تاریخچه باسکول

تاریخچه باسکول ها یا همان ترازوهای کامیون با صنعتی شدن و به دنبال آن افزایش جریان حمل بار و کالاهای سنگین آغاز می شود.در اواسط دهه 1750، اولین ترازوهای های آونگ ظاهر شدند و با گذشت زمان و با پیشرفت های مهندسی دقت بیشتری در ساخت آنها بدست آمد.کالاها با دست روی ترازو قرار می گرفتند و این کار تا قرن هجدهم کاملا در حال انجام بود. از آنجا که این کار به صورت دستی بود، کالاهای با وزن بیش از 500 کیلوگرم (وزن یک کانتینر معمولی در آن زمان) توزین نمیشد.از اواسط قرن بیستم دستگاه های توزین مکانیکی به تدریج با ترازوهای الکترونیکی و ترکیبی جایگزین می شوند. سلولهای بار بر اساس فشار سنجها (SG) در حال رواج بیشتری هستند و در واقع از اواسط دهه 1990 پایه فنی باسکول ها بوده اند.اکنون شرکت ها از راه حل های نرم افزاری باسکول و نرم افزار مدیریت توزین برای اتوماسیون باسکول و فرایندهای توزین خود استفاده می کنند.

انواع باسکول ها

سازندگان باسکول برای مشتریان خود انواع مختلفی از نوع الکترونیکی گودال (electronic pit type) یا الکترونیکی بدون گودال (electronic pit less type)، نوع دیجیتال گودال (digital pit type) یا دیجیتال بدون گودال (digital pit less type)، باسکول ریلی (rail weighbridge)، باسکول قابل حمل (portable weighbridge)، باسکول RCC، باسکول های مکانیکی و غیره را دارند.

وظیفه اصلی باسکول توزین کل بارهای کامیون است جایی که بار می تواند در زمان جابجایی از یک مکان به مکان دیگر وزن شود. یک وسیله نقلیه دو بار توزین می شود، یکبار همراه با کالا و یکبار خالی تا وزن خالص بار محاسبه شود.باسکول می تواند به صورت گودالی یا روی سطح نصب شود. انواع نصب شده روی سطح بدون مشکل قابل تنظیم بوده و برای تمیز کردن و نگهداری به راحتی در دسترس هستند. با این حال، آنها بیشتر از انواعی که با سطح زمین فاصله دارند،مستعد آسیب هستند که به طور کلی آنها را به ترازوی انتخابی برای استفاده طولانی مدت در محل کارخانه تبدیل می کند.

 1. باسکول کامپیوتری : از انواع متداول امروزی است. بسیاری از باسکول ها اکنون به یک کامپیوتر شخصی متصل شده اند که دارای نرم افزار باسکول بوده که قادر به چاپ قبض و ارائه گزارش است.سیستم اتوماسیون با ارائه یک راه حل سریع، دقیق و کاملا بدون سرنشین باعث افزایش خروجی و کاهش هزینه های بهره برداری می شود. سیستم باسکول تمام اتوماتیک و نرم افزار باسکول سرعت کار را بسیار سریعتر کرده و از عدم دقت به دلیل وزن ناپایدار جلوگیری می کند.
 2. باسکول مکانیکی :  به عنوان ترازوی آنالوگ نیز شناخته می شود، دستگاههایی هستند که جهت توزین مورد استفاده قرار می گیرند و برای کارکرد آنها نیازی به منبع تغذیه نیست. بیشتر ترازوها در بخش های تولید مواد غذایی مکانیکی هستند که معمولا از یک پایه، یک سکو، یک فنر و یک صفحه نمایش تشکیل می شوند. روش کار باسکول مکانیکی به این صورت است که از فنر برای اندازه گیری وزن استفاده می کند و در واقع وزن را با کمک کشش فنر اندازه گیری می کند.

کدام یک از باسکول های مکانیکی یا دیجیتال مناسب هستند؟

دو نوع باسکول تجاری که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند به دو دسته مکانیکی و دیجیتالی تقسیم می شوند. در این قسمت به مقایسه باسکول مکانیکی با دیجیتال می پردازیم.

 

 

 

مزایای استفاده از باسکول مکانیکی چیست؟

اولین مزیت عمده استفاده از باسکول مکانیکی این است که برای عملکرد به منبع انرژی نیاز ندارد. در اکثر شرایط و در هر زمانی از یک باسکول مکانیکی کاملا کاربردی می توان استفاده کرد. برای استفاده از این ترازو کافی است مواردی را که می خواهید وزن کنید روی سکو قرار دهید و وزن را از صفحه نمایش بگیرید.علاوه بر سهولت دسترسی به اکثر این وسایل توزین، طراحی مقاوم و ساخت مستحکم آنها گزینه توزین همه کاره را ایجاد می کند.همچنین انواع مکانیکی برای کارگران و کاربرانی که با روش های کالیبراسیون خیلی آشنا نیستند، مفید است. بسیاری از باسکول های مکانیکی می توانند با چرخاندن یک دکمه متصل به فنر درون دستگاه دوباره کالیبره شوند. اگر یک باسکول مکانیکی حتی برای مدت زیادی خاموش باشد، اکثر افرادی که دانش کمی در مورد نحوه کارکرد باسکول دارند، می توانند آن را در چند ثانیه کالیبره کنند.

باسکول دیجیتال چیست؟

باسکول های دیجیتالی برخلاف انواع مکانیکی برای عملکرد خود به منبع انرژی نیاز دارند. برخی از آنها با باتری کار می کنند، اما سایر گزینه های پیشرفته باید به پریز برق وصل شوند. باسکول های دیجیتال به طیف گسترده ای از برنامه های نرم افزاری مجهز هستند و می توانند برای عملکردهای زیادی مورد استفاده قرار گیرند. این گزینه ها بر اساس نیاز خریدار می توانند ساده یا پیچیده باشند و بسیاری از صنایع می توانند از آنها برای اهداف مختلف استفاده کنند.

