سامانه جامع پلاکخوان در شرکت کنترل ترافیک تهران

این سامانه با استفاده از نرم افزار پلاک خوان بهسان پلاک خودروهایی که قصد ورود به پایانه را دارند، ثبت نموده و تصاویر آنها را ذخیره می کند. در صورتی که خودرو بر اساس شماره پلاک آن مجاز به ورود به پایانه باشد نرم افزار راهبند را باز نموده و خودرو وارد می شود.

به کارگیری سامانه کنترل تردد بهسان در شرکت کنترل ترافیک تهران