بایگانی برچسب برای: محاسبه هموگرافی

مرحله 1: استخراج ویژگی:

ما می بایست از توصیف کننده opencv_contrib’s SIFT استفاده کنیم. SIFT، هم چنین در مقیاس ثابت تغییر ویژگی، یک الگوریتم بسیار قدرتمند CV است. برای خواندن بیشتر در مورد ویژگی ها، لطفا بسته کلمات ویژوال من برای پست طبقه بندی عکس را بخوانید. هم چنین OpenCV’s docs on SIFT را بررسی کنید. آنها یک منبع بسیار خوب هستند!

  sift_obj = cv2.xfeatures2d.SIFT_create()
  descriptors, keypoints = sift_obj.detectAndCompute(image_gray, None)

اگر شما ویژگی ها را طرح ریزی کنید، این است که چگونه آن را خواهید دید. (تصویر سمت چپ تصویر واقعی را نشان می دهد. تصویر سمت راست با ویژگی های شناسایی شده توسط SIFT یادداشت نویسی شده است.)

مثال 1: استفاده از تصویر Lunchroom

sift keypoints

گام دوم: تطبیق دادن مطابقت های بین تصاویر:

هنگامی که شما توصیف گرها و نقاط کلیدی دو تصویر را دارید، به این معنی که یک جفت تصویر، ما مطابقت های بین آنها را پیدا خواهیم کرد. چرا این کار را می کنیم؟ خوب، برای پیوستن هر دو تصویر به یک تصویر بزرگتر، ما باید درباره نقاط دارای اشتراک که چه هستند به دست بیاوریم. این نقاط دارای اشتراک به ما یک ایده از جهت گیری تصویر دوم w.r.t به دیگری می دهد. و بر اساس این نقاط رایج، ما یک ایده می گیریم که آیا تصویر دوم به تصویر بزرگتر اسلاید شده است یا چرخش داده شده و سپس همپوشانی شده است یا شاید مقیاس پایین/بالا شده و سپس نصب شده است. همه این اطلاعات از طریق ایجاد مطابقت ها به دست آمده است. این فرآیند ثبت(registration) نامیده می شود.

برای تطبیق، می توان از FLANN یا BFMatcher استفاده کرد که توسط opencv ارائه شده است.

 # FLANN parameters
  FLANN_INDEX_KDTREE = 0
  index_params = dict(algorithm = FLANN_INDEX_KDTREE, trees = 5)
  search_params = dict(checks=50)  # or pass empty dictionary

  flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params,search_params)

  matches = flann.knnMatch(des1,des2,k=2)

  img3 = cv2.drawMatchesKnn(img1c,kp1,img2c,kp2,matches,None,**draw_params)

  cv2.imshow("correspondences", img3)
  cv2.waitKey()

پس از محاسبه تطابق ها، شما یک خروجی مشابه دریافت می کنید:

با مجموعه داده Lunchroom

matches

تطبیق ویژگی در تصاویر Lunchroom

با مثال تپه:

matches

تطبیق ویژگی در تصویر نمونه تپه

مرحله 3: محاسبه هموگرافی

بله، هنگامی که ما مطابقت ها را بین تصاویر به دست آورده ایم، گام بعدی ما محاسبه ماتریس هموگرافی است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، ماتریس هموگرافی از این نقاط تطبیق برای برآورد تبدیل جهت نسبی در دو تصویر استفاده می کند به این معنی که این معادله را حل خواهد کرد.

فرمول

از این رو، این برای ماتریس H حل می شود.

خب، برای ارزیابی هموگرافی یک کار ساده است. اگر از opencv استفاده می کنید، این کد دو خط است. با این حال، من توصیه می کنم که خود آن را پیاده سازی کنید.

 H, __ = cv2.findHomography(srcPoints, dstPoints, cv2.RANSAC, 4)

هورا! ماتریس هموگرافی ما  چیزی شبیه به این به نظر می رسد …

ماتریس هموگرافی

به هر حال، گرافیک بسیار زیبا را کنار بگذارید،  آنچه که ماتریس هموگرافی است را بفهمید. هموگرافی خطوط مستقیم را در یک تصویر حفظ می کند. از این رو تنها تغییرات احتمالی ممکن است برگردان ها، وابسته انتقال های خطی و غیره باشند.

