فرم درخواست همکاری

مشخصات
دوره های آموزشی زیر را گذرانده ام
عنوان دوره نام مرکز آموزشی تاریخ شروع مدت عملیات
سوابق شغلی
از تاریخ تا تاریخ عنوان شغلی محل اشتغال شماره تماس نوع استخدام جمع حقوق و مزایا علت ترک خدمت عملیات
تخصص ها و مهارت ها
سطح روابط عمومی و برقراری ارتبااط شما با دیگران : *

میزان آشنایی و کار با کامپیوتر : *

میزان آشنایی با برنامه فتوشاپ : *

میزان آشنایی با برنامه های Office : *

آشنایی با زبان انگلیسی
رشته های شغلی مورد تقاضا *
مشخصات دو نفر معرف غیر از خویشاوندان