بایگانی برچسب برای: sdsjl ihd fdkhdd ;hld

7. بررسی امکان استفاده از روش پردازش تصویر در شمارش کلنی باکتریها و مقایسه آن با روش کلنی کانتر

چکیده:
زمینه و اهداف: شمارش کلنیهای باکتری یک امر پیچیده برای میکروبیولوژیستها میباشد. شمارش دقیق کلنیها در اندازههای زیاد، به توانایی دیدن دقیق کلنیها بستگی دارد. در این پژوهش، یک روش شمارش کلنیها با نتایج دقیقتر، کارایی بیشتر و موثرتر نسبت به سیستمهای قدیمی پیشنهاد میکنیم که در ظرف چند دقیقه کلنیها را شمرده و موجب صرفه جویی در زمان میشود. پردازش تصویر روش بسیار دقیقی بوده و در عین غیر مخرب بودن، نتایج ثابتی را ارائه میدهد. هدف از این پژوهش، استفاده از روش پردازش تصویر با نرم افزار ایمیج جی جهت شمارش کلنی باکتریها و مقایسه آن با روش قدیمی کلنیکانتر بود.
مواد و روش کار: ابتدا با استفاده از محلول سرم فیزیولوژی (5/8 گرم کلرید سدیم در لیتر) از فلورهای میکروبی روده بلدرچین، خمیر نانوایی و نوشیدنی کفیر، رقت های
رقت ها تا  رقت ها تهیه شد. سپس به ترتیب در محیط کشتهای پلیت کانت آگار، YGC آگار و MRS آگار، کشت سطحی داده و در انکوباتور گرمخانه گذاری شدند. کلنیهای رشد کرده توسط کلنیکانتر و نرم افزار ایمیج جی در سه تکرار شمارش شدند.
یافته ها: در رقت های رقت ها تا رقت ها بین اعداد گزارش شده توسط دو روش شمارش کلنیکانتر و پردازش تصویر، تفاوتی دیده نشد، اما در رقت های رقت ها تا رقت ها تفاوت قابل توجهی وجود داشت که با تکرار آزمونها به صحت عدد گزارش شده توسط پردازش تصویر پی برده شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، میتوان روش پردازش تصویر را به عنوان یک روش دقیق و سریع در شمارش کلنی باکتریها معرفی نمود.
کلمات کلیدی: پردازش تصویر، کلنی کانتر، کلنی باکتری، ایمیج جی.

فایل PDF – در 7 صفحه- نویسندگان : محمدجواد اکبریان میمند، سمانه فرجی کفشگری، علیرضا صادقی ماهونک، سید عبدالله حسینی شرقی، مهدی وطن خواه

بررسی امکان استفاده از روش پردازش تصویر در شمارش کلنی باکتریها و مقایسه آن با روش کلونی کانتر

پسورد فایل : behsanandish.com


8. شناسایی ضایعات خط تولید با الگوی پردازش تصویر در شرکت روغن نباتی شیراز

چکیده : امروزه رقابت شدید بین تولیدکنندگان و هزینه بالای تولید باعث شده کاهش ضایعات و استفاده دوباره در مرحله بازیافت به یکی از دغدغه هـاي بسیار مهم کارخانه ها و شرکتهاي صنعتی و تولیدي تبدیل شود. هدف این تحقیق کاربرد الگوي پـردازش تصـویر در شناسـایی ضـایعات خـط تولید بود. جهت مطالعه موردی، از ظروف تولیدی شرکت روغن نباتی شـیراز اسـتفاده شـد. عملیـات پـردازش تصـویر بـا اسـتفاده از نـرم افـزار MATLAB انجام گرفت. در این تحقیق، از دو نظریه براي سنجش و شناسایی ظروف سالم و معیوب استفاده شد. نظریه اول بر مبناي مقایسه مساحت تصویر ظروف سالم و معیوب با یک نمونه ی سالم و نظریه دوم بر مبناي نسبت طول به مجموع عرض های قسمت های مختلف هـر تصـویر است. نظریه دوم از الگوریتم تابع لبه استفاده میکند. نتایج تحقیق نشان داد نظریه دوم نسبت به نظریه به دست آوردن مساحت تصویر دقیـق تـر است.
کلیدواژگان: الگوریتم آشکارسازي لبه، بازیافت، پرداز تصویر، ضایعات، ظرف روغن

فایل PDF – در 11 صفحه- نویسندگان : سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی، وجیهه ظریف

شناسایی ضایعات خط تولید با الگوی پردازش تصویر در شرکت روغن نباتی شیراز

پسورد فایل : behsanandish.com


9. طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت مفتول های مسی

چكیده: در محیطهای صنعتی امروزی، کنترل کیفیت نقش کلیدی را ایفا میکند و هر زمان که الزم باشد اقدامات مناسبی به منظور تضمین اینکه محصوالت و خدمات تولید شده از استانداردهای کیفی مطمئن برخورددار باشند را انجام میدهند. در این تحقیق به طراحی یک سیستم خبره به منظور کنترل کیفیت به طور خودکار پرداخته شده است. در این سیستم خبره ورودی، تصاویری از محصول تولیدی هست. برای این منظور از روشهای پردازش تصویر استفاده شده است. در ابتدا چون ممکن است تصاویر دارای نویز باشند، پیش پردازش انجام شده و سپس با استفاده از یک سیستم فازی مورد پردازش قرار میگیرند. در این سیستم فازی با توجه به تصاویر قوانین خاصی نوشته میشود تا ویژگیهای خاصی را که مورد نیاز هست، استخراج کند. بعد از اینکه ویژگی مورد نیاز استخراج شد، با استفاده از نمودار چارت به دستهبندی محصول از لحاظ کیفیت پرداخته میشود. رویکرد پیشنهادی در مورد مفتولهای مسی مورد استفاده قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: سیستم خبره، پردازش تصویر، منطق فازی، کنترل کیفیت، مفتولهای مسی

فایل PDF – در 7 صفحه- نویسندگان : محمدمهدی دهدار، مصطفی جهانگشای رضائی، مرضیه زرین بال ماسوله، حمیدرضا ایزدبخش

طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر برای کنترل کیفیت مفتول های مسی

پسورد فایل : behsanandish.com


10. کنترل ابعادي ذرات شن و ماسه بر اساس استاندارد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

چکیده: یکی از متداولترین تکنیک هاي آنالیز شکل ذرات استفاده از روش سري فوریه میباشد. پارامترهاي شکل شناسی از قبیل گردي، کشیدگی، تقارن، مثلثی و مربعی بودن با استفاده از توصیفگرهاي مرتبه پایین و پارامترهاي بافت مثل صافی سطح با توصیفگرهاي از مرتبه بالاتر بیان میشوند. ابتدا تصاویر گرفته شده از ذرات شن و ماسه از نظر لبه، رنگ و دیگر مشخصه ها بهبود دهی و پردازش میشوند، سپس میتوان از تصویر خروجی و باینري شده با استفاده از الگوریتم سري فوریه، خصوصیات مورد نظر جسم را استخراج کرد. در این مقاله، دو کاربرد سري فوریه براي توصیف ذرات مورد بررسی قرار گرفته است، کاربرد اول بدست آوردن مشخصه هایی از قبیل کشیدگی و مثلثی بودن شن و ماسه است که در کاربردهایی از قبیل بتن، اندود گچ و دیگر مصارف ساختمانی، راهسازي و غیره داراي اهمیت میباشد. موضوع دوم، امکان مقایسه اندازه ذرات شن و ماسه با مقادیر استاندارد مورد نیاز براي هر کاربرد آن میباشد که میزان انحراف از استاندارد را مشخص میکند. مقایسه اندازه هاي استخراج شده با مقادیر بدست آمده توسط روشهاي استاندارد فعلی کارایی روش پردازش تصویر را نشان میدهد. ویژگی شکل در استاندارد سنتی مورد بررسی قرار نمیگیرد و تنها ابعاد جسم توسط الک هاي استاندارد اندازه گیري میشود. لذا با استفاده از پردازش تصویر و تکنیک سري فوریه، امکان بهبود استاندارد فعلی از نظر افزایش سرعت، کاهش هزینه ها و افزودن پارامترهاي شکل ذرات شن و ماسه، امکانپذیر خواهد شد.

کلیدواژگان: دانه بندي ذرات شن و ماسه، ذرات شن و ماسه، پردازش تصویر، توصیفگر سري فوریه، شکل شناسی

فایل PDF – در 11 صفحه- نویسندگان : خلیل خلیلی، سید محمد امام

کنترل ابعادي ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com


11. كنترل كيفيت فرآيند و فرآورده های غذايی با استفاده از سيستمهای بينايی كامپيوتری

چكيده: روشهاي معمول بازرسي، درجه بنـدي و سـورتينگ دستي محصولات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي هزينه بـر، وقت گير و سخت هستند، بعلاوه نتيجۀ عملكرد ايـن روشـها نيز قابل تضمين نبوده و كنتـرل كيفيـت يكنواخـت و پايـدار محصولات غذايي با اين روشها امكان پذير نيست. در مقابـل سيستم هاي بينايي كامپيوتري غير مخرب، كارآمد و مقرون به صرفه بوده و نيز نتايج باثبات تر و پايدارتري ارائه مـي كننـد. بطور كلی سيـستم هــاي بينـايي كــامپيوتري بر مبنای تصويربرداري از محصول، حتي در حين عبور از خط توليد و سپس پردازش تصوير گرفته شده و آناليز آن كـار مـي كننـد. سيستم هاي بينايي كامپيوتري نه تنها انـدازه، شـكل، رنـگ و بافت اشياء را تشخيص مي دهند بلكه ويژگيهاي عددي اشياء يا صحنه تصوير برداري شده را تعيين مي كنند. يـك سيـستم بينـايي كـامپيوتري عمومـاً شـامل پـنج جـزء اصـلي اسـت :
تجهيزات روشنايي، سنسورها (دوربـين)، گيرنـده تـصوير يـا رقمي ساز(Digitizer)، سخت افزار و نرم افـزار كـامپيوتري. اين مقاله ضمن معرفي اجزاء و ويژگيهاي سيستم هاي بينـايي كامپيوتري، كاربردهاي اين سيـستم هـا را در صـنايع غـذايي تشريح مي نمايد.
واژه های كليدي : بينـايي كـامپيوتري، پـردازش و آنـاليز تصوير، كنترل كيفيت مواد غذايي، كنترل فرآيند مواد غذايي

فایل PDF – در 8 صفحه- نویسندگان : سيد هاشم حسيني پرور،حميدرضا پوررضا، سيد علي مرتضوي، سيد محمد علي رضوي، الهام خاني پور

كنترل كيفيت فرآيند و فرآورده هاي غذايي با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری

پسورد فایل : behsanandish.com


12. كنترل كيفيت قوطی های كنسرو در خط توليد با استفاده از روش های پردازش تصوير

چکيده: با توجه به افزايش جمعيت صنايع مختلف محصولات خود را به صورت بسته بندي در اختيار مشتريان قرار ميدهند محصولات ارائه شده ميبايست در بسته های شکيل، سالم و بدون خرابي جهت ارائه در بازار توليد شود. در اين تحقيق طرحي براي شناسايي انواع خرابي ها از جمله: سوراخ شدگي، شکاف و تورفتگي براي بسته بنديهاي از نوع قوطي بکار رفته كه ميتواند خرابيها را بررسي و در دسته هاي مختلف شناسايي و ارائه نمايد. به منظور بررسي انواع خرابيها و تعيين محل خرابي بر روي قوطي به كمك پردازش تصوير با روش مورفولوژي (Morphology) انجام داديم. كه با اين روش ميتوان شکل خرابي و ساير پارامترهاي مربوط به منطقه تخريب شده را بدست
آورد. و اين پارامترها شامل مشخصاتي از خرابي هستند كه با كمك آنها همراه با شبکه عصبي بتوان انواع خرابي را دسته بندي كرد. در مرحله آخر شبکههاي عصبي مختلفي به منظور دسته بندي انواع خرابيها بررسي شد. كه از اين جمله ميتوان به شبکه هاي عصبي: LMS,RLS وBPN اشاره كرد كه شبکههاي مربوط به BPN شامل: گراديان نزولي،training Batch و Newton Quasi ميباشد. ضمنا بهترين نتيجه حاصل شده از لحاظ دقت، سرعت و صحت اطالعات خروجي، شبکه LMS با دقت 9999 بدست آمده است.
كلید واژه: پردازش تصویر، مورفولوژی،قوطی، شبکه عصبی ، معیوب

فایل PDF – در 7 صفحه- نویسندگان : محمدرضا شیروانی زاده، محمدرضا احمدزاده

كنترل كيفيت قوطي هاي كنسرو در خط توليد با استفاده از روش هاي پردازش تصویر

پسورد فایل : behsanandish.com


13. مروری بر روش های اندازه گيری پارامترهای نخ با پردازش تصوير

چکیده: در سال های اخیر با رشد علم و فناوری و ایجاد بازارهای رقابتی در صنعت نساجی، لزوم کنترل کیفیت و اندازه گیری پارامترهای کمی و کیفی و پیش بینی خواص محصول نهایی اهمیت بسزایی دارد. امروزه کارخانه های تولیدی به دنبال روش های بینایی رایانه ای و الگوریتم های مختلف پردازش تصویرند، چرا که در این روش ها نه تنها نیازی به استفاده از دستگاه های گران قیمت و پیچیده نیست، بلکه با استفاده از یک رایانه و یک دوربین، می توان به نتایج بسیار دقیق در کمترین زمان ممکن دست یافت و خطاهای ارزیابی را به حداقل ممکن رساند. در این بررسی، پژوهش های انجام شده در زمینه اندازه گیری پارامترهای نخ مانند قطر، پرز، تاب در متر نخ، درصد موج در نخ های تغییرشکل یافته )textured ،)درصد مخلوط در نخ های چندجزئی، عیوب پوششی نخ های مغزی، بالک های نخ تغییرشکل یافته به وسیله جت هوا، تغییر شکل سطح مقطع الیاف پس از قرار گرفتن در نخ و شناسایی عیوب نخ با استفاده از پردازش تصویر مرور شد. در مقاله حاضر، این پارامترها تشریح و روش های به کار برده شده برای اندازه گیری آنها با استفاده از پردازش تصویر مطرح شد.

كلمات كليدی: بینایی رایانه ای، پردازش تصویر، پارامترهای نخ.

فایل PDF – در 15 صفحه- نویسندگان : نعیمه باغشاهی، پدرام پیوندی، محمد علی توانایی

مروری بر روش های اندازه گيری پارامترهای نخ با پردازش تصوير

پسورد فایل : behsanandish.com

مقالات کنترل کیفیت با پردازش تصویر قسمت 1
مقالات کنترل کیفیت با پردازش تصویر قسمت 2