 

انواع و کاربرد باسکول دیجیتال

علیرغم این واقعیت که باسکول های دیجیتال برای عملکرد باید به منبع تغذیه متصل شوند، در کل دستگاه های توزین فوق العاده پویایی هستند و بیشتر آنها به سخت افزار توزین پیشرفته تری نسبت به نوع مکانیکی متوسط مجهز هستند. ترازوهای دیجیتال به دلیل سخت افزار پیشرفته، قرائت بسیار دقیق و قابل اطمینان را ارائه می دهند.بیشتر آنها را می توان جهت قرائت واحدهای متغیر اندازه گیری (پوند، کیلوگرم، گرم و غیره) برنامه ریزی کرد و بسیاری می توانند واحدهای اندازه گیری کوچکتر را نیز اندازه گیری کنند که هیچ باسکول مکانیکی نمی تواند آنها را ثبت کند.این وسایل توزین دیجیتال علاوه بر ارائه اندازه گیری های قابل اعتماد و دقیق به رابط های کاربری روشن مجهز هستند که امکان قرائت آسان را ایجاد می کند. البته کاربران هنوز هم می توانند اشتباه کنند و انواع دیجیتالی پیشرفته تر اغلب دکمه ها و عملکردهای بیشتری دارند.

اما اگر آنها به درستی استفاده شوند، حدس و گمان را از اندازه گیری کاملا حذف می کنند.اکثر انواع باسکول های دیجیتال سبک و بسیار متحرک هستند. متاسفانه آنها به اندازه نوع مکانیکی سنتی محکم نیستند. با این اوصاف، بسیاری از باسکول های دیجیتال با ضمانت ارائه می شوند و بیشتر آنها به اندازه کافی قوی هستند تا بتوانند درجه سایش روزانه را حفظ کنند.و نهایتا اینکه بسیاری از ابزارهای توزین دیجیتال با توابع کالیبراسیون و کالیبراسیون داخلی آماده می شوند. اگر یک ترازوی دیجیتال قرائت های عجیب و غریب تولید می کند، می توانید مقیاس را صفر کنید و مورد خود را وزن کنید یا دکمه کالیبراسیون را فشار دهید و ترازو خود کار را انجام دهد. متاسفانه اگر ترازو از ویژگی کالیبراسیون خود برخوردار نباشد، ممکن است گاهی اوقات کالیبراسیون دستگاه را حتی برای یک کاربر با تجربه دشوار کند.

 

مزایای مهم استفاده از باسکول چیست؟

 1. صرفه جویی در وقت : لوازم جانبی باسکول باعث افزایش اثربخشی قابلیت های توزین شما می شود، بنابراین می توانید عملیات را خیلی سریعتر انجام دهید . علاوه بر این، شما همچنین می توانید موانع وسائل نقلیه و ریل های راهنما نصب کنید تا جریان ترافیک را کنترل کرده و از سقوط وسایل نقلیه از باسکول جلوگیری کنید. این موانع علاوه بر کاهش هزینه های مربوط به خساراتی که وسایل نقلیه به سیستم عامل وارد می کنند، امکان نصب سیستم منظم تری را نیز فراهم می کند.
 2. مدیریت ترافیک : می توان سیستم های مدیریت خودکار ترافیک را با پایانه های باسکول کنترل شده توسط راننده ترکیب کرد، این بدان معناست که شما هنوز هم بدون نگرانی در مورد ازدحام، کنترل کاملی بر تعداد وسایل نقلیه ورودی و خروجی به مکان خود دارید.
 3. تشخیص شماره پلاک : دوربین های تشخیص پلاک شما با نرم افزار خودکار باسکول ادغام می شوند تا اتوماسیون آن ساده شود.
 4. مدیریت زنجیره تأمین سریع : یک سیستم تسریع شده برای کنترل خودروهای ورودی و خروجی در زنجیره تأمین صنعت یا کالا تأثیر بسزایی خواهد داشت. استفاده از باسکول برای استخراج معادن مزایای بیشماری دارد. برخی از آنها عبارتند از:
 • توانایی کنترل حجم بالای مواد و توزین کارآمد هزاران تن
 • ارائه قرائت دقیق و سازگار
 • کاملا با دوام و مقاوم در برابر شرایط سخت معدن

 

 

اهمیت باسکول در صنایع تولیدی

باسکول ها به دلیل افزایش کارایی برای صنایع تولیدی بسیار مهم و ضروری هستند. آنها برای اندازه گیری وزن یک وسیله نقلیه ورودی یا خروجی (بارگیری شده یا غیر از این) برای تهیه اطلاعات ذخیره استفاده می شوند.در قسمت زیر دلایل اصلی اهمیت آنها در صنایع تولیدی را شرح می دهیم.

 1. هزینه فروش: با باسکول می توان قیمت فروش صحیح را تعیین کرد، زیرا قیمت فروش محصولات تولیدی اغلب بر اساس یک واحد وزن تعیین می شود.
 2. ایمنی و اضافه بار: اضافه بار باعث فرسودگی و سایش یک وسیله نقلیه می شود. باسکول ها محل کار را ایمن کرده و از اضافه بار کامیون ها جلوگیری می کنند. این امر حمل و نقل مواد داخل واحد تولیدی را برای راننده و سایر کارگران ایمن می کند.
 3. انطباق: از نظر قانون رانندگی وسایل نقلیه با وزن بیش از حد مجاز ممنوع است. جریمه یک وسیله نقلیه دارای اضافه بار ممکن است باعث هدر رفتن پول تجارت شما نیز شود. همچنین این امر جان افرادی را که در جاده رانندگی می کنند به خطر می اندازد.
 4. امنیت: تولید کنندگان باسکول دیجیتال اطمینان حاصل می کنند که ظرفیت بارگیری وسیله نقلیه شما با دقت برآورده شده است تا از هرگونه سوء استفاده یا سرقت کالاها جلوگیری کنند. این تولید کننده را قادر می سازد کنترل دقیق موجودی کالا را کنترل کرده و از حمل و نقل ایمن کالاهای تولیدی اطمینان حاصل کند.

