بایگانی برچسب برای: clustering

خوشه‌بندی سلسله مراتبی (Hierarchical Clustering)

برعکس خوشه‌بندی تفکیکی که اشیاء را در گروه‌های مجزا تقسیم می‌کند، «خوشه‌بندی سلسله مراتبی» (Hierarchical Clustering)، در هر سطح از فاصله، نتیجه خوشه‌بندی را نشان می‌دهد. این سطوح به صورت سلسله مراتبی (Hierarchy) هستند.

برای نمایش نتایج خوشه‌بندی به صورت سلسله مراتبی از «درختواره» (Dendrogram) استفاده می‌شود. این شیوه، روشی موثر برای نمایش نتایج خوشه‌بندی سلسله مراتبی است. در تصویر ۲ نتایج خوشه‌بندی سلسله مراتبی روی داده‌های s=1,3,6,2,8,10 با استفاده از درختواره را می‌بینید.

نمودار دختواره برای داده‌های مربوط s=1,3,6,2,8,10

تصویر ۲- نمودار دختواره برای داده‌های مربوط s=1,3,6,2,8,10

همانطور که در تصویر ۲ قابل رویت است،‌ ابتدا هر مقدار یک خوشه محسوب می‌شود. در طی مراحل خوشه‌بندی، نزدیکترین مقدارها (براساس تابع فاصله تعریف شده) با یکدیگر ادغام شده و خوشه جدیدی می‌سازند.

در نتیجه براساس تصویر ۲ ابتدا در مرحله اول مقدار اول و چهارم تشکیل اولین خوشه را می‌دهند، زیرا کمترین فاصله را دارند. سپس در مرحله دو، مقدار دوم با خوشه تشکیل شده در مرحله اول ترکیب می‌شود. در مرحله سوم مقدارهای سوم و ششم با هم تشکیل یک خوشه می‌دهند که در مرحله چهارم با مقدار پنجم ترکیب شده و خوشه جدیدی می‌سازند.

در انتها نیز خوشه تشکیل شده در مرحله دوم با خوشه تشکیل شده در مرحله چهارم ادغام شده و خوشه نهایی را ایجاد می‌کنند. همانطور که دیده می‌شود با داشتن شش مقدار خوشه‌بندی سلسله مراتبی، پنچ مرحله خواهد داشت زیرا در هر مرحله فقط یک عمل ادغام انجام می‌شود.

نکته: توجه داشته باشید که مقدارهایی که روی محور افقی دیده می‌شوند، بیانگر موقعیت مقدارها در لیست داده‌ها است و نه خود مقادیر. همچنین محور عمودی نیز فاصله یا ارتفاع بین خوشه‌ها را نشان می‌دهد.

در الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتبی معمولا با کوچکترین خوشه‌ها شروع می‌کنیم. به این معنی که در ابتدا هر مقدار بیانگر یک خوشه است. سپس دو مقداری که بیشترین شباهت (کمترین فاصله) را دارند با یکدیگر ادغام شده و یک خوشه جدید می‌سازند. بعد از این مرحله، ممکن است دو مقدار یا یک مقدار با یک خوشه یا حتی دو خوشه با یکدیگر ادغام شده و خوشه جدیدی ایجاد کنند.

این عملیات با رسیدن به بزرگترین خوشه که از همه مقدارها تشکیل یافته پایان می‌یابد. به این ترتیب اگر n مقدار داشته باشیم در مرحله اول تعداد خوشه‌ها برابر با n‌ است و در آخرین مرحله یک خوشه باقی خواهد ماند.

برای اندازه‌گیری فاصله بین دو خوشه یا یک مقدار با یک خوشه از روش‌های «پیوند» (Linkage) استفاده می‌شود. از انواع روش‌های پیوند می‌توان به «نزدیکترین همسایه» (Nearest Neighbor) یا «پیوند تکی» (Single Linkage)، «دورترین همسایه» (Furthest Neighbor) یا «پیوند کامل» (Complete Linkage) و همچنین «پیوند میانگین» (Average Linkage) اشاره کرد.

معمولا به این شیوه خوشه‌بندی سلسله مراتبی، روش «تجمیعی» (Agglomerative) می‌گویند.

برعکس اگر عمل خوشه‌بندی سلسله مراتبی به شکلی باشد که با بزرگترین خوشه، عملیات خوشه‌بندی شروع شده و با تقسیم هر خوشه به خوشه‌های کوچکتر ادامه پیدا کند، به آن «خوشه‌بندی سلسله مراتبی تقسیمی» (Divisive Hierarchical Clustering) می‌گویند. در آخرین مرحله این روش، هر مقدار تشکیل یک خوشه را می‌دهد پس n خوشه خواهیم داشت.

هر چند شیوه نمایش خوشه‌بندی سلسله مراتبی تقسیمی نیز توسط درختواره انجام می‌شود ولی از آنجایی که محدودیت‌هایی برای تقسیم یک خوشه به زیر خوشه‌های دیگر وجود دارد، روش تقسیمی کمتر به کار می‌رود.

خوشه بندی سلسله مراتبی

نکته: در شیوه خوشه‌بندی سلسله مراتبی، عمل برچسب گذاری در طی مراحل خوشه‌بندی اصلاح پذیر نیست. به این معنی که وقتی عضوی درون یک خوشه قرار گرفت هرگز از آن خوشه خارج نمی‌شود.

از الگوریتم‌های معروف برای خوشه‌بندی سلسله مراتبی تجمیعی می‌توان به AGNES و برای تقسیمی به DIANA اشاره کرد.

خوشه‌بندی برمبنای چگالی (Density-Bases Clustering)

روش‌های خوشه‌بندی تفکیکی قادر به تشخیص خوشه‌هایی کروی شکل هستند. به این معنی که برای تشخیص خوشه‌ها از مجموعه داده‌هایی به شکل‌های «کوژ» (Convex) یا محدب خوب عمل می‌کنند. در عوض برای تشخیص خوشه‌ها برای مجموعه داده‌های «کاو» (Concave) یا مقعر دچار خطا می‌شوند. به تصویر ۳ توجه کنید که بیانگر شکل‌های کاو است.

مقایسه نتایج خوشه‌بندی تفکیکی با روش چگالی

تصویر ۳- مقایسه نتایج خوشه‌بندی تفکیکی با روش چگالی

همانطور که دیده می‌شود میانگین هر دو خوشه در روش k-means در محلی قرار گرفته است که مربوط به خوشه‌ دیگر است. در حالی که خوشه‌بندی برمبنای چگالی به خوبی نقاط را در خوشه‌های درست قرار داده است.

در الگوریتم‌ها خوشه‌بندی برمبنای چگالی، نقاط با تراکم زیاد شناسایی شده و در یک خوشه قرار می‌گیرند. از الگوریتم‌های معروف در این زمینه می‌توان به DBSCAN اشاره کرد که در سال ۱۹۹۶ توسط «استر» (Ester) معرفی شد.

این الگوریتم توانایی شناسایی نقاط دورافتاده را داشته و می‌تواند تاثیر آن‌ها را در نتایج خوشه‌بندی از بین ببرد. شیوه کارکرد این الگوریتم‌ بنا به تعریف‌های زیر قابل درک است:

 • همسایگی به شعاع ϵ: اگر فضای با شعاع ϵ را حول نقطه‌ای x در نظر بگیریم، یک همسایگی ایجاد کرده‌ایم که به شکل Nϵ(x) نشان داده می‌شود. شکل ریاضی این همسایگی به صورت زیر است.

Nϵ(x)={yD;d(x,y)ϵ}

بطوری که D مجموعه داده و d تابع فاصله است. تصویر 4 مفهوم همسایگی را نشان می‌دهد.

 همسایگی و شعاع همسایگی

تصویر ۴- همسایگی و شعاع همسایگی

 • قابل دسترسی مستقیم (Directly density-reachable): نقطه x را قابل دسترسی مستقیم از y می‌نامند اگر براساس دو پارامتر Nmin و ϵϵداشته باشیم:

xNϵ(y)

|Nϵ(y)|Nmin

در اینجا |Nϵ(y)| نشانگر تعداد اعضای همسایگی به شعاع ϵ از نقطه y است.

پس شرط اول به معنی این است که x در همسایگی از y قرار دارد و شرط دوم نیز بیان می‌کند که باید تعداد اعضای همسایگی y از حداقل تعداد اعضای همسایگی بیشتر باشد.

 • نقطه قابل دسترسی (Density-Reachable): نقطه x را از طرق y‌ نامیده می‌شود، اگر دنباله‌ای از نقاط مثل x1,x2,,xi موجود باشند که نقطه x را به y برسانند. یعنی:

x=x1,x2,,xi=y

در این حالت برای مثال x1 «قابل دسترسی مستقیم» (Direct Reachable) به x2‌ نامیده می‌شود.

 • نقاط متصل (Density-Connected): دو نقطه x و y را متصل گویند اگر براساس پارامترهای ϵ و Nmin نقطه‌ای مانند z وجود داشته باشد که هر دو نقطه x و y از طریق آن قابل دسترسی باشند.
 • خوشه (Cluster): فرض کنید مجموعه داده D موجود باشد. همچنین C یک زیر مجموعه غیر تهی از D‌ باشد. C را یک خوشه می‌نامند اگر براساس پارمترهای ϵ و Nmin در شرایط زیر صدق کند:

۱- اگر x درون C باشد و y نیز قابل دسترسی به x با پارامترهای ϵ و Nmin باشد، آنگاه y نیز در C‌ است.

۲- اگر دو نقطه x و y در C باشند آنگاه این نقاط براساس پارامترهای ϵ و Nmin نقاط متصل محسوب شوند.

به این ترتیب خوشه‌ها شکل گرفته و براساس میزان تراکمشان تشکیل می‌شوند. نویز یا نوفه (Noise) نیز نقاطی خواهند بود که در هیچ خوشه‌ای جای نگیرند. برای روشن شدن این تعریف‌ها به تصویر 5 توجه کنید.

نقاط مرکزی، مرزی، نوفه (نویز)

تصویر ۵- نقاط مرکزی، مرزی، نوفه (نویز)

نکته: با توجه به تعریف خوشه، مشخص است که اندازه هر خوشه از Nmin بیشتر است.

مراحل خوشه‌بندی برمبنای چگالی به این ترتیب است که ابتدا یک نقطه را به صورت اختیاری انتخاب کرده و نقاط قابل دسترس برای آن پیدا می‌شود. اگر x یک نقطه مرکزی باشد (نقطه‌ای که درون خوشه قرار داشته باشد)، خوشه را تشکیل می‌دهد ولی اگر x نقطه‌ای مرزی باشد (نقطه‌ای که در لبه‌های خوشه قرار داشته باشد) آنگاه هیچ نقطه‌ قابل دسترسی برای x وجود نخواهد داشت و الگوریتم از نقطه‌ای دیگری ادامه پیدا می‌کند.

در مراحل خوشه‌بندی ممکن است دو خوشه که به یکدیگر نزدیک باشند، ادغام شوند. فاصله بین دو خوشه برحسب حداقل فاصله بین اعضای دو خوشه (پیوند تکی) سنجیده می‌شود.

نکته: انتخاب مقدار برای پارامترهای ϵ و Nmin مسئله مهمی است که براساس نظر محقق باید به الگوریتم داده شوند. ترسیم نمودار داده‌ها در انتخاب این پارامترها می‌تواند موثر باشد. هرچه داده‌ها در دسته‌های متراکم‌تر دیده شوند بهتر است مقدار ϵϵ را کوچک در نظر گرفت و اگر لازم است که تعداد خوشه‌ها کم باشند بهتر است مقدار Nmin را بزرگ انتخاب کرد.

خوشه‌بندی برمبنای مدل (Model-Based Clustering)

در روش‌های پیشین، فرضیاتی مبنی بر وجود یک توزیع آماری برای داده‌ها وجود نداشت. در روش «خوشه‌بندی برمبنای مدل» (Model-Based Clustering) یک توزیع آماری برای داده‌ها فرض می‌شود. هدف در اجرای خوشه‌بندی برمبنای مدل، برآورد پارامترهای توزیع آماری به همراه متغیر پنهانی است که به عنوان برچسب خوشه‌ها در مدل معرفی شده.

با توجه به تعداد خوشه‌هایی که در نظر گرفته شده است، مثلا k، تابع درستنمایی را برای پیدا کردن خوشه‌ها به صورت زیر می‌نویسند:

LM(Θ1,Θ2,Θ3,,Θk;t1,t2,,tk)=ni=1kj=1tjfj(xi,Θj)

در رابطه بالا tj بیانگر احتمال تعلق نقطه به خوشه jام و fj نیز توزیع آمیخته با پارامترهای Θj است.

در اکثر مواقع برای داده‌ها توزیع نرمال آمیخته در نظر گرفته می‌شود. در چنین حالتی توزیع آمیخته را به فرمی می‌نویسند که درصد آمیختگی (درصدی از داده‌ها که متعلق به هر توزیع هستند) نیز به عنوان پارامتر در مدل حضور دارد.

f(x)=kj=1pjΦ(X;μj,Σi)

در رابطه بالا Φ توزیع نرمال با پارامترهای μj و Σj برای توزیع jام هستند و pj‌ نیز درصد آمیختگی برای توزیع jام محسوب می‌شود. در تصویر 6 یک نمونه از توزیع آمیخته نرمال دو متغیره نمایش داده شده است.

توزیع آمیخته نرمال دو متغیره

تصویر ۶- توزیع آمیخته نرمال دو متغیره

انتخاب‌های مختلفی برای ماتریس واریانس-کوواریانس یا Σ وجود دارد. یکی از این حالت‌ها در نظر گرفتن استقلال و یکسان بودن واریانس برای همه توزیع‌ها است. همچنین می‌توان واریانس هر توزیع را متفاوت از توزیع‌های دیگر در نظر گرفت و بدون شرط استقلال عمل کرد. در حالت اول پیچیدگی مدل و تعداد پارامترهای برآورد شده کم و در حالت دوم پیچیدگی مدل و تعداد پارامترهای برآورده شده زیاد خواهد بود.

برای برآورد پارامترهای چنین مدلی باید از تابع درستنمایی استفاده کرد و به کمک مشتق مقدار حداکثر را برای این تابع بدست آورد. با این کار پارامترهای مدل نیز برآورد می‌شوند. ولی با توجه به پیچیدگی تابع درستنمایی می‌توان از روش‌هایی ساده‌ و سریع‌تری نیز کمک گرفت. یکی از این روش‌ها استفاده از الگوریتم EM‌ (مخفف Expectation Maximization) است. در الگوریتم EM که براساس متغیر پنهان عمل می‌کند، می‌توان به حداکثر مقدار تابع درستنمایی همراه با برآورد پارامترها دست یافت.

در چنین حالتی می‌توان برچسب تعلق هر مقدار به خوشه را به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفت. اگر متغیر پنهان را zij‌ در نظر بگیریم مقداری برابر با ۱ دارد اگر مشاهده iام در خوشه jام باشد و در غیر اینصورت مقدار آن 0 خواهد بود.

منبع


منابع

1.https://fa.wikipedia.org

2.https://tik4.com

3.https://blog.faradars.org

خوشه بندی (Clustering) قسمت 1
خوشه بندی (Clustering) قسمت 2
خوشه بندی (Clustering) قسمت 3
خوشه بندی (Clustering) قسمت 4

هدف از خوشه بندی چیست؟

همانطور که می‌دانید از داده‌ کاوی برای کاوش در اطلاعات و کشف دانش استفاده می‌شود. برای اینکار الگوریتم‌های متعددی وجود دارد که هر یک برای هدف خاصی کاربرد دارند

خوشه بندی چیست؟

خوشه بندی

کلاسترینگ(Clustering) یا خوشه‌ بندی از جمله الگوریتم‌های قطعه بندی به حساب می‌آید. الگوریتم خوشه‌بندی اطلاعاتی را که ویژگی‌های نزدیک به هم و مشابه دارند را در دسته‌های جداگانه که به آن خوشه گفته می‌شود قرار می‌دهد. به بیان دیگر خوشه‌بندی همان دسته‌بندی‌های ساده‌ای است که در کارهای روزانه انجام می‌دهیم. وقتی با یک مجموعه کوچک از صفات روبرو باشیم دسته بندی به سادگی قابل اجرا است، برای مثال در یک مجموعه ‌از خودکارهای آبی، مشکی، قرمز و سبز به راحتی می‌توانیم آن‌ها را در ۴ دسته قرار دهیم اما اگر در همین مجموعه ویژگی‌های دیگری مثل سایز، شرکت سازنده، وزن، قیمت و… مطرح باشد کار کمی پیچیده می‌شود. حال فرض کنید در یک مجموعه متشکل از هزاران رکورد و صدها ویژگی قصد دسته بندی دارید، چگونه باید این کار را انجام دهید؟!

بخش بندی داده‌ها به گروه‌ها یا خوشه‌های معنادار به طوری که محتویات هر خوشه ویژگی‌های مشابه و در عین حال نسبت به اشیاء دیگر در سایر خوشه‌ها غیر مشابه باشند را خوشه‌بندی می‌گویند. از این الگوریتم در مجموعه داده‌های بزرگ و در مواردی که تعداد ویژگی‌های داده زیاد باشد استفاده می‌شود.

هدف خوشه بندی (Clustering) یافتن خوشه های مشابه از اشیاء در بین نمونه های ورودی می باشد اما چگونه می توان گفت که یک خوشه بندی مناسب است و دیگری مناسب نیست؟ در حقیقت سوال اصلی این است که کدام روش خوشه بندی برای هر مجموعه داده ای مناسب خواهد بود؟ می توان نشان داد که هیچ معیار مطلقی برای بهترین خوشه بندی وجود ندارد بلکه این بستگی به مساله و نظر کاربر دارد که باید تصمیم بگیرد که آیا نمونه ها بدرستی خوشه بندی شده اند یا خیر؟ با این حال معیار های مختلفی برای خوب بودن یک خوشه بندی ارائه شده است که می تواند کاربر را برای رسیدن به یک خوشه بندی مناسب راهنمایی کند که در بخشهای بعدی چند نمونه از این معیارها آورده شده است. یکی از مسایل مهم در خوشه بندی انتخاب تعداد خوشه ها می باشد. در بعضی از الگوریتم ها تعداد خوشه ها از قبل مشخص شده است و در بعضی دیگر خود الگوریتم تصمیم می گیرد که داده ها به چند خوشه تقسیم شوند.

خوشه بندی داده ها

خوشه بندی یا Clustering یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت (Unsupervised) می باشد و فرآیند خود کاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می با­شند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه (Cluster) گفته می­ شود. بنابراین خوشه مجموعه ای از اشیاء می باشد که در آن اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه های دیگر غیر مشابه می باشند. برای مشابه بودن می توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثلا می توان معیار فاصله را برای خوشه بندی مورد استفاده قرار داد و اشیائی را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را بعنوان یک خوشه در نظر گرفت که به این نوع خوشه بندی، خوشه بندی مبتنی بر فاصله نیز گفته می شود. بعنوان مثال در شکل ۱ نمونه های ورودی در سمت چپ به چهار خوشه مشابه شکل سمت راست تقسیم می شوند. در این مثال هر یک از نمونه های ورودی به یکی از خوشه ها تعلق دارد و نمونه ای وجود ندارد که متعلق به بیش از یک خوشه باشد.

خوشه بندی

بعنوان یک مثال دیگر شکل ۲ را در نظر بگیرید در این شکل هر یک از دایره های کوچک یک وسیله نقلیه (شیء) را نشان می دهد که با ویژگی های وزن و حداکثر سرعت مشخص شده اند. هر یک از بیضی ها یک خوشه می باشد و عبارت کنار هر بیضی برچسب آن خوشه را نشان می دهد. کل دستگاه مختصات که نمونه ها در آن نشان داده شده اند را فضای ویژگی می گویند.

 

خوشه بندی

همانطور که در شکل می بینید وسایل نقلیه به سه خوشه تقسیم شده اند. برای هر یک از این خوشه ها می توان یک نماینده در نظر گرفت مثلا می توان میانگین وسایل نقلیه باری را محاسبه کرد و بعنوان نماینده خوشه وسایل نقلیه باری معرفی نمود. در واقع الگوریتمهای خوشه بندی اغلب بدین گونه اند که یک سری نماینده اولیه برای نمونه های ورودی در نظر گرفته می شود و سپس از روی میزان تشابه نمونه ها با این نماینده های مشخص می شود که نمونه به کدام خوشه تعلق دارد و بعد از این مرحله نماینده های جدید برای هر خوشه محاسبه می شود و دوباره نمونه ها با این نماینده ها مقایسه می شوند تا مشخص شود که به کدام خوشه تعلق دارند و این کار آنقدر تکرار می شود تا زمانیکه نماینده های خوشه ها تغییری نکنند.

