پکیج آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین، اولین پکیج آموزشی در ایران بوده که حاوی مطالب و منابع مختلفی در زمینه آموزش مباحث مختلف پردازش تصویر و بینایی ماشین می باشد. همچنین همراه این پکیج آموزشی، ابزارها و کتابخانه های پردازش تصویر و بینایی ماشین به عنوان هدیه تقدیم می گردد.

عناوین اصلی پکیج آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین

آموزش های متنوع پردازش تصویر در سطوح مقدماتی و حرفه ای