 

کارکردهای باسکول شامل چه مواردی است؟

گزینه های مختلفی برای کارکرد باسکول وجود دارد. در مرحله اول، وسیله نقلیه به داخل آن رانده می شود. سپس راننده می تواند از طریق پایانه اپراتور یا جعبه کنترل وزن گیری خود را آغاز کند. روشهای مختلف شناسایی از قبیل دستگاه تلفن همراه یا بارکد جهت تطبیق عملیات توزین با یک دستور و جلوگیری از دستکاری غیر مجاز در دسترس است. همچنین پلاک خودرو با استفاده از دوربین و یا نظارت بر موقعیت مبتنی بر سنسور با سفارش ثبت و مطابقت داده می شود.امروزه همچنین می توان ترازوهای یک ساختمان اداری را از راه دور کنترل کرد، به عنوان مثال با استفاده از نمایشگرهای بزرگ که مثلا با ارتباط داده های رمزگذاری شده فعال می شوند.

 

نحوه توزین اجسام توسط باسکول :

هنگامی که یک بار اعمال می شود، لودسل که به عنوان یک عنصر فنری عمل می کند، تغییر شکل می دهد و باعث ایجاد تغییر قابل اندازه گیری الکترونیکی در مقاومت فشار سنج می شود. این وضعیت به یک وسیله الکترونیکی مانند یک پایانه توزین منتقل شده و پردازش می شود و به شکل وزن روی صفحه نمایش نشان داده می شود.امروزه غالبا از سلولهای بار دیجیتال استفاده می شود که امکان تبدیل به سیگنال دیجیتال در سلول واقعی را دارند. برای دستیابی به این هدف یک صفحه تقویت کننده کوچک در لودسل یکپارچه شده است، سپس به طور متقاطع مهر و موم می شود. سپس آمپلی فایر یا تقویت کننده، سیگنال فشار سنج آنالوگ را به سیگنال دیجیتالی (حساسیت نسبتا کمتر به نویز) در لودسل تبدیل می کند. این امر تداخل ناشی از تأثیر بر کانالهای اندازه گیری را از بین می برد و همچنین تا حد زیادی از دستکاری سیگنال سنسور جلوگیری می کند.

شرکت بهسان اندیش سپهر به عنوان طراح و مجری سامانه های پلاک خوان باسکول در زمینه ارائه سامانه جامع مدیریت باسکول و انواع نرم افزارهای مورد نیاز در این زمینه بسیار موفق عمل کرده که موجب کسب رضایت مشتریان گردیده است.شرکت بهسان اندیش انواع محصولات نرم افزاری از جمله سامانه مدیریت باسکول را با بهره گیری از قابلیت پلاک خوان تولید کرده و امکان درخواست دموی انواع نرم افزار ها را برای مشتریان فراهم کرده است.

صفحه صدور و چاپ قبض نرم افزار بهسان توزین

نرم افزار بهسان توزین (مدیریت باسکول)

نرم افزار بهسان توزین جهت انجام عمل توزین و صدور قبض بر حسب اطلاعات خودرو و بار تهیه گردیده است. نرم افزار بطور مستقیم وزن را از نمایشگر توزین دریافت نموده و توسط دوربین اقدام به قرائت خودکار پلاک خودرو می نماید. اپراتور نوع خودرو و نوع بار را انتخاب نموده و اقدام به چاپ قبض می نماید. قابلیت ها و امکانات برنامه مدیریت باسکول شرکت بهسان اندیش عبارتند از:

 • کنترل سطح دسترسی اعضا
 • صدور و چاپ قبض برای خودروها
 • گزارش‌گیری از حساب هر یک از کاربران
 • امکان اتصال به دستگاه نمایشگر توزین باسکول
 • امکان ذخیره طلب و بدهی رانندگان
 • قابلیت نمایش آنلاین تصویر دوربین
 • گزارش به‌صورت نمودار میله‌ای
 • ورود خودکار نوع ماشین (پس از یک‌بار تأیید پلاک به‌صورت دستی)
 • قابلیت چاپ کلیه‌ی گزارش‌ها
 • گزارش‌های ویژه ثبت تخلفات کاربران
 • حساب گیری دوره‌ای از حساب کاربران
 • امکان نمایش همزمان تصاویر 6 دوربین
 • قابلیت پلاک خوانی خودکار
 • ذخیره تصویر خودروهای توزین شده
 • امکان استفاده از دو دوربین پلاک خوان بطور همزمان

 

صفحه گزارش گیری نرم افزار بهسان توزین

 

قابلیت های نرم افزار باسکول بهسان

 1. عملکرد تحت شبکه : در نسخه تحت شبکه قادر خواهیم بود بدون تداخل در عملکرد نسخه اصلی نرم افزار (نسخه ای که عمل پلاک خوانی را انجام می دهد) مواردی از قبیل گزارش گیری، ثبت پلاک های مجاز و غیرمجاز، ثبت کاربر و غیره را انجام دهیم. در این نسخه از پایگاه داده SQL Server  استفاده شده و تصاویر در پوشه ای که در ویندوز به اشتراک گذاشته شده است ذخیره می گردد.
 2. عملکرد نُدها بصورت مستقل (standalone) : از جمله نکات بسیار مهم در نسخه های تحت شبکه، نحوه عملکرد ند ها هنگام قطع ارتباط با سرور است. در نرم افزارهایی با این قابلیت، در صورت قطع ارتباط با سرور، ند ها می توانند به فعالیت خود طبق آخرین داده های دریافتی از سرور ادامه دهند و اطلاعات جدید دریافتی را در پایگاه داده موقت (SQL Express) ذخیره نموده و پس از برقراری ارتباط با سرور، داده های خود را به سرور منتقل نموده و داده های خود را همگام سازی (synchronize) نمایند.
 3. قابلیت اتصال دوربین های اضافه : در برخی مکان ها ممکن است به دلایلی از قبیل وجود ورودی ها و خروجی های مختلف نیاز به اتصال دوربین های بیشتر به سامانه باشد. در این نرم افزار امکان اتصال 2 دوربین بطور همزمان به سامانه وجود دارد.
 4. چیدمان پویای محیط کاربری : این قابلیت سبب می شود تا متناسب با شرایط هر پروژه برای مثال تعداد دوربین مورد استفاده، ابعاد نمایشگر و غیره امکان چیدمان مناسب برای هر پروژه مهیا شود.
 5. امکان صدور صورتحساب و دریافت هزینه : صورتحساب نرم افزار توزین شامل وزن خالی، وزن پر، وزن خالص، زمان توزین، نوع کالا و دیگر موارد می باشد. همچنین امکان انتخاب قبض های مختلف وجود دارد.

گزارشات ارائه شده توسط نرم افزار بهسان توزین عبارتند از:

 • گزارش توزین های انجام شده
 • گزارش‌های ویژه ثبت تخلفات کاربران از جمله:
 • شناسایی کارکرد پایین کاربران
 • ضبط فعالیت‌ها به‌صورت لاگ
 • گزارش از خودروهای توزین نشده
 • گزارش از ماشین‌های ثبت‌شده با دو نوع متفاوت

 

 

صفحه گزارش از تخلفات نرم افزار بهسان توزین

 

یکی از مزایای بسیار مهم سامانه مدیریت باسکول بهسان افزایش دقت و سرعت در کار می باشد به این صورت که با بهره گیری از این سامانه امکان بروز خطای انسانی تقلیل یافته و سرعت و دقت کار افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در صورت استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی امکان پرداخت صورتحساب و حذف پول نقد وجود دارد.سابقه درخشان و ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن سبب کسب رضایت مشتریان شرکت بهسان اندیش سپهر شده است و باسکول های خدمات شهری شهرداری اصفهان، کلیه باسکول های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، میدان میوه و تره بار ارومیه، میدان میوه و تره بار قزوین، میدان میوه و تره بار درچه، شرکت کاروان جنوب ماهشهر، شرکت پیشگام عرصه ماهشهر و غیره از جمله پروژه های موفق بهسان به شمار می روند.لازم به ذکر است که شما می توانید پشتیبانی لازم جهت تهیه نرم افزارهای پلاک خوان، سامانه جامع مدیریت باسکول و دیگر سامانه ها و محصولات متناسب با حرفه خود را به صورت مداوم از کارشناسان مجرب بهسان اندیش دریافت نمایید.

 

امروزه از امنیت در جاده ها و مکان های تجاری و عمومی به عنوان یکی از مهم ترین مقوله ها یاد می شود. در این مکان ها ممکن است افراد قوانین وضع شده را زیر پا بگذارند و از همین طریق باعث خسارت های مالی و جانی جبران ناپذیری شوند. به همین علت استفاده از راهکارهای مختلف می تواند امنیت را تا حدودی افزایش دهد و از خسارت های احتمالی جلوگیری کند. نرم افزار ثبت تخلف نمونه ای از این موارد به شمار می رود. در ادامه به صورت کامل تر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

استفاده از پلاک خوان؛ به عنوان نرم افزار ثبت تخلف

پلاک خوان یکی از برترین نرم افزارهایی به شمار می رود که امروزه در مکان های مختلفی از آن بهره گرفته می شود. این نرم افزار در زمینه بازیابی اطلاعات واردشده به داخل سامانه بسیار کارآمد بوده و نظارت کاملی را بر عبور و مرور خودروها خواهد داشت.

نرم افزار پلاک خوان کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص داده است. از جمله مهم ترین این کاربردها می توان به تردد جاده ای اشاره کرد که احتمال اتفاقات ناگوار بر اثر زیر پا گذاشتن قوانین وجود دارد.

کاربردهای پلاک خوان در تردد جاده ای

سالانه افراد زیادی به خاطر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. به منظور کاهش آمار، استفاده از نرم افزار ثبت تخلف پیشنهاد می شود. همانطور که اشاره شد این نرم افزار می تواند در ترددهای جاده ای مورد استفاده قرار بگیرد و از این طریق کاربردهای متنوعی را از خود به نمایش بگذارد. از جمله این کاربردها می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:

 • ثبت تخلف سرعت

نرم افزار ثبت سرعت خودرو این قابلیت را دارد تا تردد جاده ای، ماشین هایی که سرعت غیر مجاز دارند را شناسایی کند و از این طریق جریمه مورد نظر را برای آن ها اعمال کند. با نرم افزاری که به منظور ثبت تخلف سرعت مورد استفاده قرار می گیرد، دیگر نیازی به برگه های جریمه نخواهد بود و عملا همه چیز از طریق فناوری و تکنولوژی انجام می گیرد.

 

یکی دیگر از کاربردهایی که می توانید از نرم افزار ثبت تخلف مشاهده کنید، گزارش های مربوط به عبور از چراغ قرمز است. یکی از خطرناک ترین کارهایی که توسط رانندگان می تواند انجام شود، عبور از چراغ قرمز است. به همین علت با استفاده از نرم افزار پلاک خوان می توان به ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز پرداخت تا از این طریق خسارت های جانی و مالی را به کمترین میزان خود رساند.

نرم افزار پلاک خوان را از کجا تهیه کنیم؟

یکی از سوالات مطرح شده در رابطه با نرم افزار ثبت تخلف این بوده که از کجا می توانیم نسبت به خرید آن اقدام نماییم. امروزه شرکت های مختلفی وجود دارند که پلاک خوان هایی را به نام خود ثبت کرده اند  ، ولی به خاطر اهمیت بالای تخلفات، پلاک خوان طراحی شده باید بهترین ویژگی ها را داشته باشید و کیفیت بالایی را از خود به نمایش بگذارد.

از این رو پیشنهاد ما به شما استفاده از پلاک خوان بهسان است. شرکت بهسان اندیش توانسته قابلیت های مختلفی را برای این نرم افزار در نظر بگیرد. به همین علت استفاده از آن می تواند خیال شما را از بابت بسیار از چیز ها از جمله امنیت راحت کند.

امکانات نرم افزار ثبت تخلف بهسان چیست؟

نرم افزار طراحی شده توسط شرکت بهسان اندیش توانسته امکانات و قابلیت های مختلفی را به خود اختصاص دهد که از آن ها می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:

 • بر طبق آزمایشات و تست هایی که از جانب پلیس انجام شده اند، دقت پلاک خوانی این نرم افزار 97.5 درصد است.
 • تمامی ترددهای انجام شده را به ثبت می رساند.
 • از ترددهای غیر مجاز گزارش کاملی را تهیه می کند.
 • این نرم افزار قابلیت کنترل چراغ های هشداردهنده را دارد.
 • هیچ پلاک تکراری توسط این نرم افزار به ثبت نمی رسد و بیشترین دقت را نیز در فرآیند پلاک خوانی به خود اختصاص داده است.

سامانه ثبت تخلفات رانندگی بهسان بسیار کارآمد بوده و همراه با ویژگی هایی که دارد می تواند بهترین نتیجه و خروجی را از خود به اشتراک بگذارد.

به دنبال نمونه کار هستید؟

شرکت بهسان اندیش تا به حال توانسته نمونه کار و پروژه های موفقی را با کمک نرم افزار ثبت تخلف از خود بر جای بگذارد. از مهم ترین این نمونه کارها می توان گزینه های زیر را نام برد:

 • کنترل ترافیک تهران
 • شهرداری مشهد
 • شهرداری اصفهان
 • شهرداری زرین شهر
 • شهرداری ورنامخواست، چرمهین و…

تاریخچه و مقایسه نرم افزار ثبت تخلف بهسان با موارد دیگر

شرکت بهسان اندیش با سال ها فعالیت توانسته به موفقیت های بالایی دست پیدا کند و پروژه های مختلفی را به اتمام برساند. سال 1388 موجی نو برای این مجموعه بوده و با فعالیت های خود در انجمن آموزشی موج سازان توانستند پله های ترقی را طی کنند و اقدام به ساخت و طراحی انواع نرم افزارها از جمله پلاک خوان کنند.

اگر بخواهیم این نرم افزار را با دیگر نمونه های موجود در شرکت های مختلف مقایسه کنیم می توانیم اینطور بیان کنیم که دقت آن در پلاک خوانی بسیار بالا است و همچنین این سامانه شامل پنل های گزارشگیری و مدیریت حرفه ای می باشد. به همین علت کمترین اشتباه را شاهد خواهید بود. ذکر این نکته الزامی است که بهسان اندیش توانسته در زمینه های مختلفی رضایت مشتریان را جلب کند که می توان به گزینه های زیر اشاره داشت:

 1. نرم افزار مدیریت پارکینگ
 2. نرم افزار باسکول
 3. نرم افزار ثبت تردد جاده ای
 4. و…

نرم افزار پلاک خوان

نرم افزار پلاک خوان که با نام های دیگری نظیر نرم افزار کنترل تردد خودرو نیز شناخته می شود، یکی از بهترین نرم افزارهای کاربردی بوده که در سال های اخیر طراحی شده است. این نرم افزار به کم دوربین پلاک خوان امکانی را فراهم می کند تا بتوان پلاک همه خودروهایی که از محل مورد نظر عبور می کنند را ثبت کرد. ثبت پلاک در اماکن مختلف با اهداف گوناگون انجام می شود که در ادامه با کاربردهای مختلف نرم افزار پلاک خوان آشنا خواهیم شد.

 

نقش دوربین پلاک خوان در افزایش دقت و کارایی نرم افزار پلاک خوان

دوربین پلاک خوان را می توان نوعی دوربین مدار بسته دانست که دارای کیفیت و وضوح تصویر بسیار مطلوبی هستند. با توجه به اینکه پلاک ها دارای حروف و اعدادی هستند که شباهت های زیادی به هم دارند، در صورتی که دوربین پلاک خوان کیفیت لازم را نداشته باشد، ممکن است نرم افزار کنترل تردد خودرو نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. به همین خاطر شرکت های سازنده معمولا بیشترین کیفیت را برای دوربین های پلاک خوان درنظر می گیرند تا با دقت بالایی پلاک خودروها ثبت شود.

نرم افزار کنترل تردد خودرو

نرم افزار پلاک خوان چگونه شماره پلاک را تشخیص می دهد؟

یکی از نیازهای اصلی نرم افزار کنترل تردد خودرو، تشخیص اتوماتیک پلاک خودروها است. برای این منظور ابتدا دوربین ها تصویری از پلاک خودرو را ثبت می کنند سپس این تصویر به کمک یک سری الگوریتم شناسایی می شود تا شماره پلاک به درستی تشخیص داده شود. هر چه الگوریتم ها و دوربین های پلاک خوان قوی تر باشند، نرم افزار پلاک خوان دقیق تر و سریع تر عمل می کند. بدین ترتیب نرم افزار و سخت افزار موجود تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت عملکرد نرم افزار کنترل تردد خودرو دارد.

دوربین

دوربین پلاک خوان

مزایای نرم افزار پلاک خوان

 • امکان گزارش از یک خودروی خاص برای کسب و کارهای مختلف
 • امکان گزارش از یک خودرو با توجه به زمان و مکان تردد
 • امکان تشخیص خودروهایی که از مدت زمان معمول بیشتر در پارکینگ توقف داشته اند
 • و…

کاربرد نرم افزار پلاک خوان

یکی از کاربردهای اصلی نرم افزار پلاک خوان، استفاده در کنترل ترافیک شهرها است. امروزه با نرم افزارهای بسیار قدرتمند و دوربین های بسیار با کیفیتی در راهنمایی و رانندگی جهت کنترل ترافیک شهرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب بیشترین کاربرد نرم افزار و دوربین پلاک خوان در کنترل ترافیک شهرها است.

کاربرد دیگر نرم افزار کنترل تردد خودرو، استفاده در پارکینگ های عمومی است. پارکینگ های عمومی به خصوص در کلانشهرها بسیار شلوغ هستند و یک نرم افزار پلاک خوان قدرتمند می تواند به خوبی همه پلاک هایی که وارد پارکینگ شده و همچنین همه پلاک هایی که از پارکینگ خارج می شوند را ثبت نماید.

از دیگر کاربردهای نرم افزار پلاک خوان می توان به استفاده مراکزی همچون کارواش و باسکول اشاره کرد. نرم افزار ها و دوربین های پلاک خوان محدودیت خاصی از نظر تعداد پلاک ندارند و برای هر جایی قابلیت استفاده دارند. کیفیت و کارایی دوربین پلاک خوان اهمیت بسیار زیادی داشته و نباید از آن غافل شد تا بتوان در هر مکانی که از سامانه پلاک خوان استفاده می شود، بهترین عملکرد را شاهد بود.

به صورت کلی نرم افزار پلاک خوان به راحتی روی کامپیوترها و لپ تاپ های خانگی نصب می شود و این توانایی در برنامه وجود دارد که بتوان آن را به سایر دیتابیس ها و اپلیکیشن ها هم لینک داد. همین مورد باعث می شود که با استفاده از تکنیک هایی خاص، تصاویر را پردازش و شماره پلاک خودرو را شناسایی و سپس با استفاده از سیستم شناسایی کاراکتر اپتیک یا به اصطلاح همان Optical Character Recognition حروف آلفانومریک پلاک خودرو را استخراج کرد.

دوربین هایی که برای تشخیص پلاک خودرو مورد استفاده قرار می گیرند به طور معمول به دو صورت کار می کنند:

 • مورد اول: این امکان وجود دارد که کلیه مراحل پردازش و یا تشخیص پلاک خودرو بر روی محل نصب دوربین انجام شود
 • مورد دوم: این امکان هم وجود دارد که تمامی تصاویر ضبط شده توسط دوربین پلاک خوان به کامپیوتر ارسال و سپس پروسه OCR بر روی کامپیوتر انجام شود

یکی از نکات جالب توجه در مورد این دوربین ها این است که تمامی راهبندها ی پارکینگ ها  قابلیت وصل شدن به دوربین های پلاک خوان را دارند. بعد از اینکه پلاک خودرو توسط دوربین شناسایی شد، به صورت خودکار دستور باز شدن به راهبند صادر و بعد از عبور خودرو به صورت اتوماتیک هم راهبند بسته می شود. همین مورد باعث می شود که حضور فیزیکی نگهبان برای کنترل تردد خودرو به صورت کامل از بین برود.

نرم افزار پلاک خوان از چه الگوریتمی برای تشخیص پلاک استفاده می کند؟

دوربین پلاک خوان خودرو

 

قطعاً الگوریتم های زیادی در این مورد دخیل هستند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره ای کوتاه خواهیم کرد:

 • استفاده از مکان یابی برای پیدا کردن پلاک: این الگوریتم این امکان را در اختیار پلاک خوان قرار می دهد که مکان پلاک خودرو را مشخص و آن را شناسایی کند.
 • تنظیم نمودن و سایزبندی پلاک: الگوریتم تنظیم این توانایی را دارد که تصویر پلاک را به صورت افقی تنظیم کرده و ابعاد تصویر پلاک خودرو را با استاندارد از پیش تعیین شده برای برنامه پلاک خوان تنظیم نماید
 • نرمالیزه کردن: نور و کنتراست تصویر در این الگوریتم تنظیم می شود
 • بخش بندی و تقسیم بندی کاراکترها: نرم افزار پلاک خوان این توانایی را دارد که کاراکترهای موجود در تصاویر پلاک ها را بخش بندی و تقسیم بندی نماید
 • نوع و مکان کاراکترها در این الگوریتم مورد بررسی و تحلیل هندسی قرار می گیرد
 • تشخیص کاراکترهای تصاویر که به Optical Character Recognitionیا به اختصار OCR معروف هستند

 

پلاک خوان خودرو به طور معمول برای کنترل تردد خودرو، ثبت تردد خودرو، تردد جاده ای، تردد بین شهری و همچنین کنترل ورود و خروج در پادگان ها، مراکز دولتی، ارگان ها و غیره استفاده می شود. در واقع با استفاده از این سیستم قادر خواهید بود با نصب یک دوربین در نقاط ورود و خروج، تردد خودروها را ضبط و شماره پلاک آنها را ثبت نمایید.

دوربین پلاک خوان خودرو چیست؟

این نوع دوربین که به دوربین LPR هم معروف است، در واقع یک دوربین مدار بسته است که با بهره گیری از کاراکترهای اپتیکی موجود در تصاویر، قادر است پلاک های هر نوع وسیله نقلیه در حال حرکت و یا ثابت را ثبت و ضبط نماید.