خوشه بندی با طبقه بندی (Classification) متفاوت است. در طبقه بندی نمونه های ورودی برچسب گذاری شده اند ولی در خوشه بندی نمونه های ورودی دارای بر چسب اولیه نمی باشند و در واقع با استفاده از روشهای خوشه بندی است که داده های مشابه مشخص و بطور ضمنی برچسب گذاری می شوند. در واقع می توان قبل از عملیات طبقه بندی داده ها یک خوشه بندی روی نمونه ها انجام داد و سپس مراکز خوشه های حاصل را محاسبه کرد و یک بر چسب به مراکز خوشه ها نسبت داد و سپس عملیات طبقه بندی را برای نمونه های ورودی جدید انجام داد.

منبع


آشنایی با خوشه‌بندی (Clustering) و شیوه‌های مختلف آن

الگوریتم‌های متنوع و زیادی برای انجام عملیات خوشه‌بندی در داده‌کاوی به کار می‌رود. آگاهی از الگوریتم‌های خوشه‌بندی و آشنایی با نحوه اجرای آن‌ها کمک می‌کند تا مناسب‌ترین روش را برای خوشه‌بندی داده‌های خود به کار ببرید.

«تحلیل خوشه‌بندی» (Cluster Analysis) نیز مانند «تحلیل طبقه‌بندی» (Classification Analysis) در «یادگیری ماشین» (Machine Learning) به کار می‌رود. هر چند که تحلیل طبقه‌بندی یک روش «با ناظر» (Supervised) محسوب شده ولی خوشه‌بندی روشی «بدون ناظر» (Unsupervised) است.

در این متن، ابتدا خوشه‌بندی را تعریف می‌کنیم و سپس به معرفی گونه‌های مختلف الگوریتم‌های خوشه‌بندی می‌پردازیم.

خوشه‌بندی (Clustering)

«تحلیل خوشه‌بندی» (Cluster Analysis) یا بطور خلاصه خوشه‌بندی، فرآیندی است که به کمک آن می‌توان مجموعه‌ای از اشیاء را به گروه‌های مجزا افراز کرد. هر افراز یک خوشه نامیده می‌شود. اعضاء هر خوشه با توجه به ویژگی‌هایی که دارند به یکدیگر بسیار شبیه هستند و در عوض میزان شباهت بین خوشه‌ها کمترین مقدار است. در چنین حالتی هدف از خوشه‌بندی، نسبت دادن برچسب‌هایی به اشیاء است که نشان دهنده عضویت هر شیء به خوشه است.

به این ترتیب تفاوت اصلی که بین تحلیل خوشه‌بندی و «تحلیل طبقه‌بندی» (Classification Analysis) وجود دارد، نداشتن برچسب‌های اولیه برای مشاهدات است. در نتیجه براساس ویژگی‌های مشترک و روش‌های اندازه‌گیری فاصله یا شباهت بین اشیاء، باید برچسب‌هایی بطور خودکار نسبت داده شوند. در حالیکه در طبقه‌بندی برچسب‌های اولیه موجود است و باید با استفاده از الگوی‌های پیش‌بینی قادر به برچسب گذاری برای مشاهدات جدید باشیم.

خوشه بندی

با توجه به روش‌های مختلف اندازه‌گیری شباهت یا الگوریتم‌های تشکیل خوشه‌،‌ ممکن است نتایج خوشه‌بندی برای مجموعه داده ثابت متفاوت باشند. شایان ذکر است که تکنیک‌های خوشه‌بندی در علوم مختلف مانند، گیاه‌شناسی، هوش مصنوعی، تشخیص الگوهای مالی و … کاربرد دارند.

روش‌های خوشه‌بندی

اگر چه بیشتر الگوریتم‌ها یا روش‌های خوشه‌بندی مبنای یکسانی دارند ولی تفاوت‌هایی در شیوه اندازه‌گیری شباهت یا فاصله و همچنین انتخاب برچسب برای اشیاء هر خوشه در این روش‌ها وجود دارد.

هر چند ممکن است امکان دسته‌بندی روش‌ها و الگوریتم‌ها خوشه‌بندی به راحتی میسر نباشد،‌ ولی طبقه‌بندی کردن آن‌ها درک صحیحی از روش خوشه‌بندی بکار گرفته شده در الگوریتم‌ها به ما می‌دهد. معمولا ۴ گروه اصلی برای الگوریتم‌های خوشه‌بندی وجود دارد. الگوریتم‌های خوشه‌بندی تفکیکی، الگوریتم‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی، الگوریتم‌های خوشه‌بندی برمبنای چگالی و الگوریتم‌های خوشه‌بندی برمبنای مدل. در ادامه به معرفی هر یک از این گروه‌ها می‌پردازیم.

خوشه‌بندی تفکیکی (Partitioning Clustering)

در این روش، براساس n‌ مشاهده و k گروه، عملیات خوشه‌بندی انجام می‌شود. به این ترتیب تعداد خوشه‌ها یا گروه‌ها از قبل در این الگوریتم مشخص است. با طی مراحل خوشه‌بندی تفکیکی، هر شیء فقط و فقط به یک خوشه تعلق خواهد داشت و هیچ خوشه‌ای بدون عضو باقی نمی‌ماند. اگر lij نشانگر وضعیت تعلق xi به خوشه cj باشد تنها مقدارهای ۰ یا ۱ را می‌پذیرد. در این حالت می‌نویسند:

lij=,  xicj   or   lij= xicj

هر چند این قانون‌ها زمانی که از روش «خوشه‌بندی فازی» (Fuzzy Clustering) استفاده می‌شود، تغییر کرده و برای نشان دادن تعلق هر شئی به هر خوشه از درجه عضویت استفاده می‌شود. به این ترتیب میزان عضویت xi به خوشه cj مقداری بین ۰ و ۱ است. در این حالت می‌نویسند:

lij[0,1]

معمولا الگوریتم‌های تفکیکی بر مبنای بهینه‌سازی یک تابع هدف عمل می‌کنند. این کار براساس تکرار مراحلی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی انجام می‌شود. در نتیجه الگوریتم‌های مختلفی بر این مبنا ایجاد شده‌اند. برای مثال الگوریتم «k-میانگین» (K-means) با تعیین تابع هدف براساس میانگین فاصله اعضای هر خوشه نسبت به میانگینشان، عمل می‌کند و به شکلی اشیاء را در خوشه‌ها قرار می‌دهد تا میانگین مجموع مربعات فاصله‌ها در خوشه‌ها، کمترین مقدار را داشته باشد. اگر مشاهدات را با x نشان دهیم، تابع هدف الگوریتم «k-میانگین» را می‌توان به صورت زیر نوشت:

E=kj=1xcjdist(x,μcj)

که در آن μcj میانگین خوشه‌ cj و dist نیز مربع فاصله اقلیدسی است.

به این ترتیب با استفاده از روش‌های مختلف بهینه‌سازی می‌توان به جواب مناسب برای خوشه‌بندی تفکیکی رسید. ولی از آنجایی که تعداد خوشه‌ها یا مراکز اولیه باید به الگوریتم داده شود، ممکن است با تغییر نقاط اولیه نتایج متفاوتی در خوشه‌بندی بدست آید. در میان الگوریتم‌های خوشه‌بندی تفکیکی، الگوریتم k-میانگین که توسط «مک‌کوئین» (McQueen) جامعه شناس و ریاضیدان در سال ۱۹۶۵ ابداع شد از محبوبیت خاصی برخوردار است.

خوشه بندی

نکته: در شیوه خوشه‌بندی تفکیکی با طی مراحل خوشه‌بندی، برچسب عضویت اشیاء به هر خوشه براساس خوشه‌های جدیدی که ایجاد می‌شوند قابل تغییر است. به این ترتیب می‌توان گفت که الگوریتم‌های خوشه‌بندی تفکیکی جزء الگوریتم‌های «یادگیری ماشین بدون ناظر» (Unsupervised Machine Learning) محسوب می‌شوند.

در تصویر ۱ نتایج ایجاد ۴ خوشه‌ روی داده‌های دو بعدی به کمک الگوریتم k-میانگین نمایش داده شده است. داشتن حالت کروی برای داده‌ها به ایجاد خوشه‌های مناسب در الگوریتم k-میانگین کمک می‌کند.

خوشه‌بندی k-میانگین برای داده‌های دو بعدی

تصویر ۱- خوشه‌بندی k-میانگین برای داده‌های دو بعدی

 

 

در خوشه بندی، هدف تقسیم داده به گروه‌های مختلف است که با رنگ‌های مختلف در اینجا نشان داده شده‌اند.

در تجزیه و تحلیل خوشه یا خوشه بندی، گروه بندی مجموعه ای از اشیاء انجام می‌شود اینکار به این صورت است که اشیاء در یک گروه (به نام خوشه) در مقایسه با دیگر دسته‌ها (خوشه ها) مشابه تر هستند. این وظیفه اصلی داده کاوی اکتشافی است و یک روش معمول برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری است که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله یادگیری ماشین، تشخیص الگو،تجزیه و تحلیل تصویر، بازیابی اطلاعات، بیوانفورماتیک، فشرده سازی داده‌ها و گرافیک کامپیوتری استفاده می‌شود.

هدف خوشه بندی

تجزیه و تحلیل خوشه ای خود یک الگوریتم خاص نیست، بلکه روند کلی است و می‌تواند توسط الگوریتم‌های مختلفی به دست آید که در درک آنچه که یک خوشه را تشکیل می دهند و نحوه کارآمدی آن‌ها را پیدا می‌کند.

اصطلاحات خوشه‌ها شامل گروه‌هایی با فاصله‌های کم بین اعضای خوشه، مناطق متراکم فضای داده، فواصل و یا توزیع‌های آماری خاص است. بنابراین خوشه بندی می‌تواند به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه صورت گیرد. الگوریتم خوشه بندی مناسب و تنظیمات پارامتر (از جمله پارامترهایی مانند تابع فاصله مورد استفاده، آستانه تراکم یا تعداد خوشه مورد انتظار) بستگی به تنظیم مجموعه داده‌ها توسط فرد و استفاده خاص فرد از نتایج دارد. تجزیه و تحلیل خوشه ای یک روش اتوماتیک نیست، بلکه یک فرآیند تکراری از کشف دانش یا بهینه سازی چند هدفه تعاملی است که شامل آزمایش و شکست است. اغلب لازم است که داده‌های پیش پردازش شده و پارامترهای مدل اصلاح شوند تا نتیجه حاصل ، همان نتیجهٔ دلخواه باشد.

علاوه بر اصطلاحات خوشه بندی، تعدادی از اصطلاح با معانی مشابه وجود دارد، از جمله طبقه بندی خودکار، طبقه بندی عددی، روش‌شناسی و تجزیه و تحلیل توپولوژیکی. تفاوت‌های کم اغلب در نتایج استفاده می‌شود: در داده کاوی، نتیجه گروه‌ها مورد توجه هست و در طبقه بندی خودکار، قدرت تشخیصی مورد توجه است.

تجزیه و تحلیل خوشه ای در انسان‌شناسی توسط Driver و Kroeber در سال 1932 آغاز شد و در روان‌شناسی توسط زوبین در سال 1938 و رابرت تیرون در سال 1939 معرفی شد و در سال 1943 برای طبقه بندی نظریه رفتاری در روانشناسی شخصیت توسط Cattell استفاده شده‌است.

تعریف

مفهوم “خوشه” را دقیقا نمیتوان تعریف کرد،یکی از دلایلش این است که الگوریتم‌های خوشه بندی زیادی وجود دارد. همهٔ آن‌ها یک قسمت مشترک دارند و آن یک گروه از اشیاء داده است. با این حال، محققان از مدل‌های مختلف خوشه استفاده می‌کنند و برای هر یک از این مدل‌های خوشه، الگوریتم‌های مختلفی را می‌توان ارائه داد. مفهوم یک خوشه، همانطور که توسط الگوریتم‌های مختلف یافت می‌شود، به‌طور خاصی در خواص تفاوت دارند. درک این مدلهای خوشه ، کلید فهمیدن تفاوت بین الگوریتم‌های مختلف است. مدل‌های خوشه ای معمول عبارتند از:

 •    مدل‌های متصل: به عنوان مثال، خوشه بندی سلسله مراتبی، مدل‌هایی براساس فاصله متصل را ایجاد می‌کند.
 •    مدل‌های مرکزی: به عنوان مثال، الگوریتم k-means ، هر خوشه را با یک بردار متوسط نشان می‌دهد.​​
 •    مدل‌های توزیع: خوشه‌ها با استفاده از توزیع‌های آماری، مانند توزیع نرمال چند متغیره که در الگوریتم حداکثر انتظار ، استفاده شده‌است.
 •    مدلهای تراکم: به عنوان مثال، DBSCAN و OPTICS خوشه را به عنوان مناطق متراکم متصل در فضای داده تعریف می‌کنند.
 •    مدل‌های زیر فضایی: در biclustering (که به عنوان خوشه مشترک یا خوشه ای دو حالت شناخته می‌شود)، خوشه‌ها با هر دو اعضای خوشه و ویژگی‌های مرتبط مدل سازی می‌شوند.
 •    مدل‌های گروهی: برخی از الگوریتم‌ها یک مدل تصحیح شده برای نتایج خود را ارائه نمی دهند و فقط اطلاعات گروه بندی را ارائه می دهند.
 •    مدل‌های مبتنی بر گراف: یک کلاس، یعنی یک زیر مجموعه از گره‌ها در یک گراف به طوری که هر دو گره در زیر مجموعه با یک لبه متصل می‌شود که می‌تواند به عنوان یک شکل اولیه از خوشه مورد توجه قرار گیرد.
 •   مدل‌های عصبی: شبکه عصبی غیرقابل نظارت ، شناخته شده‌ترین نقشه خود سازمانی است و معمولا این مدل‌ها می توانند به عنوان مشابه با یک یا چند مدل فوق شامل مدل‌های زیر فضایی، زمانی که شبکه‌های عصبی یک فرم تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی یا مستقل تجزیه و تحلیل المان می‌باشد .

“خوشه بندی” اساسا مجموعه ای از خوشه‌ها است که معمولا شامل تمام اشیاء در مجموعه داده‌ها می‌شود. علاوه بر این، می‌توان رابطه خوشه‌ها را به یکدیگر تعریف کند، به عنوان مثال، سلسله مراتب خوشه‌های تعبیه شده در یکدیگر.

خوشه بندی را می‌توان براساس سختی تمایز به صورت زیر مشخص کرد:

 •    خوشه بندی سخت: هر شیء متعلق به خوشه است یا نه.
 •    خوشه بندی نرم (همچنین: خوشه فازی): هر شیء به درجه خاصی از هر خوشه متعلق است (به عنوان مثال، احتمال وابستگی به خوشه)

همچنین امکان تمایز دقیق تر وجود دارد، مثلا:

 •    خوشه بندی جداسازی دقیق ( پارتیشن بندی): هر شیء دقیقا به یک خوشه متعلق است.
 •    خوشه بندی جداسازی دقیق با ناپیوستگی: اشیاء می توانند به هیچ خوشه ای تعلق نداشته باشند.
 •    خوشه بندی همپوشانی (همچنین: خوشه بندی جایگزین، خوشه بندی چندگانه): اشیاء ممکن است متعلق به بیش از یک خوشه باشد؛ معمولا خوشه‌های سخت را شامل می‌شود
 •    خوشه بندی سلسله مراتبی: اشیایی که متعلق به خوشه فرزند هستند، متعلق به خوشه پدر و مادر هم هستند.
 •    خوشه بندی زیر فضا: در حالی که خوشه بندی همپوشانی، که در یک زیر فضای منحصر به فرد تعریف شده ، انتظار نمی رود که خوشه‌ها با همپوشانی داشته باشند.

الگوریتم

همانطور که در بالا ذکر شد، الگوریتم‌های خوشه بندی را می‌توان بر اساس مدل خوشه ای طبقه بندی کرد. در ادامه نمونه‌های برجسته ای از الگوریتم‌های خوشه بندی بیان شده‌است، زیرا احتمالا بیش از 100 الگوریتم خوشه بندی منتشر شده وجود دارد. همه مدلها برای خوشه هایشان بیان نشده اند، بنابراین نمی توان به راحتی دسته بندی کرد.

الگوریتم خوشه بندی عینی “صحیح” وجود ندارد، اما همانطور که اشاره شد، “خوشه بندی در چشم بیننده است.” بهترین الگوریتم خوشه بندی برای یک مسئله خاص، اغلب باید به صورت تجربی انتخاب شود، مگر اینکه یک دلیل ریاضی برای ترجیح دادن یک مدل خوشه بر دیگری وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که یک الگوریتم که برای یک نوع مدل طراحی شده‌است و در یک مجموعه داده ای که شامل تفاوت اساسی مدل است، شکست می خورد. به عنوان مثال، k-means نمیتواند خوشه‌های غیرمحدب را پیدا کند.

خوشه بندی براساس اتصال (خوشه بندی سلسله مراتبی)

خوشه بندی براساس اتصال، که همچنین به عنوان خوشه بندی سلسله مراتبی شناخته می‌شود، بر مبنای ایده اصلی اشیائی است که بیشتر مربوط به اشیای نزدیک، نسبت به اشیاء دورتر است. این الگوریتم‌ها “اشیا” را برای ایجاد “خوشه ها” بر اساس فاصله آن‌ها متصل می‌کنند. خوشه را می‌توان به طورکلی با حداکثر فاصله مورد نیاز برای اتصال قطعات خوشه توصیف کرد. در فاصله‌های مختلف، خوشه‌های متفاوتی شکل می‌گیرند که می‌تواند با استفاده از یک دندروگرام نشان داده شود، که توضیح می‌دهد که نام معمول “خوشه بندی سلسله مراتبی” از آن می آید: این الگوریتم‌ها یک پارتیشن بندی مچموعه داده را ارائه نمی دهند، بلکه یک سلسله مراتب گسترده ای از خوشه‌هایی که در فاصله‌های معینی با یکدیگر ادغام می‌شوند، ارائه میدهد. در یک دندروگرام، محور y نشان دهنده فاصله ای است که خوشه‌ها ادغام می‌کنند، در حالی که اشیا در امتداد محور x قرار می‌گیرند به طوری که خوشه‌ها با هم مخلوط نمی‌شوند.

خوشه بندی سلسله مراتبی شامل دو نوع خوشه بندی می‌باشد:

single linkage -1 این روش که به روش Bottom-Up و Agglomerative نیز معروف است روشی است که در آن ابتدا هر داده به عنوان یک خوشه در نظر گرفته می‌شود. در ادامه با به کارگیری یک الگوریتم هر بار خوشه‌های دارای ویژگی‌های نزدیک به هم با یکدیگر ادغام شده و این کار ادامه می‌یابد تا به چند خوشهٔ مجزا برسیم. مشکل این روش حساس بودن به نویز و مصرف زیاد حافظه می‌باشد.

complete linkage -2 در این روش که به روش Top-Down و Divisive نیز معروف است ابتدا تمام داده‌ها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و با به کارگیری یک الگوریتم تکرار شونده هربار داده‌ای که کمترین شباهت را با داده‌های دیگر دارد به خوشه‌های مجزا تقسیم می‌شود. این کار ادامه می‌یابد تا یک یا چند خوشه یک عضوی ایجاد شود. مشکل نویز در این روش برطرف شده‌است.

مثال هایی از خوشه linkage

مثال هایی از خوشه linkage

خوشه بندی براساس centroid

در خوشه بندی براساس centroid، خوشه‌ها با یک بردار مرکزی نشان داده می‌شوند، که ممکن است لزوما جزء مجموعه داده نباشد. هنگامی که تعدادی از خوشه‌ها به k متصل می‌شوند، خوشه بندی k-means یک تعریف رسمی را به عنوان یک مسئله بهینه سازی ارائه می‌دهد.

روش میانگین k در عین سادگی یک روش بسیار کاربردی و پایه چند روش دیگر مثل خوشه بندی فازی و Segment-wise distributional clustering Algorithm می‌باشد.روش کار به این صورت است که ابتدا به تعداد دلخواه نقاطی به عنوان مرکز خوشه در نظر گرفته می‌شود. سپس با بررسی هر داده، آن را به نزدیک‌ترین مرکز خوشه نسبت می‌دهیم. پس از اتمام این کار با گرفتن میانگین در هر خوشه می‌توانیم مراکز خوشه و به دنبال آن خوشه‌های جدید ایجاد کنیم. (با تکرار مراحل قبل)از جمله مشکلات این روش این است که بهینگی آن وابسته به انتخاب اولیه مراکز بوده و بنابراین بهینه نیست. مشکلات دیگر آن تعیین تعداد خوشه‌ها و صفر شدن خوشه‌ها می‌باشد.

K-means دارای تعدادی خواص نظری است. اول، فضای داده را به یک ساختار معروف به یک نمودار Voronoi تقسیم می‌کند. دوم، به لحاظ مفهومی نزدیک به طبقه بندی نزدیکترین همسایه است و به همین علت در یادگیری ماشین محبوب است. سوم، می‌توان آن را به عنوان تنوع خوشه بندی براساس مدل مشاهده کرد.

مثال هایی از خوشه بندی k-means

خوشه بندی براساس توزیع

این مدل خوشه بندی که دقیقا مربوط به آمار می‌باشد، بر اساس مدل‌های توزیع است.خوشه‌ها به راحتی می توانند به عنوان اشیایی تعریف می‌شوند که به احتمال زیاد ب توزیع یکسانی دارند. یک ویژگی خوب این رویکرد این است که با نمونه برداری از اشیاء تصادفی از یک توزیع، دقیقا شبیه نحوه تولید مجموعه داده‌های مصنوعی است. مبنای نظری این روش‌ها عالی است، ولی مشکل اصلی overfitting دارند، مگر اینکه محدودیت‌ها بر پیچیدگی مدل قرار بگیرد.

یک روش شناخته شده ،مدل مخلوط گاوس (با استفاده از الگوریتم حداکثر سازی انتظار) است. مجموعه داده‌ها معمولا با یک ثابت (برای جلوگیری از overfitting) تعداد توزیع‌های گاوسی که به صورت تصادفی استفاده شده و به منظور مناسب تر کردن مجموعه داده مدل ، پارامترهای آن به‌طور تکراری بهینه شده‌است که به یک بهینه محلی همگرا می‌شود، بنابراین در طول چند اجرا ممکن است نتایج متفاوتی تولید کند. به منظور به دست آوردن خوشه بندی سخت، اشیاء اغلب به توزیع گاوسی که به احتمال زیاد متعلق به آنهاست، اختصاص داده است که برای خوشه بندی نرم، اینکار لازم نیست.خوشه بندی مبتنی بر توزیع، مدل‌های پیچیده ای را برای خوشه‌ها ایجاد می‌کند که می‌تواند همبستگی و وابستگی ویژگی را نشان دهد.

مثال های Expectation-maximization (EM)

مثال های EM

خوشه بندی براساس Density

در این تکنیک این اصل مطرح می‌شود که خوشه‌ها مناطقی با چگالی بیشتر هستند که توسط مناطق با چگالی کمتر از هم جدا شده‌اند. یکی از مهم‌ترین الگوریتم‌ها در این زمینه الگوریتم DBSCAN است.

روش این الگوریتم به این صورت است که هر داده متعلق به یک خوشه در دسترس چگالی سایر داده‌های همان خوشه است، ولی در دسترسی چگالی سایر داده‌های خوشه‌های دیگر نیست.(چگالی داده همسایگی به مرکز داده و شعاع همسایگی دلخواه ε است)مزیت این روش این است که تعداد خوشه‌ها به صورت خودکار مشخص می‌شود. در تشخیص نویز نیز بسیار کاراست.

مثال هایی برای خوشه بندی براساس Density

مثال هایی برای خوشه بندی براساس Density

پیشرفت های اخیر

در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در بهبود عملکرد الگوریتم‌های موجود انجام شده‌است.با توجه به نیازهای جدید به پردازش داده‌های خیلی بزرگ، تمایل به کاربرد خوشه‌های تولید شده برای عملکرد تجاری افزایش یافته‌است. این امر منجر به توسعه روش‌های پیش خوشه سازی مانند خوشه بندیcanopy می‌شود که می‌تواند داده‌های حجیم را به‌طور مؤثر پردازش کند.

برای داده‌های با ابعاد بزرگ، بسیاری از روش‌های موجود به علت ابعاد شکست خورده است، که باعث می‌شود که توابع خاص فاصله در فضاهای بزرگ بعدی مشکل ساز باشند. این باعث شد که الگوریتم‌های خوشه بندی جدید برای داده‌های با ابعاد بزرگ ، بر خوشه بندی زیر فضایی تمرکز کنند و استفاده شود.

چندین سیستم خوشه بندی مختلف مبتنی بر اطلاعات متقابل پیشنهاد شده‌است. یکی از آن ها، تغییرات اطلاعات مارینا مالگا است که یکی دیگر از خوشه بندی سلسله مراتبی را فراهم می‌کند. با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی، طیف گسترده ای از تناسب توابع مختلف، از جمله اطلاعات متقابل، می‌تواند بهینه سازی شود،پیشرفت اخیر در علوم کامپیوتری و فیزیک آماری، منجر به ایجاد انواع جدیدی از الگوریتم‌های خوشه بندی شده‌است.

 

خوشه بندی (Clustering) قسمت 1
خوشه بندی (Clustering) قسمت 2
خوشه بندی (Clustering) قسمت 3

تعریف

به عنوان یکی از شاخه‌های وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین (Machine learning) به تنظیم و اکتشاف شیوه‌ها و الگوریتم‌هایی می‌پردازد که بر اساس آنها رایانه‌ها و سامانه‌ها توانایی تعلٌم و یادگیری پیدا می‌کنند.

Machine Learning

اهداف و انگیزه‌ها

هدف یادگیری ماشین این است که کامپیوتر (در کلی‌ترین مفهوم آن) بتواند به تدریج و با افزایش داده‌ها کارایی بهتری در انجام وظیفهٔ مورد نظر پیدا کند. گسترهٔ این وظیفه می‌تواند از تشخیص خودکار چهره با دیدن چند نمونه از چهرهٔ مورد نظر تا فراگیری شیوهٔ گام‌برداری روبات‌های دوپا با دریافت سیگنال پاداش و تنبیه باشد.

طیف پژوهش‌هایی که در یادگیری ماشینی می‌شود گسترده‌است. در سوی نظری‌ی آن پژوهش‌گران بر آن‌اند که روش‌های یادگیری تازه‌ای به وجود بیاورند و امکان‌پذیری و کیفیت یادگیری را برای روش‌های‌شان مطالعه کنند و در سوی دیگر عده‌ای از پژوهش‌گران سعی می‌کنند روش‌های یادگیری ماشینی را بر مسایل تازه‌ای اعمال کنند. البته این طیف گسسته نیست و پژوهش‌های انجام‌شده دارای مولفه‌هایی از هر دو روی‌کرد هستند.

یادگیری ماشین کمک فراوانی به صرفه جویی در هزینه‌های عملیاتی و بهبود سرعت عمل تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌کند. به عنوان مثال در صنعت نفت و پتروشیمی با استفاده از یادگیری ماشین، داده‌های عملیاتی تمام حفاری‌ها اندازه‌گیری شده و با تجزیه و تحلیل داده‌ها، الگوریتم‌هایی تنظیم می‌شود که در حفاری‌های بعدی بیشترین نتیجه و استخراج بهینه ای را داشته باشیم.

تقسیم‌بندی مسایل

یکی از تقسیم‌بندی‌های متداول در یادگیری ماشینی، تقسیم‌بندی بر اساس نوع داده‌های در اختیار عامل هوش‌مند است. به سناریوی زیر توجه کنید:

فرض کنید به تازگی رباتی سگ‌نما خریده‌اید که می‌تواند توسط دوربینی دنیای خارج را مشاهده کند، به کمک میکروفن‌هایش صداها را بشنود، با بلندگوهایی با شما سخن بگوید (گیریم محدود) و چهارپایش را حرکت دهد. هم‌چنین در جعبهٔ این ربات دستگاه کنترل از راه دوری وجود دارد که می‌توانید انواع مختلف دستورها را به ربات بدهید. در پاراگراف‌های آینده با بعضی از نمونه‌های این دستورات آشنا خواهید شد.

