سامانه آزمونیار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

سامانه تصحیح پاسخنامه بهسان (با نام تجاری آزمونیار)، نرم افزاری هوشمند است که با دریافت تصاویر اسکن شده پاسخنامه ها قادر است با بهره گیری از تکنیک ها و الگوریتم های پردازش تصویر، گزینه ها را قرائت نموده و نتایج آزمون را اعلام دارد.

استفاده از آزمونیار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب