شما ارتفاع متری را جهت نصب دوربین انتخاب نموده اید.
پیشنهاد می گردد زاویه دوربین به گونه ای تنظیم شود که پلاک خودرو
در فاصله متری (نسبت به پایه دوربین) مشاهده شود.


سرعت خودرو (Km/h) :
جهت خواندن پلاک ها در سرعت حداکثر کیلومتر بر ساعت، سرعت شاتر(Exposure time) باید حدود باشد.
دقت نمائید ممکن است نیاز به تامین نور در شب داشته باشید.