به عنوان مثال، برای انتقال خطی

تبدیل خطی

همچنین میتوانید با h13 و h23 برای برگردان بازی کنید.

گام چهارم: خم کردن و دوختن:

برای درک دوختن، من می خواهم پیشنهاد بدم  Adrian Rosebrock’s blog post on OpenCV Panorama stitching. وبلاگ او توضیح فوق العاده ای در مورد چگونگی اقدام به دوخت تصویر و ساخت پانوراما با استفاده از 2 تصویر ارائه می دهد.

بنابراین، هنگامی که ما یک هموگرافی را ایجاد کرده ایم، یعنی ما می دانیم که چگونه تصویر دوم (اجازه دهید بگوییم تصویر سمت راست) را از منظر تصویر فعلی نگاه کنیم، ما نیاز داریم آن را در یک فضای جدید تبدیل کنیم. این تحول، پدیده ای که ما متحمل شدیم را تقلید می کند. این است تصویر کمی تحریف شده و تغییر یافته ای که ما از پیرامونمان می بینیم. این فرایند خم شدن نامیده می شود. ما یک تصویر را بر اساس یک تبدیل جدید، تبدیل می کنیم. در این مورد، من از انحراف مسطح استفاده میکنم. آنچه که من انجام می دهم اساساً صفحه ی زمینه ی دید من را تغییر می دهد. در حالی که، “برنامه های پانوراما” از چیزی که به عنوان یک پیچ و تاب های استوانه ای و کروی نامیده می شود، استفاده می کنند!

انواع خم کردن:

*سطحی: در جایی که  هر تصویر یک عنصر از یک سطح مسطح است، با توجه به برگردان و چرخش …

* استوانه ای: در جایی که هر تصویر به گونه ای نشان شده است که سیستم مختصات استوانه ای باشد. و تصویر بر روی سطح منحنی استوانه ترسیم شد.

* کروی: در بالا به جای استوانه، مدل مرجع یک کره است.

هر مدل دارای برنامه کاربردی خود است. برای اهداف این آموزش، من هموگرافی مسطح و انحراف را می چسبانم. بنابراین، برای خم کردن، که اساسا میدان دید را تغییر می دهد، ما ماتریس هموگرافی را به تصویر اعمال می کنیم.

warped_image = cv2.warpPerspective(image, homography_matrix, dimension_of_warped_image)

در اینجا کمی تجسم … است. در زیر تصاویر خم شده به راست و خم شده به چپ هستند.به جهت گیری و تصویربرداری هر تصویر توجه داشته باشید.

تصاویر خم شده Lunchroom

 

دوختن   :

سابقاً، ما یک تصویر خم شده را به دست آورده ایم، ما به سادگی تصویر خم شده را همراه با تصویر دوم اضافه می کنیم. این را زیاد از طریق دوختن در سمت راست و دوختن در سمت چپ تکرار کنید، و هورا! ما خروجی را داریم.

من می خواهم کمی عمیق تر به بخش نحوه انجام تصویر پیوستن بپردازم. می گوییم ما یک ماتریس هموگرافی H داریم. اگر مختصات شروع هر تصویر (0،0) و نقطه انتهایی فرمول باشد،ما می توانیم ابعاد تصویر خم شده جدید را با شروع تا پایان دریافت کنیم. توجه: اگر start_pt که بیرون می آید منفی باشد، برای یک تغییر برگردانی حساب می شود. یعنی “اقدام برای تغییر برگردان به تصویر توسط  استارت پی“. همچنین اطمینان حاصل کنید که ماتریس هموگرافی عادی شده است به طوری که آخرین ردیف به یک بردار واحد مربوط می شود.

شما می توانید توضیحات ذکر شده بالا را در زیر بررسی کنید این قطعه پیاده سازی از کد واقعی است. لطفا کد کامل را ببینید که بفهمید مطابق با پست باشد.

  def leftstitch(self):
    # self.left_list = reversed(self.left_list)
    a = self.left_list[0]
    for b in self.left_list[1:]:
      H = self.matcher_obj.match(a, b, 'left')
      print "Homography is : ", H
      xh = np.linalg.inv(H)
      print "Inverse Homography :", xh
      # start_p is denoted by f1
      f1 = np.dot(xh, np.array([0,0,1]))
      f1 = f1/f1[-1]
      # transforming the matrix 
      xh[0][-1] += abs(f1[0])
      xh[1][-1] += abs(f1[1])
      ds = np.dot(xh, np.array([a.shape[1], a.shape[0], 1]))
      offsety = abs(int(f1[1]))
      offsetx = abs(int(f1[0]))
      # dimension of warped image
      dsize = (int(ds[0])+offsetx, int(ds[1]) + offsety)
      print "image dsize  = > ", dsize
      tmp = cv2.warpPerspective(a, xh, dsize)
      # cv2.imshow("warped", tmp)
      # cv2.waitKey()
      tmp[offsety:b.shape[0]+offsety, offsetx:b.shape[1]+offsetx] = b
      a = tmp

روش دیگر: یک روش دیگر وجود دارد، یعنی استفاده از ساختارهای حلقه پایه for و دو تصویر را روی هم قرار دهیم. منطق ساده است. ورودی به متد تصویر ثابت و تصویر خم شده خواهد بود. تکرار از طریق هر دو تصویر، و اگر پیکسل ها برابر هستند، پیکسل را به عنوان آن مقدار قرار می دهد. جز این به یک پیکسل غیر سیاه ترجیح می دهم.

 def mix_match(self, leftImage, warpedImage)
    i1y, i1x = leftImage.shape[:2]
    i2y, i2x = warpedImage.shape[:2]

    for i in range(0, i1x):
      for j in range(0, i1y):
        try:
          if(np.array_equal(leftImage[j,i],np.array([0,0,0])) and \
            np.array_equal(warpedImage[j,i],np.array([0,0,0]))):
            # print "BLACK"
            # instead of just putting it with black, 
            # take average of all nearby values and avg it.
            warpedImage[j,i] = [0, 0, 0]
          else:
            if(np.array_equal(warpedImage[j,i],[0,0,0])):
              # print "PIXEL"
              warpedImage[j,i] = leftImage[j,i]
            else:
              if not np.array_equal(leftImage[j,i], [0,0,0]):
                bl,gl,rl = leftImage[j,i]                
                warpedImage[j, i] = [bl,gl,rl]
        except:
          pass
    # cv2.imshow("waRPED mix", warpedImage)
    # cv2.waitKey()
    return warpedImage def mix_match(self, leftImage, warpedImage)
    i1y, i1x = leftImage.shape[:2]
    i2y, i2x = warpedImage.shape[:2]

    for i in range(0, i1x):
      for j in range(0, i1y):
        try:
          if(np.array_equal(leftImage[j,i],np.array([0,0,0])) and \
            np.array_equal(warpedImage[j,i],np.array([0,0,0]))):
            # print "BLACK"
            # instead of just putting it with black, 
            # take average of all nearby values and avg it.
            warpedImage[j,i] = [0, 0, 0]
          else:
            if(np.array_equal(warpedImage[j,i],[0,0,0])):
              # print "PIXEL"
              warpedImage[j,i] = leftImage[j,i]
            else:
              if not np.array_equal(leftImage[j,i], [0,0,0]):
                bl,gl,rl = leftImage[j,i]                
                warpedImage[j, i] = [bl,gl,rl]
        except:
          pass
    # cv2.imshow("waRPED mix", warpedImage)
    # cv2.waitKey()
    return warpedImage

اما این روش بیش از حد پیکسل تکرار خواهد کرد. این خیلی آهسته است، به دو دلیل. اولاً، این با تکرار سنگین پیچیده می شود. و، خوب، من شخصاً چنین حلقه های سنگینی را در ++C اجرا می کنم و نه در پایتون.

بنابراین، اساساً، این همان نحوه ی عمل اصلی من به نظر می رسد… قلب و هسته تمام پیاده سازی ها

 if __name__ == '__main__':
    try:
      args = sys.argv[1]
    except:
      args = "txtlists/files1.txt"
    finally:
      print "Parameters : ", args
    s = Stitch(args)
    s.leftshift()
    # s.showImage('left')
    s.rightshift()
    print "done"
    cv2.imwrite("test.jpg", s.leftImage)
    print "image written"
    cv2.destroyAllWindows()

جزئیات پیاده سازی: بررسی کد

نتایج!!!