اولین کاری که می‌خواهید بکنید این است که اگر ربات شما را دید خرناسه بکشد اما اگر غریبه‌ای را مشاهده کرد با صدای بلند عوعو کند. فعلاً فرض می‌کنیم که ربات توانایی تولید آن صداها را دارد اما هنوز چهرهٔ شما را یادنگرفته‌است. پس کاری که می‌کنید این است که جلوی چشم‌های‌اش قرار می‌گیرید و به کمک کنترل از راه دورتان به او دستور می‌دهید که چهره‌ای که جلوی‌اش می‌بیند را با خرناسه‌کشیدن مربوط کند.

این‌کار را برای چند زاویهٔ مختلف از صورت‌تان انجام می‌دهید تا مطمئن باشید که ربات در صورتی که شما را از مثلاً نیم‌رخ ببیند بهتان عوعو نکند. هم‌چنین شما چند چهرهٔ غریبه نیز به او نشان می‌دهید و چهرهٔ غریبه را با دستور عوعوکردن مشخص می‌کنید. در این حالت شما به کامپیوتر ربات گفته‌اید که چه ورودی را به چه خروجی مربوط کند. دقت کنید که هم ورودی و هم خروجی مشخص است و در اصطلاح خروجی برچسب‌دار است. به این شیوهٔ یادگیری، یادگیری بانظارت می‌گویند.

اینک حالت دیگری را فرض کنید. برخلاف دفعهٔ پیشین که به ربات‌تان می‌گفتید چه محرکه ای را به چه خروجی ربط دهد، این‌بار می‌خواهید ربات خودش چنین چیزی را یاد بگیرد. به این صورت که اگر شما را دید و خرناسه کشید به نحوی به او پاداش دهید (مثلاً به کمک همان کنترل از راه دورتان) و اگر به اشتباه به شما عوعو کرد، او را تنبیه کنید (باز هم با همان کنترل از راه دورتان). در این حالت به ربات نمی‌گویید به ازای هر شرایطی چه کاری مناسب است، بلکه اجازه می‌دهید ربات خود کاوش کند و تنها شما نتیجهٔ نهایی را تشویق یا تنبیه می‌کنید. به این شیوهٔ یادگیری، یادگیری تقویتی می‌گویند.

در دو حالت پیش قرار بود ربات ورودی را به خروجی مرتبط کند. اما گاهی وقت‌ها تنها می‌خواهیم ربات بتواند تشخیص دهد که آنچه می‌بیند (یا می‌شنود و…) را به نوعی به آنچه پیش‌تر دیده‌است ربط دهد بدون این‌که به طور مشخص بداند آن‌چیزی که دیده شده‌است چه چیزی است یا این‌که چه کاری در موقع دیدنش باید انجام دهد. ربات هوش‌مند شما باید بتواند بین صندلی و انسان تفاوت قایل شود بی‌آنکه به او بگوییم این نمونه‌ها صندلی‌اند و آن نمونه‌های دیگر انسان. در این‌جا برخلاف یادگیری بانظارت هدف ارتباط ورودی و خروجی نیست، بلکه تنها دسته‌بندی‌ی آن‌ها است. این نوع یادگیری که به آن یادگیری بی نظارت می‌گویند بسیار مهم است چون دنیای ربات پر از ورودی‌هایی است که کسی برچسبی به آن‌ها اختصاص نداده اما به وضوح جزئی از یک دسته هستند.

یادگیری بی‌نظارت را می‌توان به صورت عمل کاهش بعد در نظر گرفت.

از آن‌جا که شما سرتان شلوغ است، در نتیجه در روز فقط می‌توانید مدت محدودی با رباتتان بازی کنید و به او چیزها را نشان دهید و نام‌شان را بگویید (برچسب‌گذاری کنید). اما ربات در طول روز روشن است و داده‌های بسیاری را دریافت می‌کند. در این‌جا ربات می‌تواند هم به خودی خود و بدون نظارت یاد بگیرد و هم این‌که هنگامی که شما او را راه‌نمایی می‌کنید، سعی کند از آن تجارب شخصی‌اش استفاده کند و از آموزش شما بهرهٔ بیش‌تری ببرد. ترکیبی که عامل هوش‌مند هم از داده‌های بدون برچسب و هم از داده‌های با برچسب استفاده می‌کند به یادگیری نیمه نظارتی می‌گویند.

یادگیری با نظارت

یادگیری تحت نظارت، یک روش عمومی در یادگیری ماشین است که در آن به یک سیستم، مجموعه‌ای از جفت‌های ورودی – خروجی ارائه شده و سیستم تلاش می‌کند تا تابعی از ورودی به خروجی را فرا گیرد. یادگیری تحت نظارت نیازمند تعدادی داده ورودی به منظور آموزش سیستم است. با این حال رده‌ای از مسائل وجود دارند که خروجی مناسب که یک سیستم یادگیری تحت نظارت نیازمند آن است، برای آن‌ها موجود نیست. این نوع از مسائل چندان قابل جوابگویی با استفاده از یادگیری تحت نظارت نیستند.

یادگیری تقویتی مدلی برای مسائلی از این قبیل فراهم می‌آورد. در یادگیری تقویتی، سیستم تلاش می‌کند تا تقابلات خود با یک محیط پویا را از طریق آزمون و خطا بهینه نماید. یادگیری تقویتی مسئله‌ای است که یک عامل که می‌بایست رفتار خود را از طریق تعاملات آزمون و خطا با یک محیط پویا فرا گیرد، با آن مواجه است. در یادگیری تقویتی هیچ نوع زوج ورودی- خروجی ارائه نمی‌شود. به جای آن، پس از اتخاذ یک عمل، حالت بعدی و پاداش بلافصل به عامل ارائه می‌شود. هدف اولیه برنامه‌ریزی عامل‌ها با استفاده از تنبیه و تشویق است بدون آنکه ذکری از چگونگی انجام وظیفه آن‌ها شود.

تعریف ریاضی مسایل یادگیری ماشین

یادگیری با نظارت

در این مدل یادگیری مثال‌های آموزشی به صورت جفت‌های (x^{i},y^{i}) که در آن هر نمونه به همراه بر چسب آن داده شده‌اند و i اندیس هر مثال در مجموعه مثال‌های آموزشی D است. هدف در این یادگیری بدست آوردن تابع f است که بتواند برای نمونه‌های ورودی دیده نشده x بر چسب مناسب را برگرداند(f(x) = y). نمونه و بر چسب هر دو می‌توانند یک بردار باشند. اگر بر چسب یک عدد حقیقی باشد مسئله پیش روی ما رگرسیون نامیده می‌شود. اگر بر چسب یک عدد صحیح باشد به مسئله دستبه بندی گفته می‌شود.

 

یکی از انواع یادگیری از داده‌ها

منبع


یادگیری ماشین قسمت 1
یادگیری ماشین قسمت 2
یادگیری ماشین قسمت 3