الگوریتم هایی که در دوربین پلاک خوان وجود دارد آن چنان پیشرفته و هوشمند است که این توانایی را در اختیار دوربین ها قرار می دهد تا بر مواردی همانند آب و هوا، وضوح کم تصاویر، تغییر ناگهانی لاین خودرو به هنگام خوانده شدن پلاک، سرعت و یا کم و زیاد شدن نور که به هنگام ضبط تصاویر مشکل ایجاد می کنند، مقابله نماید.

به طور کلی دوربین های پلاک خوان فارسی توسط پلیس راهنمایی رانندگی برای کنترل تردد خودرو در سطح شهر و یا بیرون از شهر استفاده می شود. همچنین از این نوع دوربین ها به هنگام ورود به پارکینگ های سازمان ها و ادارات دولتی، تحلیل دقیق‌تر ترافیک بزرگراه ها، اندازه گیری سرعت متوسط خودروها، پرداخت الکترونیکی عوارض در جاده ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات مورد نیاز دوربین پلاک خوان

خصوصیات زیادی را می توان برای این نوع دوربین ها بیان کرد اما در زیر به دو مورد از مهم ترین آنها اشاره ای کوتاه خواهیم کرد:

مورد اول: استفاده از مکانیزم WDR بر روی دوربین ها

به دلیل اینکه این نوع دوربین ها به صورت مداوم در معرض نور شدید آفتاب قرار دارند استفاده از مکانیزم WDR می تواند کمک زیادی به جلوگیری از تأثیرات منفی ضد نور در دوربین داشته باشد

مورد دوم: دارا بودن سیستم دید در شب

خصوصیت مهم بعدی که به هنگام خرید این نوع دوربین ها بایستی مد نظر داشته باشید، دارا بودن دید در شب است. بُرد دید در شب دوربین پلاک خوان باید به گونه ای باشد که به راحتی بتواند پلاک خودرو را ثبت و ضبط نماید

 

انواع و اقسام دوربین پلاک خوان

به صورت کلی این نوع دوربین ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند که هر کدام هم دارای یک سری ویژگی ها و خصوصیت های خاصی هستند. در ادامه به این دوربین ها اشاره ای کوتاه خواهیم کرد:

دوربین تحت شبکه که به دوربین IP هم معروفند از وضوح تصویر و رزولوشن بسیار بالایی برخوردار هستند و همین مورد موجب می شود تا با دقت بسیار بالایی پلاک خودروها را ثبت و ضبط نماید. میزان خطایی که در این دوربین ها وجود دارد بسیار پایین بوده و همین مورد قیمت بسیار بالای آن را توجیه می کند.

 

 دوربین آنالوگ

دوربین های آنالوگ به نسبت همتای تحت شبکه خود از ویژگی های کمتری برخوردار است و هرگاه که مایلید از این نوع دوربین ها استفاده نمایید می بایستی به یک سری ویژگی های خاص توجه نمایید:

 • بالاترین کیفیت در این دوربین ها چیزی در حدود 4/0مگاپیکسل است
 • درصد خطا در دوربین های آنالوگ به نسبت دوربین های تحت شبکه خیلی بیشتر است
 • زاویه دید در این نوع دوربین ها باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند به درستی پلاکخوانی کند
 • بُرد دوربین های آنالوگ پلاک خوان چیزی در حدود 5 متر است
 • لنزهایی که در آنها وجود دارد متغیر است این یعنی بایستی دوربین هایی را انتخاب نمایید که قابلیت بزرگنمایی را داشته باشد
 • در برخی از دوربین ها می توان لنزها را به صورت دستی تغییر داد و یا اینکه از لنزهای موتورایز استفاده کرد

کمپانی ها و برندهای مختلفی در دنیا وجود دارد که ارائه دهنده انواع دوربین از جمله دوربین پلاک خوان و دوربین های مدار بسته هستند که محصولات هر کدام از آن ها دارای طرفداران بسیار می باشند. کمپانی هایک ویژن یکی از همین برندها است که محصولات متنوع و با کیفیتی دارد. دوربین های هایک ویژن از محبوب ترین دوربین ها در بازار ایران هستند که در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. اگر می خواهید  با دوربین های هایک ویژن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

چرا دوربین های هایک ویژن را بخریم؟

پیش از آنکه به بررسی دلایل انتخاب محصولات و دوربین های هایک ویژن را بررسی کنیم بهتر است به معرفی این برند بپردازیم. شرکت هایک ویژن یک شرکت چینی است و از بزرگ ترین شرکت های جهان در زمینه تولید تجهیزات حفاظتی است که فعالیت خود را از سال 2001 آغاز نمود.  این کمپانی با برخورداری از تیمی متخصص و با تجربه و با بهره گیری از برترین فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا توانسته محصولات متنوع و با کیفیت و در عین حال مقرون به صرفه را تولید نماید.

از مهم ترین دلایل انتخاب و خرید دوربین های هایک ویژن می توان به کیفیت بالای محصولات آن در مقایسه با سایر برندهای ارائه دهنده این محصولات، قیمت مقرون به صرفه با توجه به کیفیت عالی که دارد، گارانتی و ضمانت نامه پس از فروش اشاره نمود. علاوه بر این محصولات این برند جز پر فروش ترین برندهای جهانی است و توانسته رضایت مشتریان فراوانی را کسب نماید، هچنین دوربین های این برند دارای لنزهای بسیار با کیفیت،  قابلیت های پردازی تصویر، رزولوشن بالا، قابلیت ارتقا و .. هستند. بنابراین برای داشتن خریدی مناسب و رضایت بخش می توان محصولات هایک ویژن را انتخاب نمود.