خوب، من کد را روی تصاویر زیر اجرا کردم. شما می توانید بر روی منابع دیگر که با پانوراما و دوخت تصویر سروکار دارند کلیک و همچنین تست کنید.

panorama

دوختن با استفاده از مثال اتاق

 

example

example

دوخت با میز ناهار خوری خونه من 🙂

example

دوخت با مجموعه داده های ترکیبی

 

در زیر تصاویر دیگر گرفته شده از github و منابع مختلف آنلاین هستند. مراجع را برای بیشتر ببینید.

 

example

example

دوختن با مثال ساختمان

 

example

example

دوختن با استفاده از مثال تپه

 

example

example

دوختن با استفاده از مثال اتاق

 

برای بررسی کد در Github اینجا کلیک کنید

من خم شدن استوانه ای و چگونه opencv واقعاً دوختن را اجرا می کند را در یک پست متفاوت پوشش خواهم داد.

منابع:

مقاله پایه برای پانوراما با استفاده از ویژگی های ثابت مقیاس:

[1] ” دوخت تصویر پانورامیک خودکار با استفاده از ویژگی های ثابت”, Download.springer.com , 2016. [Online]. Available: matthewalunbrown.com/papers/ijcv2007.pdf

تصاویر تست گرفته شده از

[2]”PASSTA Datasets”, Cvl.isy.liu.se, 2016. [Online]. Available: http://www.cvl.isy.liu.se/en/research/datasets/passta/.

[3] “OpenCV Stitching example (Stitcher class, Panorama)”, Study.marearts.com, 2013. [Online]. Available: http://study.marearts.com/2013/11/opencv-stitching-example-stitcher-class.html.

[4] “Github daeyun Image-Stitching Test Images”, 2016. [Online]. Available: https://github.com/daeyun/Image-Stitching/tree/master/img/hill.

[5] “Github tsherlock Test Images”, 2016. [Online]. Available: . https://github.com/tsherlock/panorama/

ترجمه شده از پیج https://kushalvyas.github.io/stitching.html

ایجاد پانوراما با چندین عکس قسمت 1
ایجاد پانوراما با چندین عکس قسمت 2

ایجاد یک پانوراما با استفاده از چندین عکس:

چسباندن(دوختن) چند تصویر

باید بگویم، حتی از گسترش آموزش پانوراما لذت بردم. چیزی درباره چشم انداز تصویر و تصاویر بزرگ شده به سادگی برای دانش آموز کامپیوتر فریبنده است. من فکر می کنم، دوختن تصویر یک مقدمه عالی برای فضاهای هماهنگ و دید چشم اندازها است. در اینجا من می خواهم چگونگی گرفتن مجموعه ای منظم از بسیاری از تصاویر را نشان دهم(فرض کنید آنها از سمت چپ به راست  گرفته شده اند).

بنابراین دوخت تصویر چگونه است؟ به عبارت ساده، برای یک گروه ورودی از تصاویر، خروجی تصویر مرکبی است به طوری که آن، نقطه اوج صحنه است. ضمناً، جریان منطقی بین تصاویر بایستی حفظ شود.

به عنوان مثال، مجموعه ی تصاویر زیر را در نظر بگیرید(گرفته شده از نمونه های MATLAB). از یک گروه از یک سری عکس های بهم پیوسته ورودی، ما اساسا یک تصویر چسبانده شده منفرد ایجاد می‌کنیم. یکی که صحنه کامل را در جزئیات توضیح می دهد. این یک الگوریتم واقعاً جالب است!

panorama

panorama

مباحث تحت پوشش پیاده سازی پانوراما در زبان برنامه نویسی پایتون انجام خواهد شد.

خواندن چندین عکس (به ترتیب)

پیدا کردن سازگاری های منطقی در تصاویر (این کار با استفاده از هموگرافی انجام میشود).

دوختن تصاویر

شروع کنیم …

اجازه دهید ابتدا مفهوم mosaicking (تکه تکه بهم پیوستن) یا دوختن تصویر را درک کنیم. اساسا اگر بخواهید یک صحنه بزرگ را بگیرید. حالا دوربین شما تنها می تواند یک تصویر از یک وضوح خاص ارائه دهد و آن وضوح، می گویند 640 به 480، قطعا  برای گرفتن دید بزرگ پانورامیک کافی نیست. بله، به نظر می رسد خوب است. درست است! چنین عکسهایی که به عنوان یک مجموعه منظم از صحنه مطرح می شوند، به عنوان موزاییک یا پانورامای نامیده می شوند. کل فرایند به دست آوردن تصویر چندگانه و تبدیل آنها به چنین پانوراما به عنوان موزاییک کردن(mosaicking) تصویر نامیده می شود. و در نهایت، ما یک عکس زیبا، بزرگ و سیع از نمایش منظره داریم.

روش دیگر برای دستیابی به این هدف، استفاده از لنز زاویه وسیع در دوربین شما است. آنچه که یک لنز زاویه وسیع انجام می دهد، به طور چشمگیری زاویه دید شما را افزایش می دهد. خروجی، متفاوت خواهد بود (بدیهی است). اما برای اهداف این آموزش، اجازه دهید به نحوه ایجاد پانوراما با استفاده از رایانه و نه لنز بپردازیم.

راه اندازی محیط

لطفا توجه داشته باشید که سیستم شما با پایتون 2.7 راه اندازی شده است (پیاده سازی کد در python2.7 است اگر شما نسخه های دیگر را دارید، بنابراین لطفا کد را تغییر دهید) و OpenCV 3.0. ما از خدمات OpenCV Helper برای خواندن تصاویر، نوشتن تصاویر و تبدیل فضاهای رنگ استفاده خواهیم کرد. هنگامی که تصاویر به دست می آید، کل محاسبات پانوراما با استفاده از یک تابع اختلاط خانه انجام می شود. این مقاله به سه قسمت عمده تقسیم شده است.

 • ورود، خواندن و پردازش تصاویر: مسیرهای تصویری از فایل های متنی. هر متن فایل حاوی لیست مسیرهای هر تصویر است. اطمینان حاصل کنید که مسیرها به ترتیب جهت چپ به راست هستند.
 • محاسبه جهت نسبی تصاویر w.r.t با یکدیگر: جفت
 • ماژول دوختن/ترکیب و مطابقت: که اساسا دو تصویر  را در یک زمان پیوند می دهد.

الگوریتم

الگوریتم برای انجام دوخت تصویر بسیار ساده است.

 images [] < -- Input images Assuming, that the center image is no_of_images/2 let centerIdx = length(images)/2 for each images[] at positions 0 - >  centerIdx :
    perform leftward stitching

  for each images[] at positions centerIdx  - >  length(images):
    perform rightward stitching

خروجی یک موزاییک کامل از تصاویر ورودی خواهد بود.

بعضی محدودیت ها الگوریتم وقت گیر است به دلیل تعداد تکرارهای درگیر، بهتر است که تعداد تصاویر ورودی hte چندان زیاد نباشد یا نه از وضوح بسیار بالا (به عنوان مثال 4000×3000). پیاده سازی من بر روی رایانه 2 گیگابایتی دارای پردازنده Intel i3 (بر روی دستگاه من آزمایش نشده است) مبتنی است. به راحتی می توانید این مدل را با استفاده از مشخصات بالاتر یا شاید GPU ارتقا دهید/مقیاس کنید. هیچ وقت برای سعی کردن خیلی دیر نیست.

معماری پروژه:

|_ code -|
  |    |-- pano.py
  |    |-- txtlists-|
  |           |--files1.txt .... 
  |  
  |_ images - |
  |      |- img1.jpg
  |      |- abc.jpg 
  |      .... and so on ...

معماری پروژه به شرح زیر است. دایرکتوری کد شامل فایل اصلی pano.py است. همچنین شامل یک فهرست / دایرکتوری است که حاوی فایل هایی است که دارای مسیر هایی به تصاویر در پانوراما هستند. این تصاویر بصورت جداگانه داخل تصاویر / فهرست ذخیره می شوند.

در این آموزش، من از تصاویر مجموعه داده های PASSTA استفاده خواهم کرد. این شامل 2 مجموعه داده، رستوران غذاهای مختصر و ترکیبی است. همچنین برای تست، من از تصاویری از وبلاگ بینایی رایانه Mare استفاده خواهم کرد. من از تست تصاویر تپه دیون نیز استفاده خواهم کرد. و هم چنین تی شرلوک !! (برای کاربرد و استنادات مربوطه، نگاهی به منابع بیندازید.)

اکنون قسمت واقعی

برای درک هر دو ماژول دوخت چپ یا راست، اول اجازه دهید برخی مفاهیم بینایی را مستقیماً دریافت کنیم. آنها بودند:

 • هم نگاشتی: اوه، من عاشق این هستم.
 • انحراف: علت، بدون انحراف، هم نگاشتی کمی احساس تنهایی می کند.
 • مخلوط کردن: به علت تفاوت های شدت کمی بیش از حد جریان اصلی وجود دارند.

هم نگاشتی

خوب، چنین فرض کنید که شما به یک منظره نگاه می کنید. شما یک میدان دید دارید و این میدان دید از آن چیزی است که شما می خواهید پانوراما ایجاد کنید. شما می‌توانید سر خود را بچرخانید و یک منطقه بزرگ را پوشش دهید. اما در حالی که شما مستقیماً نگاه میکنید، مستقیماً دیدن به طور قائم در زیر صحنه، بخش باقی مانده از منظره را کمی مایل یا کمی تنگ شده ظاهر میکند. این به واسطه فیزیک ساده است. از آنجایی که شما در یک جهت مواجه هستید، چیزهایی که به پیرامون بی نهایت شما ظاهر می شوند، نامفهوم هستند، کاهش در ابعاد و نه لزوماً مستقیم/طبیعی (کمی متمایل). این دقیقا همان چیزی است که ما از آن بهره برداری خواهیم کرد.

تصاویری که در شکل بالا نشان داده شده است را در نظر بگیرید. هر تصویر حاوی بعضی قسمت معمولی با تصاویر دیگر است. با توجه به این عادت ما می توانیم بگوییم که تصویر x یا به سمت سمت راست یا چپ تصویر y در می آید.

به هر حال، اکنون که من آن را روشن کرده ام، ادامه دهید تا چگونگی محاسبۀ هموگرافی را انجام دهیم. بگویید شما یک جفت از تصاویر I1، I2 را دارید. شما تصویر اول را ضبط میکنید. سپس شما تصمیم به چرخش دوربین خود می‌گیرید، و یا شاید کمی از برگردان را انجام دهید و یا شاید ترکیبی از حرکت چرخش/برگردان. سپس با به روز رسانی موقعیت دوربین جدید خود، تصویر دوم را ضبط کنید. مشکلی که اکنون وجود دارد این است که چگونه شما برای سیستمی که در آن به ایجاد یک تغییر نیاز خواهید داشت که به طور موثر یک نقطه را که در هر دو تصویر پیش بینی می شود حل کنید. یا به عبارت ساده، چگونه شما یک تصویر w.r.t دیگر از منظره را تجسم می کنید، با توجه به اطلاعات موجود که در مورد هر دو نقطه منظره شما وجود دارد.

هم نگاشتی

انواع تغییرات

هر یک از تغییرات فوق، برخی از انواع تغییرات تصویر را انجام می دهد. برای مثال یک تبدیل تصویری(خوب در مورد شما، هم نگاشتی) خطوط مستقیم و غیره را حفظ خواهد کرد. در حال حرکت، یک ماتریس هم نگاشتی چنین است که اگر به هر تصویری اعمال شود، صفحه تصویر P1 را به صفحه تصویر دیگر P2 تبدیل می کند.

تصویر زیر را که ببینید، درک میکنید که من در مورد چه چیزی صحبت میکنم.

 

انواع تغییرات

آنچه که در بالا می بینید، می تواند یک خروجی از اعمال هم نگاشتی از I1 = H × I2 باشد. چگونه از هم نگاشتی(Homography) برای تبدیل تصاویر در OpenCV استفاده کنیم؟(این پاسخ را نیز بررسی کنید. این عکس ها از پست مزبور گرفته شده است.)

شما می توانید از روش ()openCV findhomography برای حل مسئله برای هم نگاشتی استفاده کنید. برای پیدا کردن I1 = H × I2 شما نیاز خواهید داشت که مختصات نقاط را در صفحه اصلی تصویر 1 و مختصات نقاط هدف در تصویر 2 را به روش عبور دهید. پس از گذشت زمان، متد، ماتریس هموگرافی را از بین خواهد برد.

نحوه شناسایی نقاط برای محاسبه هموگرافی!

یکی از روش های مستقیم به شرح زیر است:

 Compute similar features in both images

  Out of them , filter out good features (you'll find plenty of tutorials on these )

  Make an array sorts of ; featuresofI1  = = >  [srcPoints], featuresofI2  = = > [dstPoints] (using opencv nomenclature)

  Compute Homography matrix using RANSAC algorithm