دوربین پلاک خوان هایک ویژن

یکی از محصولاتی که هایک ویژن تولید می کند دوربین پلاک خوان است که قادر به تصویر برداری با کیفیت بسیار بالا می باشد. این دوربین حتی در شرایطی که نور بسیار کم است نیز دارای بهترین عملکرد ممکن است به همین دلیل به منظور کنترل تردد وسایل نقلیه در بسیاری از پارکینگ ها و خیابان های پر تردد مورد استفاده قرار می گیرد. از مهم ترین ویژگی های این دوربین ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • آشکارسازی هوشمند

دوربین پلاک خوان برند هایک ویژن دارای رزولوشن دو مگا پیکسل است در شرایط مختلف دارای توانایی تشخیص و اعلام آلارم می باشد. از جمله توانایی های این دوربین می توان به تشخیص قطع شدن خط فرضی که از قبل ترسیم شده، تشخیص ورود غیر مجاز هکرها به منوی دوربین، تشخیص و اعلام آلارم بر اساس ورود و خروج غیر مجاز افراد به منطقه از قبل مشخص شده، تشخیص به هم خوردن فوکوس دوربین، شمارش نفرات، تشخیص چهره، تشخیص قطع شدن صدای میکروفن دوربین و … اشاره نمود.

 • کدک های هوشمند

دوربین های پلاک خوان هایک ویژن از مدل های کد گذاری هوشمند به منظور تصویر برداری بهتر استفاده می نمایند.  از جمله این کد گذاری ها می توان به بهینه نمودن پهنای باند دوربین بدون افت کیفیت تصویر، ضبط هوشمند بر اساس ویدئو آنالیتیک، انتقال و نمایش زنده تصاویر، ارسال چند استریم جداگانه به صورت همزمان، حداقل میزان تاخیر در ارسال تصاویر دوربین و … اشاره کرد.

مهم ترین مزیت دوربین های پلاک خوان هایک ویژن

دوربین پلاک خوان هایک ویژن دارای مزایای بسیاری است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • نصب آسان در مکان مورد نظر

این دوربین ها را می توان بر روی زیر ساخت های مختلف مانند چراغ راهنمایی، پل ها، پایه پراغ های نصب شده در کنار خیابان و .. به راحتی نصب کرد. به عبارتی می توان گفت نصب و راه اندازی دوربین های پلاک خوان هایک ویژن در زمان کوتاهی انجام می شود.  در این دوربین ها انتقال دیتا و جریان الکتریکی از طریق یک کابل صورت می گیرد.

 • راه اندازی و تنظیمات ساده

از راه دور و با استفاده از یک رابط گرافیکی کاربر پسند می توان این دوربین ها را با گوشی یا تبلت کنترل کرد. راه اندازی این دوربین ها چندان کار دشواری نیست و در راهنمای آن مراحل نصب و راه اندازی به خوبی توضیح داده شده است.

 • استفاده آسان به دلیل عملکرد خودکار

هنگامی دوربین نصب و راه اندازی می شود با روشن نمودن دوربین فعالیت خود را آغاز نموده و به ثبت اطلاعات محل مورد نظر و محیط اطراف خود می پردازد. این دوربین ها برای تنظیم کیفیت تصاویری که ثبت می کنند ابتدا میزان نور و روشنایی محیط را می سنجند. همچنین در مواقعی که دوربین دستکاری شود سنسورهای آن فعال می شوند و آلارم سیستم روشن می شود. دوربین های پلاک خوان این برند ثبت و خوانش شماره پلاک خودروها را با کیفیت بسیار بالایی انجام می دهد و در مواقعی که کیفیت خواندن پلاک ها پایین تر از سطح استاندارد باشد سیستم هشدار آن فعال می گردد و اطلاع رسانی می کند.

 • امکان انتخاب حالت های مختلف دوربین

دوربین پلاک خوان هایک ویژن را می توان به دو صورت تظیم کرد. در نوع اول دوربین به نحوی تنظیم می شود که هر خودرویی وارد میدان دید آن می شود تصویر پلاک و اطلاعات آن را ثبت می کند.  در نوع دوم مدل خودرو خاصی تعیین می شود و سنسورهای خارجی دوربین به محض مشاهده این مدل خودرو به ثبت تصویر و اطلاعات آن می پردازند. بنابراین با استفاده از این دوربین ها می توان محدوده وسیعی از فضای اطراف پارکینگ و دو لاین در جاده ها را تحت پوشش قرار داد.

سامانه ثبت تردد جاده ای

امروزه تامین امنیت و آرامش مراکز و مناطق مختلف بسیار اهمیت پیدا کرده است و به منظور کنترل  تردد وسایل نقلیه و جلوگیری از تخلفات احتمالی از سامانه ثبت تردد جاده ای استفاده می شود . درواقع این سامانه با ثبت شماره پلاک خودروها که بهترین اقلام اطلاعاتی جهت احراز حویت خودروها است به کنترل آن ها می پردازد.  برای راه اندازی این سامانه به نرم افزارهای پلاک خوان خودرو در کنار دوربین های پلاک خوان و سایر تجهیزات نیاز است.  شرکت های نرم افزاری متعددی وجود دارند که ارائه دهنده این نرم افزارها هستند که از جمله بهترین آن ها در داخل ایران می توان به شرکت بهسان اندیش که محصولات نرم افزاری بسیار دقیق و با کیفیتی را ارائه می دهد اشاره نمود.

اگر بخواهیم درباره شرکت بهسان اندیش صحبت کنیم باید گفت این شرکت از برترین شرکت های ارائه دهنده سامانه جامع پلاک خوان در کشور است که بیش از یک دهه است که با برخورداری از تیمی متشکل از کارشناسان و متخصصان با تجربه  و با بهره گیری از برترین تکنیک ها و روش های و همچنین الگوریتم های هوش مصنوعی به تولید انواع نرم افزارهای کاربردی بپردازد. از جمله محصولات این شرکت می توان به سامانه جامع کنترل تردد خودرو، سامانه مدیریت پارکینگ، سامانه تشخیص خودکار پلاک خودرو، سامانه پرسشیار و … اشاره نمود.